(1 - 20 of 86)

Pages

document
Halewijn, I. (author)
De sociale partners in de zorgsector willen gezamenlijk maatregelen treffen om het ziekteverzuim in de zorgsector verder terug te dringen. De werkgroep Ziekteverzuim van de sociale partners heeft NIA TNO advies gevraagd bij de keuze en uitwerking van de maatregelen. Deze notitie vormt het kader waarbinnen strategiebepaling en besluitvorming over...
report 1997
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author), Andriessen, S. (author)
Centraal in dit onderzoek staat de vraag naar de criteria die actoren hanteren om een (re)ïntegratie-instrument als succesvol (effectief en efficiënt) te beschouwen. Daartoe worden bij de diverse actoren de criteria in kaart gebracht welke zij (impliciet en expliciet) hanteren voor de beoordeling van de effectiviteit en efficiëntie. Tevens wordt...
report 1998
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), Hazelzet, A.M. (author)
De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers zowel op gebied van financiën als van sociaal-medische begeleiding is steeds meer van overheid en sociale verzekeringsorganen naar de werkgever verschoven. De sociale partners worden geacht zaken als voorlichting, instrumentontwikkeling en ondersteuning voor hun rekening...
report 1998
document
TNO Arbeid (author), Moonen, C.L.M. (author), Michel, F.P. (author)
Het kosten- en bateninstrument arbodienstverlening is één van de projecten uit het programma kwaliteitsbevordering arbodiensten. Doel van dit project is dat relatiebeheerders/arbo-adviseurs in gesprekken met hun (potentiële) opdrachtgevers de meerwaarde van arbodienstverlening kunnen aantonen. Het te bereiken eindresultaat betreft een basistekst...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), de Feyter, M.G. (author), Meijers, J.M. (author), Evers, G.E. (author)
In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van arbeidspools die: zijn opgericht door bedrijven en/of brancheorganisaties uit één sector; werknemers in dienst hebben en deze detacheren; maximaal vijftig werknemers hebben. Van vier arbeidspools is beschreven hoe zij zijn opgezet en welke diensten zij aanbieden. De vier organisaties (Agrarische...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
Flexibilisering is een vast gegeven geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. De tijd is echter rijp voor een verdere ontwikkeling van bedrijfsinterne flexibiliteit. Hierbij is van belang om een balans te vinden tussen de belangen van het bedrijf en die van de werknemers. Duurzaam is het kernbegrip. Dat wil zeggen flexibilisering zo vormgeven...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C. (author)
Deze inventarisatie geeft een overzicht van de bijna veertig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten die specifiek zijn gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. De beschrijving heeft betrekking op de stand van zaken in april 2001. De inventarisatie beschrijft de reïntegratie...
report 2001
document
de Vos, E.L. (author), Smitskam, C. (author), TNO Arbeid (author)
Een overzicht van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. Uitgegaan wordt van de stand van zaken in maart 2002, na de invoering van de EURO, SUWI en andere nieuwe regelingen per 1 januari. Er zijn ook maatregelen opgenomen die...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Miedema, E.P. (author), Goudswaard, A. (author)
Bij de flexibilisering van de arbeid is de afgelopen jaren het accent komen te liggen op functionele flexibilisering: flexibilisering van contract, werktijd en wat betreft functie. Het onderzoek wijst uit dat werkgevers en werknemers een uiteenlopend toekomstbeeld hebben van flexibilisering. De mening van respondenten is dat innovatie van groot...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Jettinghoff, K. (author), Kremer, A.M. (author)
Dit rapport bevat een verslag van het vervolgonderzoek rond werknemers met chronische bronchitis en emfyseem, samengevat onder de term ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD). Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van de mogelijkheden die de Wet Rea biedt voor mensen met COPD om aan het werk te blijven...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Ven, C. (author)
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van literatuuronderzoek naar het concept ‘Goed Werkgever- en Werknemerschap’ binnen sociaal ondernemingsbeleid, in relatie tot nieuwe ondernemingsconcepten zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, Investors in People, INK en ontwikkelingen in het personeelsbeleid. De literatuurstudie maakt...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author)
Een belangrijke prioriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt op het vlak van het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Het Ministerie richt zich daarbij op vier doelen op het gebied van arbeid en gezondheid: 1. bevorderen van een preventieve aanpak (primaire preventie ter voorkoming van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Knegt, R. (author), Besseling, J.J.M. (author), Ybema, J.F. (author), Veerman, T.J. (author)
Dit onderzoek geeft zicht op de factoren die de interactie tussen de verschillende actoren in het reïntegratieproces beïnvloeden en de mate waarin de aanpak van uitvoerders en hun invulling van het overheidsbeleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van verzuimende werknemers. De betrokken actoren zien herstel van de gezondheid als eerste...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author)
Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Het betrekken van werkgevers bij arbeidsmarktbeleid blijkt echter in de praktijk niet gemakkelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben...
report 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Vuuren, T. (author), Besseling, J. (author), Sanders, J. (author), de Bruin, M. (author)
Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan perspectieven op succesvolle arbeidsreïntegratie voor herbeoordeelde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Om dit doel te bereiken is er behoefte aan een realistisch beeld van de praktijkervaringen van werkgevers met de reïntegratie van deze werknemers. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Gründemann, R. (author)
In dit rapport wordt het vermoeden getoetst dat slecht of goed werknemerschap het gevolg is van slecht of goed werkgeverschap. Voor het onderzoek zijn representatieve gegevensbestanden van respectievelijk 1000 werknemers en 500 werkgevers gebruikt. Twee vragen zijn onderzocht: Wat doen werknemers dan precies meer (of minder) onder invloed van...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author)
Staatssecretaris Van Hoof van het ministerie van SZW diende in oktober 2004 een adviesaanvraag bij de SER in over de evaluatie van de Arbowet met als uitgangspunt een vermindering van regelgeving. Voorgesteld werd de vermindering van regels toe te spitsen op het schrappen van bestaande regelgeving over zogenaamde 'lage risico's' waarbij de...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), Dekker, G. (author), van Ginkel, W. (author), van Grinsven, M. (author)
Als gevolg van de nieuwe arbeidsongeschiktheids- en reíntegratiewetgeving hebben de werkgevers te kampen met een aantal problemen. Eind april organiseerde het Werkgeversforum i.s.m. TNO Arbeid een aantal regionale werkgeversbijeenkomsten om deze knelpunten te inventariseren en er oplossingen voor te vinden. Onderhavig rapport bevat de resultaten...
report 2006
(1 - 20 of 86)

Pages