Searched for: subject%3A%22ziekteverzuim%22
(421 - 440 of 504)

Pages

document
Klein Hesselink, D.J. (author), Verboon, F.C. (author), Veerman, T.J. (author)
Bij het NIA is een drie jaar durend longitudinaal onderzoek van start gegaan naar de invloed van arbeidstijden op gezondheid en ziekteverzuim. Dit artikel gaat in op de voordelen en de nadelen van afwijkende werktijden. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende onderzoeken in dit kader. Tenslotte wordt in grote lijnen aangegeven hoe het...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Haanstra, G.A. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de achtergronden van het ziekteverzuim in de vleessector. Het onderzoek bestaat uit een probleemanalyse (een analyse van het ziekteverzuim, een literatuurstudie naar beroepsgebonden aandoeningen in de vleessector, (o.a. handwondinfecties, huidaandoeningen, (snij) ongevallen,...
report 1992
document
Reuling, A. (author)
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kruidenier, H.J. (author), Kompier, M.A.J. (author), Veerman, T.J. (author), Prins, R. (author)
In verband met de grondige herziening van de regelingen rond ziekteverzuim en WAO heeft Teleac in samenwerking met het Ministerie van SZW, het NIA, het GAK en Detam een cursus ontwikkeld over ziekteverzuim. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die niet de beschikking hebben over omvangrijke...
book 1992
document
Broersen, J.P.J. (author), Vrijhof, B.J. (author), Weel, A.N.H. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Onderwerp van dit onderzoek is de voorspelbaarheid van individueel ziekteverzuim op grond van het Periodiek Bedrijfsgezondheidkundig Onderzoek (PBGO). Een tweetal vragen stonden hierbij centraal: Wat is de algemene relatie tussen de risicobeoordeling met PBGO en het ziekteverzuim van een werknemer? Welke onderdelen van het PBGO zijn ten aanzien...
report 1991
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), de Winter, C.R. (author)
Deze dissertatie is tot stand gekomen op basis van een onderzoek, over meerdere jaren, onder ruim 4500 werknemers uit 4 bedrijven. Doel was op het spoor te komen van vroege individuele signalen van vertrek door arbeidsongeschiktheid, vervroegd uittreden (VUT) of ontslagname. Die signalen werden gezocht onder de uitkomsten van de Vragenlijst...
doctoral thesis 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author)
Met de bedoeling om deelnemende organisaties en andere belangstellenden een goed inzicht te verschaffen in het ziekteverzuim in ons land, verzorgt het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO een verzuimstatistiek. Deze heeft het karakter van een uitwisselingssysteem van ziekteverzuimcijfers. Het doel van deze verzuimstatistiek...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Steensma, H. (author), van der Vlist, R. (author), Vrooland, V.C. (author)
In dit boek wordt aangegeven hoe een organisatie verlaging van ziekteverzuim kan bewerkstelligen. Allereerst worden drie beleidsmodellen beschreven: het beslissingsmodel, het belasting en belastbaarheidsmodel, en het organisatiemodel. Hierbij wordt uitgegaan van respectievelijk het bemoeilijken van ziekmeldingen en het bespoedigen van...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Verboon, F. (author)
This report contains the extensive descriptions of (some of) the monitoring systems on health and safety in use in the Benelux countries and Germany. The project of which this report is a part aimed at gathering information on monitoring systems throughout the EC member states.
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Verboon, F. (author)
In this Catalogue a number of systems or instruments for Monitoring Working Conditions and workers Health and Safety have been described. The general aim of the project was three-fold: - to obtain an overall assessment of the existing instruments for identifying risk factors and working conditions in general; - to contribute to the establishment...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author), Bloemhoff, A. (author), Dijk, F.J.H. (author), Huigen, F. (author)
Dit artikel geeft de resultaten weer van de scenariostudie 'Arbeid, gezondheid en welzijn in de toekomst'. In het kader van dit onderzoek werd in een eerder artikel ingegaan op het heden en het recente verleden. De studie ging uit van zes scenario's, die vervolgens aan deskundigen werden voorgelegd. Aan deze deskundigen werd gevraagd wat binnen...
article 1991
document
Kruidenier, H.J. (author)
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de kosten van ziekteverzuim voor werkgevers. Daarbij wordt stilgestaan bij de inventarisatie van kostenelementen onderscheiden naar de directe kosten en de indirecte kosten van ziekteverzuim.
article 1991
document
Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Gründemann, R.W.M. (author), Nijboer, I.D. (author), Schellaert, A.J.M. (author)
Dit rapport gaat in op de eerste fase van een uitgebreider onderzoeksproject gericht op de vraag in welke mate ziekte en arbeidsongeschiktheid beïnvloed worden door het werk. Dit deelonderzoek bestond uit een enquête bij een steekproef van 15.000 WAO-toetreders. Van hen reageerden meer dan 9.000 personen. Uit de enquête blijkt dat 30% van de...
report 1991
document
Broersen, J.P.J. (author), Vrijhof, B.J. (author), Weel, A.N.H. (author)
Onderhavig artikel behandelt de voorspelbaarheid van individueel ziekteverzuim op grond van periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (PBGO). De informatie uit de vragenlijsten van het PBGO sluit nauw aan bij de factoren die relevant zijn voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid. De vragenlijst bestaat uit vragen over de...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author)
Verslag van de conferentie "Arbeid, gezondheid en welzijn in de toekomst", die plaatsvond op 20 juni 1991 in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag. De conferentie werd gehouden naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamige scenario-rapport over arbeid en gezondheid in de periode 1990-2010. In de bijdragen wordt onder andere...
bookPart 1991
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit handboek probeert alles wat voor ziekteverzuimbeleid van belang is via een stappenplan te behandelen. Achtereenvolgens worden beschreven: een overzicht van definities, instanties, wetten, de belangrijkste verzuimcijfers en de bronnen daarvoor. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van organisatie-, werkplek- en persoonsgebonden factoren. Het...
book 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Reuling, A.M.H. (author)
report 1990
document
Dam, J. (author)
Reintegratie in de arbeid is een begrip met een betrekkelijk korte geschiedenis. Voor zover ik kon nagaan wordt het voor het eerst genoemd in de adviesaanvraag inzake sociaal medische begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheidsregelingen van 1983 (Cie. Lamers). In de leerboeken over bedrijfsgezondheidszorg wordt tot dan toe gesproken van ...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author)
Samenvatting van een promotieonderzoek over de verschillen in en achtergronden van het ziekteverzuim in Nederland, Belgie en West-Duitsland. De onderzoeksopzet bestond uit 3 delen : allereerst werd in een voorstudie nagegaan hoe eerdere onderzoekingen op dit terrein waren uitgevoerd, en wat de belangrijkste conclusies waren. Verder werd het...
article 1990
Searched for: subject%3A%22ziekteverzuim%22
(421 - 440 of 504)

Pages