Searched for: subject%3A%22werkgevers%22
(221 - 232 of 232)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Urlings, I.J.M. (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In opdracht van NOC*NSF heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar de beeldvorming onder werkgevers en werknemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) over (stimulering van) sportbeoefening van werknemers. Hiervoor is een telefonische enquête uitgevoerd onder werkgevers, een vragenlijstonderzoek onder sportende werknemers en zijn er...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), van Amstel, R. (author)
Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een vervolgonderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van Lisv heeft verricht onder direct betrokkenen bij de second opinion in verband met een meningsverschil over de arbeidsongeschiktheid. De direkt betrokkenen zijn: werknemers, werkgevers en arbodiensten. Het onderzoek laat zien...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Moonen, C.L.M. (author), Michel, F.P. (author)
Het kosten- en bateninstrument arbodienstverlening is één van de projecten uit het programma kwaliteitsbevordering arbodiensten. Doel van dit project is dat relatiebeheerders/arbo-adviseurs in gesprekken met hun (potentiële) opdrachtgevers de meerwaarde van arbodienstverlening kunnen aantonen. Het te bereiken eindresultaat betreft een basistekst...
report 1999
document
Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Vaas, F. (author), TNO Arbeid (author)
De werkdruk zou in Nederland hoger zijn dan in andere landen van de Europese Unie (EU). Er is momenteel heel veel aandacht voor. Werkdruk-deskundige Irene Houtman deed onderzoek: Is de werkdruk in Nederland nu werkelijk zo'n probleem, of is het gezeur en is de aandacht ervoor overdreven? Wat zit er achter die hoge werkdruk en hoe kijken anderen,...
article 1998
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Reïntegratie wordt door het kabinet in de Sociale Nota 1999 bestempeld als speerpunt van beleid, want 'hoe succesvoller de reïntegratie, hoe kleiner de kans dat de economische groei wordt afgeremd door knelpunten op de arbeidsmarkt'. Eén van de regelingen die de vorige regering hiervoor in het leven heeft geroepen is de Wet op de (re)integratie...
article 1998
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author), Andriessen, S. (author)
Centraal in dit onderzoek staat de vraag naar de criteria die actoren hanteren om een (re)ïntegratie-instrument als succesvol (effectief en efficiënt) te beschouwen. Daartoe worden bij de diverse actoren de criteria in kaart gebracht welke zij (impliciet en expliciet) hanteren voor de beoordeling van de effectiviteit en efficiëntie. Tevens wordt...
report 1998
document
TNO Arbeid (author), Houtma, I.L.D. (author), Vaas, F. (author)
In dit artikel wordt aan de hand van gegevens uit recente onderzoeken nagegaan in welke mate werkdruk als probleem wordt onderkend, wat de omvang van dit probleem is en wat er aan gedaan wordt. In Nederland is sinds 1977 een stijging waar te nemen van het percentage werknemers dat zegt in 'hoog tempo' te moeten werken. Nederland is binnen Europa...
article 1998
document
Smit, A. (author), de Haan, F. (author)
Voor veel werklozen blijft de afstand tot de arbeidsmarkt, de groeiende werkgelegenheid ten spijt, onoverbrugbaar. Het beleid van de overheid is erop gericht de positie van deze groep te versterken en gesubsidieerde arbeidplaatsen te creëren, dit om hun vooruitzichten op korte termijn te verbeteren. Zo is begin 1998 de Wet Inschakeling...
article 1998
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), Hazelzet, A.M. (author)
De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers zowel op gebied van financiën als van sociaal-medische begeleiding is steeds meer van overheid en sociale verzekeringsorganen naar de werkgever verschoven. De sociale partners worden geacht zaken als voorlichting, instrumentontwikkeling en ondersteuning voor hun rekening...
report 1998
document
Halewijn, I. (author)
De sociale partners in de zorgsector willen gezamenlijk maatregelen treffen om het ziekteverzuim in de zorgsector verder terug te dringen. De werkgroep Ziekteverzuim van de sociale partners heeft NIA TNO advies gevraagd bij de keuze en uitwerking van de maatregelen. Deze notitie vormt het kader waarbinnen strategiebepaling en besluitvorming over...
report 1997
document
Goudswaard, A. (author), van Putten, D.J. (author), van Heuvel, S.G. (author)
Werkgevers zijn over het algemeen goed op de hoogte van de nieuwe verplichtingen uit de Arbowet en de Wet Terugdringing Ziekteverzuim. Het meest bekend zijn de verplichtingen die veel discussie hebben opgeroepen: het eigen risico van bedrijven in de eerste ziekteweken en de verplichte aansluiting bij een arbodienst. Dit zijn de conclusies uit...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author), Cavé, M. (author)
In dit rapport staan twee vragen centraal : in hoeverre zijn Nederlandse werkgevers van mening dat het ziekteverzuimrisico van (ex-) arbeidsongeschikten hoger is dan dat van andere werknemers en in hoeverre speelt hun opvatting in deze een rol bij het in dienst nemen of houden van arbeidsongeschikte werknemers. Het verzuimrisico van (ex-)...
book 1993
Searched for: subject%3A%22werkgevers%22
(221 - 232 of 232)

Pages