Searched for: subject%3A%22werkgelegenheid%22
(21 - 40 of 55)

Pages

document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Covenants are agreements between the government and social partners to implement public policy. They are a form of soft law, guiding the regulation of self-regulation, and are specifically relevant in bridging the macro and meso levels of society. Covenants prove effective where actors share goals, and learn to advance policy-making by...
article 2005
document
Korver, T. (author), Stark, K. (author), de Bruin, M. (author), TNO Arbeid (author)
De functie Penitentiair Inrichtingen Werker (Piw-er) wordt gezien als een fuikfunctie er is daarom onderzocht hoe de doorstroom vanuit de functie verbeterd kan worden. Gebruik makend van reeds eerder, onder meer door TNO Arbeid, verricht onderzoek naar de Piw-functie zijn in 3 instellingen een aantal groepsgesprekken met Piw-ers en...
report 2004
document
Nossent, S. (author), Popma, J. (author), Groenewold, M. (author), Zwetsloot, G. (author), Smulders, P. (author), de Vroome, E. (author), TNO Arbeid (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs, tijdens de ‘Europese week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (eind oktober 2003) een nieuw beleidsprogramma gelanceerd: ‘Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen’ (VASt). Dit VASt-programma past in de bredere aanpak van het ministerie, waarin het verbeteren...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions asked TNO Work and Employment to report on the quality of work and employment in the sector ‘Road Transport’, and sub sector ‘Freight transport by road’ in the Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Korver, T. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit onderzoeksrapport wordt de arbeidsmarktsituatie van met name oudere werknemers besproken. Aan de orde komen onder meer ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook wordt gekeken naar het employabilitybeleid van arbeidsorganisaties en de wijze waarop oudere werknemers daarvan gebruik maken.Ten slotte wordt ook aandacht...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Jettinghoff, K. (author), Kremer, A.M. (author)
Dit rapport bevat een verslag van het vervolgonderzoek rond werknemers met chronische bronchitis en emfyseem, samengevat onder de term ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD). Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van de mogelijkheden die de Wet Rea biedt voor mensen met COPD om aan het werk te blijven...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Komduur, J. (author), Fermin, B. (author)
Met de invoering van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) per 1 januari 2002 is de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling ingrijpend gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de individuele cliënt. SUWI beoogt bovendien een meer klantgerichte dienstverlening. Het Breed Platform Verzekerden en Werk heeft één...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Groot, M.C. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In deze rapportage worden de resultaten en conclusies beschreven van het onderzoek 'Employability in de sector Rundveeverbetering'. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de oordelen van werknemers over het employabilitybeleid binnen de sector Rundveeverbetering. Het onderzoek is door TNO Arbeid uitgevoerd in maart-april 2003 en is...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Steijger, N. (author), Starren, H. (author), Keus, M. (author), Gort, J. (author), Vervoort, M. (author)
This report describes the process of developing a checklist to asses company plans focused on improving safety awareness, safe behaviour and safety culture. These plans are part of a programme initiated by the Ministry of Social Affairs and Employment aiming at improving the safety performance of companies in target sectors. This improvement...
report 2003
document
Blonk, R.W.B. (author), Cremer, R. (author)
De overheid zet veel geld en menskracht in om langdurig werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Tot op heden is er echter geen gecontroleerd onderzoek uitgevoerd waarmee het effect van deze inspanningen kan worden aangetoond. Zowel binnen het ministerie van SZW als daarbuiten is dan ook de roep om effectsstudies bij nieuwe...
article 2003
document
Cremer, R. (author), van Eeker, P. (author)
Het ministerie van SZW organiseerde op 17 februari een symposium voor betrokkenen bij de reïntegratiemarkt. Doel van deze bijeenkomst was om ervaringen en opvattingen van stake-holders te vernemen over de uitwerking van de beleidsnotitie 'naar een werkende reïntegratiemarkt' (november 2002), waarin het ministerie de hoofdlijnen aangeeft voor een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author), Vroome, E.M.M. (author)
Onderzoek gedaan op verzoek van het ministerie van SZW om met behulp van de realisatiecijfers te bekijken hoe groot de voorspellende waarde van de fasering van niet-werkende werkzoekenden is, door middel van een analyse van instroom, fase-indeling en uitstroom, en om kennis te verkirjgen over de realtie tussen fasering en inzet van trajecten. De...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Overbosch, H. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The theme of this paper is about costs and benefits of design for all. The...
conference paper 2003
document
Smulders, P. (author)
De Arbeidssituatie survey is opgezet om de arbeidssituatie van de beroepsbevolking in al zijn facetten te monitoren. In oktober en november 2000 is de survey voor het eerst uitgevoerd. Van de in totaal 8 230 benaderde werknemers en zelfstandigen, een aselecte steekproef uit de beroepsbevolking, stuurden 4 434 personen (53 procent) een ingevulde...
article 2002
document
Klein Hesselink, J. (author), van der Klink, J, (author), Vaas, F. (author)
Werkdruk is een arborisico waar de overheid flink haar tanden in zet. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten TNO en SKB een inventarisatie van de maatregelen die zijn ingezet bij de bestrijding van werkdruk en -stress. Welke maatregelen vonden zij? En hoe kunnen anderen gebruikmaken van reeds opgedane...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author)
Op 10 oktober 2002 werd in Rotterdam het Derde Vlaams-Nederlandse arbeidsmarktcongres 'De diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt' gehouden, georganiseerd door het SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen in samenwerking met het Steunpunt Werkgelegenheid en Vorming. De 6e sessie ging over loopbaanbeleid en...
book 2002
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), TNO Arbeid (author)
Nederland wordt overspoeld door een 'informatiemaatschappijhype'. Telkens weer wordt geroepen dat we de trein van de vernieuwing niet mogen missen. Maar wat heb je als werknemer en als bedrijf in deze nieuwe tijd precies nodig? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheid die graag wil sturen? In dit boek worden allereerst de recente...
book 2001
document
Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), TNO Arbeid (author)
Deze trendrapportage brengt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland in kaart, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerhheid, personeelskenmerken en effecten op personeel en bedrijf. De belangrijkste conclusies zijn: dat het werktempo in Nederland lijkt te te zijn gestabiliseerd...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), Willemsen, M. (author), de Vries, S. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Kwantitatief onderzoek onder ruim duizend organisaties uit zowel de markt- als de overheidssector laat zien hoe momenteel in Nederland het personeelsbeleid er uit ziet, welke veranderingen er de afgelopen jaren geweest zijn en in hoeverre dit beleid voldoet aan criteria van Human Resource Management. Hoewel de huidige situatie gunstig is voor de...
report 2001
Searched for: subject%3A%22werkgelegenheid%22
(21 - 40 of 55)

Pages