Searched for: subject%3A%22reintegratie%22
(1 - 20 of 369)

Pages

document
Vooijs, M. (author), Otten, W. (author), Teeuwen, P. (author), Willems, N. (author), Belgrave, E. (author), El Faresse, M. (author), Grote Ganseij, K. (author), Hammout, Z. (author), Kusters, M. (author), Mondeel, A. (author), Ruiten, M. (author), Timmerman, M. (author), Wassen, J. (author)
In dit document laten we je graag zien welke producten er zijn ontwikkeld voor de toepassing van Samen Beslissen in het domein Werk & Inkomen, hoe deze zijn geïmplementeerd en wat de effecten zijn van de toepassing van Samen Beslissen.
report 2023
document
Vooijs, M. (author), Vernooij, A. (author), Otten, W. (author)
Samen Beslissen, is dat kansrijk binnen het domein werk en inkomen? En wat is anders aan deze methode in vergelijking met wat professionals en cliënten nu al doen? TNO onderzocht het aan de hand van veertien interviews met bijstandsgerechtigden en hun re-integratieprofessionals. Er blijkt zeker nog winst te behalen. Dit artikel is met...
article 2022
document
Eekhoudt, I. (author), Oomens, S. (author), Blonk, R. (author)
Er is maar weinig bekend over de effecten die de RIV-toets en eventuele loonsancties op werkgevers hebben. Vinden ze het rechtmatig, rechtvaardig en/of redelijk? Of is er veeleer sprake van boosheid of frustratie? Het zijn vragen waarop het promotieonderzoek van Ilonka Eekhoudt antwoord moet geven.
article 2020
document
Otten, W. (author), Vooijs, I.M. (author), van Kesteren, N. (author), Boermans, S.M.N. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Het TNO-Kennisinvesteringsprogramma ‘Inclusive Work’ is erop gericht om door kennisontwikkeling en innovaties bij te dragen aan het zo volwaardig mogelijk participeren in werk van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij zijn drie hoofdactoren relevant: 1. bedrijven (die het werk creëren), 2. gemeenten (re...
report 2019
document
Leeman, W.R. (author), Kwantes, J.H. (author), Voogd, E. (author), Kroese, E.D. (author)
report 2018
document
van Egmond, M. (author)
Aanleiding. Op 10 juli 2015 sprak L.F. Asscher, de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het voornemen uit om het taboe van kanker en werk in Nederland te doorbreken. Hiermee stipte hij een belangrijk probleem aan in onze samenleving, namelijk dat een toenemend aantal kankerpatienten en -overlevers geen plaats weten te...
article 2018
document
Blonk, R.W.B. (author)
Vertrouwen in eigen kunnen en een sterke motivatie zijn de belangrijkste succesfactoren bij het vinden van een baan bij werkloosheid of bij re-integratie. Trainingen die zich enkel op vaardigheden richten (goed presenteren, goed zoeken) blijken niet voldoende. Hoewel de economie weer op volle toeren draait, daalt de langdurige werkloosheid amper...
public lecture 2018
document
van Egmond, M.P. (author)
In Nederland krijgen jaarlijks 40.000 mensen in de werkende leeftijd een diagnose kanker. Uit onderzoek blijkt tevens dat het aantal mensen dat vanwege kanker een ziektewet- of WIA-uitkering aanvraagt, al jaren stijgt. Als je kanker krijgt heb je een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zelfs 1 op de 4 Nederlandse kankerpatiënten verliest zijn...
doctoral thesis 2016
document
Houtman, I.L.D. (author), Kraan, K.O. (author)
bookPart 2016
document
Blonk, R.W.B. (author), van Twuijver, M.W. (author), van de Ven, H.A. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Beknopt onderzoek naar de wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van re-integratie in het gemeentelijk domein van werk en inkomen.
report 2015
document
Hazelzet, A.M. (author), van der Torre, W. (author)
Door de Participatiewet neemt de druk op gemeenten toe om te laten zien welke resultaten zij bereiken. Alle aandacht moet uitgaan naar het benutten van talenten van mensen die langs de kant staan van de arbeidsmarkt (www.divosa.nl). Dit stelt hoge eisen aan het ‘vakmanschap’ van de klantmanagers, nu en in de toekomst. De veranderingen in het...
report 2015
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kallen, V.L. (author)
De aanpak en registratie van langdurig verzuim in de voormalige politiekorpsen en huidige eenheden van de politie was en is onvoldoende op orde. Dit blijkt uit een analyse die TNO in opdracht van de politie, het Ministerie van Veiligheid van Justitie en de vakorganisaties heeft uitgevoerd. TNO bekeek hiervoor bijna duizend verzuimdossiers van...
report 2014
document
van Wijk, E. (author), van Emmerik, M. (author)
Dit is de formele rapportage van fase 1 van deelonderzoek 2 in het PROreact Onderzoeksprogramma ‘Versterking van de professionaliteit in de re-integratiedienstverlening’. Het programma bestaat uit twee deelonderzoeken die in samenhang met elkaar worden uitgevoerd en elk uit twee fasen bestaan. In deelonderzoek 1 ligt de focus op re...
report 2013
document
Besseling, J.J.M. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Er is een roep om verdere professionalisering van klantmanagers. Als onderzoekers willen we bijdragen aan een betere uitvoeringspraktijk Maar hoe komt het toch dat onze kennis zo moeizaam landt in de praktijk. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2012,nr.4.
article 2012
document
Brouwers, P. (author), Fermin, B. (author), Smit, A. (author)
Veel bedrijven doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar hoe staat het met de people-kant? De Prestatieladder Socialer Ondernemen laat zien hoeveel bedrijven bijdragen aan werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven met een PSO-erkenning presteren bovengemiddeld en kunnen zich daarmee onderscheiden....
article 2012
document
Sanders, J. (author), Cremer, R. (author), Hazelzet, A. (author)
In dit themanummer over vakmanschap staat het vakmanschap van de re-integratieprofessional centraal. Toch wilden we ook kort stilstaan bij vakmanschap van de cliënt. Vakmanschap is immers belangrijk voor elke doelgroep. Zo hebben duurzame inzetbaarheid en behoud van vakmanschap een directe relatie. De kansen op werk, en het behoud van dat werk,...
article 2012
document
Brouwer, P. (author), Hoeve, M. (author), Smit-Rietveld, C. (author)
Nu de budgetten voor re-integratie krimpen, groeit het belang van effectieve begeleiding richting arbeidsparticipatie. De vraag is dan natuurlijk welke aanpak werkt. En welke kosten kan men verwachten? De gegevens van de Participatieladder bieden gemeenten waardevolle handvatten om hun beleid vorm te geven. De auteurs, tevens onderzoekers bij...
article 2011
document
Giesen, F. (author), Huijs, J. (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Emmerik, M. (author)
Werkzoekenden vanuit de bijstand hebben een drempel naar de arbeidsmarkt en vinden vaak lastig werk. Ze voldoen veelal niet direct aan het gevraagde competentieprofiel van een werkgever en missen recente werkervaring. Om deze doelgroep aan werk te helpen, treffen gemeentelijke diensten, UWV en dienstverleners in de re-integratiebranche...
report 2011
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Zwinkels, W. (author)
Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de wens uitgesproken dat iedereen zo veel mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Dit vraagt om maatregelen die ertoe bijdragen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook mee te kunnen doen. Naast bestaande regelingen als de inzet van loonkostensubsidies is social return de...
article 2011
document
Cremer, R. (author)
We spreken met drs. Elly Zeef, directeur van Mind at Work over gevolgen van bezuiningen op de re-integratiemarkt. Zij beheert deze organisatie in Midden-nederland met in totaal 47 man personeel. Daarbij is ze sinds 2010 bestuurslid van brancheorganisatie Boaborea.
article 2011
Searched for: subject%3A%22reintegratie%22
(1 - 20 of 369)

Pages