Searched for: subject%3A%22ziekteverzuim%22
(401 - 420 of 504)

Pages

document
Zwetsloot, G. (author), Bayens, G. (author)
De toepassing van de systeembenadering op het gebied van arbobeleid staat in toenemende mate in de belangstelling. In dit artikel worden de algemene principes van de systeembenadering toegepast op de arbozorg binnen bedrijven en instellingen. Het systematisch werken van het management van bedrijven aan het verbeteren van de kwaliteit van de...
article 1992
document
Nuess, U. (author)
De hoge verzuimcijfers in de bouw zijn aanleiding geweest om in drie regio's het verzuimproject 'Ziekteverzuim doe er wat aan!' op te zetten. Dit artikel gaat in op het gehanteerde model voor ziekteverzuimbeheersing, de bedrijfscultuur, de toename van stress-klachten, verzuim beïnvloedende factoren, mogelijkheden tot reïntegratie en knelpunten....
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
De nieuwe directeur-generaal van de Arbeid, Dineke Mulock Houwer, moet van aanpakken houden. Entree maken op het moment dat discussies rond WAO en ziekteverzuim een hoogtepunt nader­ den en commentaar op de werkwijze van DGA nog niet van de lucht was, geeft het idee van een doorzetter. Zelf zegt ze dat bijna overal waar ze binnenkwam het...
article 1992
document
Pennekamp, E. (author)
Uit onderzoek van de Loontechnische Dienst (LTD) over het derde en vierde kwartaal van 1991 blijkt dat van de 663 onderzochte bedrijven 41% maatregelen heeft genomen gericht op het terugdringen van ziekteverzuim en reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers. NIA-cijfers over het ziekteverzuim in 1991 laten een daling zien tot 8,7%. Dit...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
Uit een recent signaleringsonderzoek blijkt dat bij dertig tot veertig procent van clienten van de RIAGG sprake is van problemen voortkomend uit werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid of uit aan het werk gerelateerde psychische problemen. Het belang van de factor arbeid werd tot voor kort onvoldoende onderkend. lnmiddels zijn (een aantal)...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Houtman, I.L.D. (author), Deursen, C.G.L. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Haanstra, G.A. (author)
In dit onderzoek staat centraal het ziekteverzuim in horecabedrijven. Bedrijven met een hoog respectievelijk laag verzuim worden onderling vergeleken op arbeidssituatie, verzuimbeleid, en genomen maatregelen ter verbetering van de arbeidsituatie. Door middel van enquetes die gehouden zijn onder werkgevers (bedrijfsleiders en/of ondernemers) en...
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Andries, F. (author)
Centraal in dit literatuuronderzoek staat de oudere werknemer. Om de huidige positie van de oudere werknemer te begrijpen, is een historische contekst geschetst. Ontwikkelingen daarbinnen hebben een positieve invloed uitgeoefend op de bereidheid van bedrijven om de oudere wordende werknemer binnen het arbeidsproces te houden. Aan bod komen: de...
report 1992
document
Verboon, F.C. (author), de Kleijn, E. (author), Puite, B.G.M. (author)
Het verzuim binnen de sector Verpleeghuizen is hoog in vergelijking met de overige sectoren in de intramurale gezondheidszorg en met het landelijk gemiddelde. Ook binnen de sector Bejaardenoorden valt een stijgende lijn in het verzuimpercentage te constateren. Dit zijn konklusies uit een onderzoeksrapport naar het verzuim, arbeidsongeschiktheid...
book 1992
document
Puite, B.G.M. (author), Verboon, F.C. (author)
Het verzuimpercentage in de sector Verpleeghuizen ligt in het NIA analyse-bestand enigszins lager dan in de sectoren Bejaardenhuizen en overige sectoren binnen de Bedrijfsvereniging Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen - BVG. Dat heeft te maken met het feit, dat Verpleeghuizen gemiddeld de jongste werknemers en het laagste...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Middendorp, J. (author), den Hartog, H.H.W. (author), Pennekamp, E. (author)
Eind 1990 gaf de Stichting Arbeid en Gezondheid in het Beroepsvervoer (SAGB) aan het NIA de opdracht tot uitvoering van een project 'Functieverbetering in het beroepsgoederenvervoer over de weg'. Doel was een bijdrage te leveren aan het verminderen van gezondheidsrisico's en arbeidsongeschiktheid bij chauffeurs in het beroepsvervoer. Aan een...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Reuling, A.M.H. (author)
Verslag van een onderzoek naar arbeidsvoorwaardelijke maatregelen gericht op het ziekteverzuimgedrag van werknemers, kortweg arbeidsvoorwaardelijke stimulansen genoemd. Op basis van de literatuur werden negen arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in het onderzoek betrokken: de aanwezigheidspremie; de winstdelingsregeling, gebaseerd op de mate van...
book 1992
document
van der Gulden, J.W.J. (author), Senden, T.F. (author), Docter, H.J. (author)
In dit werkboek wordt structuur en inhoud gegeven aan het co-assistentschap in de sociale geneeskunde. Allereerst wordt de begeleiding van co-assistenten besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het aanstellingsonderzoek, het periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek, het bedrijfsgeneeskundig spreekuur, verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek,...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Smulders, P.G.W. (author)
In opdracht van het Stafbureau Personeel en Organisatie van de Provincie Zuid-Holland wordt in dit onderzoek ten eerste de aanpak van het ziekteverzuim geanalyseerd en ten tweede wordt het beschikbare cijfermateriaal geanalyseerd. Hiervoor zijn de beschikbare relevante nota's en ander stukken doorgenomen en de ziekteverzuim-tabellen en ...
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author)
De laatste jaren is er politiek en maatschappelijk veel te doen geweest rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze bijdrage beoogt de hoofdlijn der ontwikkelingen te schetsen, en alvast een tussenbalans op te maken. Aandacht wordt besteed aan de nieuwe wetgeving (de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV), het wetsvoorstel...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Veerman, T.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Verslag van een korte studie, die door het NIA en TNO-NIPG in onderlinge samenwerking is verricht naar de beschikbaarheid van statistische informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. De studie richt zich op enerzijds de mogelijkheden tot (en knelpunten rond) verbreding en verdieping van statistische informatie,...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
Een studie uitgevoerd iov het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Directoraat-Generaal van de Arbeid) ivm de optimalisatie van het welzijnsartikel in de Arbeidsomstandighedenwet.
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author)
Met de bedoeling om deelnemende organisaties en andere belangstellenden een goed inzicht te verschaffen in het ziekteverzuim in ons land, verzorgt het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO een verzuimstatistiek. Deze heeft het karakter van een uitwisselingssysteem van ziekteverzuimcijfers. Het doel van deze verzuimstatistiek...
other 1992
document
Klein Hesselink, D.J. (author), van Nieuwland, J. (author), van den Berg, T. (author)
In de jaren zeventig tot en met 1985 was een dalende tendens te zien in het aantal gerapporteerde arbeidsongevallen in Nederland. Na 1985 is er weer sprake van een lichte stijging. Dit artikel gaat allereerst in op arbeidsongevallen in Nederland in het algemeen. Vervolgens worden de verschillen tussen de standaardcijfers arbeidsongevallen van...
article 1992
document
de Winter, C.R. (author)
Doel van het hier beschreven prospectief epidemiologisch onderzoek was vroege signalering van dreigende uitval uit het werk (arbeidsongeschiktheid, VUT of ontslagname). In vier bedrijven werd bij 3500 werknemers de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG) afgenomen; tevens werden hun ziekteverzuimgegevens vastgelegd. Afhankelijk van het bedrijf...
article 1992
document
Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Draaisma, D. (author)
Het kabinet tracht het verzuim en de arbeidsongeschiktheid te beperken door vergroting van de financiële betrokkenheid van werkgevers en werknemers. Uit een overzicht van beschikbaar onderzoek valt af te leiden, dat financiële prikkels (eigen risico voor werkgevers bij het uitkeren van ziekengeld en eigen risico voor werknemers) en andere...
article 1992
Searched for: subject%3A%22ziekteverzuim%22
(401 - 420 of 504)

Pages