Searched for: subject%3A%22werktijden%22
(61 - 80 of 87)

Pages

document
TNO Arbeid (author)
In de branche papier- en kartonwaren industrie werken ca. 29 duizend mensen (CBS; 2000). Zij bestaat vooral uit grote papierfabrieken, met grote lawaaiproducerende machines, maar ook uit een groot aantal emballagebedrijven, waar deze machines ontbreken. De papierproductie is over het algemeen een volcontinu proces. De werknemers zijn veelal...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
De branche winkels in voedings- en genotmiddelen kent een groot verloop van personeel, waardoor er doorgaans weinig belangstelling is voor arbobeleid. Al is het ziekteverzuim in de branche relatief laag, toch worden regelmatig klachten aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen, waaronder overspannenheid, gemeld. Veel scholieren en...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche overige zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn ca. 190 duizend werknemers werkzaam in een veelheid aan verschillende kleinere bedrijfstakken als schoonmaak- en glazenwasbedrijven,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de luchtvaartbranche. Werknemers aan boord van vliegtuigen lopen een groot gezondheids- en veiligheidsrisico als gevolg van de groei van het luchtverkeer en een nijpend tekort aan (geschikt) personeel. Veiligheid is in de luchtvaart enorm belangrijk....
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaalproductenindustrie. Vooral oudere werknemers vormen een risico in deze sector en voor vrouwelijke werknemers is er nog onvoldoende opleidingsbeleid ontwikkeld. Ook blootstelling aan gevaarlijke...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaal- en elektrotechnische sector. Deze kenmerkt zich door een groot tekort aan personeel. Employability, meer aandacht voor scholing, loopbaanbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn maatregelen...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sector vervaardiging van transportmiddelen. Scheepsbouw en scheepsreparatiebedrijven kennen diverse arborisico's, veroorzaakt door een gebrekkige organisatie, hoge werkdruk, slecht onderhoud van technische...
report 2000
document
Evers, G.E. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit artikel wordt eerst de ontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap in Nederland geschetst. Aangetoond wordt dat die ontwikkeling eerder stagneert dan floreert. Vervolgens wordt vastgesteld dat weinig bekend is over de profielen van degenen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap of voor het werknemerschap. Multi-variate...
article 2000
document
Klein Hesselink, D.J. (author)
Met de bestrijding van files als argument bepleiten de FNV en de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie AWVN de invoering van de vierdaagse werkweek . Slechts hun standpunt over het al dan niet handhaven van de vrije zaterdag verschilt. De vraag rijst wat de gevolgen zijn voor de productiviteit en de gezondheid bij de invoering van de...
article 1999
document
Klein Hesselink, D.J. (author)
Met bestrijding van files als argument bepleitten de werkgevers- en werknemersorganisatie de invoering van de vierdaagse werkweek. Slechts hun standpunt over het al dan niet handhaven van de vrije zaterdag verschilt. Maar wat zijn de gevolgen voor productiviteit en gezondheid bij afwijking van standaard arbeidsuren? De auteur schetst de stand...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), van Veldhuisen, A. (author), Lourijsen, E. (author), Koningsveld, E. (author)
In dit rapport wordt een eerste balans opgemaakt van het project 'Arbeidstijdenmanagement binnen het Vaste Net' bij KPN Telecom. Het project behelsde het opstellen van nieuwe roosters in zeer korte tijd binnen drie ketens van de afdeling Vast Net (voorheen Netwerk Diensten). Daarbij is gekozen voor een nieuwe vorm van aansturing : vanuit het...
report 1999
document
van Drongelen, J. (author), Vos, P.H. (author)
In 1996 is stapsgewijs de geheel vernieuwde Arbeidstijdenwet in werking getreden. In 1997 zal deze wet voor iedere werkgever en werknemer gelden. De Arbeidstijdenwet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het terrein van de arbeids- en rusttijden. Deze uitgave licht de regels en voorschriften van de Arbeidstijdenwet toe. Daarbij wordt...
report 1997
document
de Feyter, M.G. (author)
In deze case-studie wordt beschreven hoe de boekenclub ECI tele-thuiswerken heeft ingevoerd en vormgegeven, welke ervaringen de betrokkenen hiermee hebben, en welke gevolgen tele-thuiswerk heeft gehad voor de organisatie. Na inleidende hoofdstukken met onder meer algemene informatie over de ECI, gaat hoofdstuk 3 in op de manier waarop ECI...
report 1997
document
Smulders, P.W.G. (author), op de Weegh, J.M.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Dit boek is ontwikkeld in opdracht van de Open Universiteit en maakt als zodanig deel uit van de cursus Arbeid en Gezondheid: risicofactoren. Het boek brengt in kaart welke risicofactoren momenteel werkenden bedreigen. In het eerste deel wordt de werkende met de niet-werkende bevolking vergeleken. Vervolgens worden in deel twee de belangrijkste...
book 1995
document
Liukkonen, P. (author)
This publication covers work papers for the NIA workshop (8 December 1995). It deals with the work organization related to subjects like employment, quality, productivity, working hours, cost-benefit analysis, sick leave, work load and so on.
conference paper 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Verboon, F.C. (author), van den Berg, T.D.P.J. (author)
Deze studie doet verslag van een onderzoek naar de gevolgen van werken met afwijkende werktijdregelingen. De gevolgen worden gedefinieerd in termen van ziekteverzuim, arbeids- en privé-ongevallen, klachten over de gezondheidstoestanden klachten over de vrijetijdsbesteding. In totaal drieduizend werknemers van 85 bedrijven werden gedurende het...
book 1995
document
Daanen, H.A.M. (author), van Lingen, P. (author)
Dit basisboek geeft een overzicht van de onderwerpen die bij een risico-inventarisatie aan de orde moeten komen. Dit wordt gedaan aan de hand van Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden. De informatie stelt managers van bedrijven in staat uitgevoerde inventarisatie en evaluatie op kwaliteit te beoordelen. De verschillende onderwerpen die het boek...
book 1994
document
de Feyter, M.G. (author), Ng-A-Tham, J. (author), Roozemond, K. (author)
Een gecomprimeerde werkweek van vier maal negen uur werken blijkt vooral geschikt voor medewerkers die weinig zorgverplichtingen buiten het werk hebben en die beschikken over zelfstandig en gevarieerd werk, waarin de werkzaamheden weinig tijdgebonden zijn.
article 1993
document
Verboon, F.C. (author), de Kleijn, E. (author), Puite, B.G.M. (author)
Het verzuim binnen de sector Verpleeghuizen is hoog in vergelijking met de overige sectoren in de intramurale gezondheidszorg en met het landelijk gemiddelde. Ook binnen de sector Bejaardenoorden valt een stijgende lijn in het verzuimpercentage te constateren. Dit zijn konklusies uit een onderzoeksrapport naar het verzuim, arbeidsongeschiktheid...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Middendorp, J. (author), den Hartog, H.H.W. (author), Pennekamp, E. (author)
Eind 1990 gaf de Stichting Arbeid en Gezondheid in het Beroepsvervoer (SAGB) aan het NIA de opdracht tot uitvoering van een project 'Functieverbetering in het beroepsgoederenvervoer over de weg'. Doel was een bijdrage te leveren aan het verminderen van gezondheidsrisico's en arbeidsongeschiktheid bij chauffeurs in het beroepsvervoer. Aan een...
book 1992
Searched for: subject%3A%22werktijden%22
(61 - 80 of 87)

Pages