(681 - 700 of 733)

Pages

document
Jordanns, A.A. (author)
Enigejaren geleden begon VABI met TNO op initiatiefvan VIVereniging van Nederlandse Installatiebedrijven) met de ontwikkeling van de zgn. Uniforme Omgeving Hierbij streeft men er naar alle basis invoergegevens voor alle applicaties die in een project gebruikt worden, zoveel mogelijk gelijk te maken. Voor een project werkt men dan met één set...
article 1996
document
Rots, J.G. (author), Berkers, W.G.J. (author), van den Heuvel, H.A.J.G. (author)
In dit artikel wordt de relevantie van de numerieke breukmechanica voor de beschrijving van het mechanisch gedrag van metselwerk aangetoond. Specifieke 'interface softe ning'-modellen voor trek en afschuiving worden gebruikt om scheurvorming in metsel werkdelen en -wanden te simuleren bij belemmerde krimp. In de simulaties wordt de...
article 1996
document
Scholten, N.P.M. (author)
De bouwregelgeving is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Nieuwe wetten of besluiten leiden regelmatig tot kleine wijzigingen en aanvullingen in de Woningwet of het Bouwbesluit. Deze keer is het de beurt aan de implementatie van Europese regels via het Besluit Liften.
article 1996
document
Scholten, N.P.M. (author)
De invulling van het begrip luchtdoorlatendheid gebeurt in de bouwpraktijk vaak zonder rekening te houden met de ministeriële regeling Bouwbesluit energiezuinigheid. Verder is het niet correct om bij gebrek aan kennis uit te gaan van vaste waarden voor de luchtdoorlatendheid. Er is behoefte aan ken cijfers van gekende bouwwijzen en...
article 1996
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In de afgelopen jaren is bij renovatie en nieuwbouw van flats steeds vaker de afweging gemaakt om balkons en galerijen glasdicht te maken. Met deze bouwkundige aanpassingen zijn belangrijke comfortverbeteringen te bereiken, is energie te besparen en kan geluidoverlast worden teruggedrongen. Maar hoe moet het dan met de ventilatie, met de toevoer...
article 1995
document
de Gids, W.F. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Volgens de nieuwbouw-eisen zijn shunt-kanalen voor gebouwen hoger dan vier verdiepingen niet meer toegestaan. Maar in veel flatgebouwen van vóór 1975 zijn ze wél aanwezig. Wat nu te doen bij de renovatie van deze flats, waarbij moet worden voldaan aan de nieuwbouweisen voor ventilatie-voorzieningen? Er zijn verschillende oplossingen, waarbij een...
article 1995
document
de Gids, W.F. (author), Phaff, J.C. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De toe- en afvoervoorzieningen zijn veelal te klein gedimensioneerd en niet goed op elkaar afgestemd. Ze worden ook vaak verkeerd gebruikt, waardoor tochtklachten ontstaan. En andere openingen beïnvloeden de ventilatie. Met enige aandacht zijn deze meest voorkomende problemen bij natuurlijke ventilatie van kleine kantoorgebouwen goed op te...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), van der Wal, J.F. (author), Klaassen, R. (author), Moons, A.M.M. (author), Walpot, J.I. (author)
Tabaksrook bevat enkele honderden chemische verbindingen, zowel in de deeltjes-als in de gasfase. In vertrekken waar wordt gerookt kunnen niet-rokers hinder en irritatie ondervinden door onvrijwillige bloot-stelling aan tabaksrook. Bestaande richtlijnen voor ventilatie van woningen en kantoren zijn onvoldoende om een goede luchtkwaliteit te...
article 1995
document
van der Linden, M.L.R. (author), van de Kuilen, J.W.G. (author)
In the Netherlands, sheet pile walls are widely used to protect waterways. In total, 2400 km of these sheet pile walls are made of timber. The most common timber species for this purpose is azobé (Lophira alata) which allows a maximum depth of about 8 metres. Timber sheet pile walls consist of boards coupled along their edges by a tongue and...
article 1995
document
van Hees, R.P.J. (author), Naldini, S. (author)
The system deals with visible (or directly deducible presence of) damage to brick masonry, mainly caused by natura! agents or environmental circumstances: mechanica! and statie damaging mechanisms are considered only as long as they can lead to types of damage which are similar to those induced by the above mentioned sources (e.g. a crack can be...
article 1995
document
Stark, J.W.B. (author)
De huidige Nederlandse normen voor het vervaardigen van staalconstructies NEN 2008 (VVSB) en NEN 2009 (VVSG) worden binnen afzienbare tijd vervangen door de Europese voomorm ENV 1090. Het eerste deel van deze norm. met 'algemene regels en regels voor gebouwen' is in februari 1995 door de Europese normcommissie met algemene stemmen aanvaard. Dit...
article 1995
document
TNO Bouw, Centrum bouwonderzoek (author), Pernot, C.E.E. (author)
Door het Centrum Bouwonderzoek TNO-TUE is aan de hand van computersimulaties onderzocht of dit bijzondere koelsysteem voldoende koelvermogen heeft. In dit artikel zal een globaal beeld worden gegeven van deze studie. Voor de berekeningen is het nodig om van het gebouw een invoermodel te maken dat geschikt is voor het simulatie-programma. Dit...
article 1995
document
TNO Bouw, Binnenmilieu, bouwfysica en installaties (author), Cox, C.W.J. (author)
Klimatisering en ventilatie van bedrijfsruimten is gewenst c. q. noodzakelijk om de vereiste temperatuui; vochtigheid, luchtsnel-heid en luchtkwaliteit te realiseren. Criteria voor deze condities komen voort uit de eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) en eventuele eisen verband houdend met produkt en proces (z- ()ab bijvoorbeeld...
article 1995
document
de Kroon, J.C.A. (author)
Door de samenwerking van NMPB met KNB komt het lijmen van baksteen nu van de grond. Architecten kunnen nu met baksteen iets wat eerder niet kon en dat betekent voor de metselbranche extra opdrachten. Met de bouw van de gevel van de hoofdtribu ne van het Heizelstadion heeft het lijmen een brede belangstel ling gekregen; bij de excursie op 29 juli...
article 1995
document
Scholten, N.P.M. (author)
Het VNG-alternatief voor het Bouwbesluit kan zijn pretenties niet waarmaken. Het vergroot de regel druk, werkt kostenverhogend en is niet innovatie-vriendelijk. Het ontbreken van noodzakelijke nuances betekent een verarming en verschraling. Het alternatief is minder leesbaar, eenduidig en handhaaf baar. Het Bouwbesluit is voor verbetering...
article 1995
document
Scholten, N.P.M. (author)
article 1995
document
Soetens, F. (author), van der Velde, R. (author)
De toepassing van aluminium in dragende constructies is succesvol, indien de gunstige eigenschap pen van aluminium goed worden benut en er voor de minder gunstige eigenschappen een adequate constructieve oplossing wordt geboden. De toepassingsmogelijkheden van aluminium zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Naar verwachting zal het...
article 1995
document
van der Linden, M.L.R. (author)
Bij TNO Bouw en de TU Delft worden momenteel hout-beton draagsystemen onderzocht om na te gaan waar en hoe dergelijke systemen kunnen worden toegepast. In verschillen de Europese landen wordt dit systeem al langer gebruikt voor renovatiedoeleinden: in Ne derland Is het eerste renovatieproject onlangs gestart. Het systeem kan ook worden toe...
article 1995
document
Snijder, H.H. (author), Bijlaard, F.S.K. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author)
De nieuwe TGB Staal is bedoeld om een constructie te toetsen. Toch hanteren veel constructeurs de eenheidstoets uit de TGB als hulpmiddel bij het ontwerpen. In dat geval is oplettendheid geboden. omdat de belasting niet altijd lineair in de toetsingsregel staat. De eenheidstoets geeft dan een vertekend beeld van zowel de benuttingsgraad als van...
article 1995
document
Soetens, F. (author)
De laatste decennia is de kennis van het gedrag van statisch belaste aluminiumconstructies enorm toegenomen, hetgeen wordt geïllustreerd door vele, recent verschenen normen en richtlijnen, waar onder NEN 6710- TGB Aluminium. Daarentegen is de kennis over de levensduur van op vermoeiing belaste aluminiumconstructies beperkt en zijn er nauwelijks...
article 1995
(681 - 700 of 733)

Pages