Searched for: subject%3A%22Ziekteverzuimbeleid%22
(81 - 100 of 143)

Pages

document
van der Beek, A. (author), Frings-Dresen, M. (author), van Dijk, F. (author), Houtman, I.L.D. (author), Fortuin, R. (author)
Op welke terreinen van arbeid en gezondheid ontbreekt het aan kennis, moeten instrumenten worden ontwikkeld of zijn bestaande kennis en vaardigheden beter over te dragen? Op deze vraag gaven een groot aantal arbodeskundigen, wetenschappers, beleidmakers en mensen uit het bedrijfsleven antwoord in het kader van de programmeringsstudie 'Arbo...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mossink, J.C.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Wiersma, T. (author)
Dit artikel bespreekt de praktische mogelijkheden bij het maken van kosten-baten evaluaties van verbeteringsprojecten. Hiertoe worden de hoofdlijnen geschetst van een methodiek die door TNO wordt toegepast en waarbij de nadruk ligt op projecten die zijn gericht op verbeteringen in de werkomstandigheden. Het is echter ook mogelijk een...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Vrooland, V. (author)
Dit boek geeft inzicht in het kiezen en toepassen van arbeidsvoorwaardelijke prikkels als medicijn tegen ziekteverzuim. Het lijkt makkelijk. Een financiële tegenvaller motiveert de werknemer zich eerder beter te melden. Of een meevaller bij constante aanwezigheid werkt ziekmelden tegen. Zo gemakkelijk ligt dat echter niet. Ervaringen van...
book 1996
document
Goudswaard, A. (author), Houtman, I. (author), Dhondt, S. (author), Kompier, M. (author), Hildebrandt, V. (author), van Grinten, M. (author)
TNO Preventie en Gezondheid heeft een instrument ontwikkeld voor het monitoren van stress en lichamelijke belasting en het hierop gerichte ondernemingsbeleid. De reden voor het ontwikkelen van één instrument voor zowel stress als lichamelijke belasting is dat beide als belangrijke oorzaken worden gezien voor het ontstaan van respectievelijk...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Buijs, P.C. (author)
De hoofdverantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim ligt niet meer bij de bedrijfsvereniging, maar bij het bedrijf. Dat geldt ook voor de sociaal-medische begeleiding van werknemers, niet alleen vanaf de ziekmelding maar gedurende het gehele dienstverband. Het doel van deze regeling is dat bedrijven zich meer inspannen om ziekteverzuim en WAO...
book 1995
document
Buijs, P. (author)
De afgelopen jaren zijn werkgevers en werknemers steeds meer in de beklaagdenbank beland vanwege hun rol bij het ontstaan van het grote aantal WAO-ers, culminerend in de parlementaire enquête van 1993. Inmiddels vallen er echter ook positievere geluiden te vermelden, zoals naar aanleiding van de uitgave 'Sociaal-medische begeleiding, een model...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Kremer, A.M. (author), Mul, C.A.M. (author), Nijboer, I.D. (author), Hekstra, A.C. (author)
Eén van de belangrijkste beleidsprioriteiten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de bevordering van deelname aan het arbeidsproces door gehandicapten, chronisch zieken en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Dit rapport besteedt aandacht aan diverse maatregelen die tot doel hebben individuele personen met een...
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Vuuren, T. (author)
Per 1 januari 1994 veplicht de Arbowet dat werkgevers een verzuimbeleid voeren. Onderzoek bij het Ministerie van VROM wijst uit dat als deze verplichting naar de letter en de geest wordt uitgevoerd, het ziekteverzuim vermindert. Wel dient hiervoor aan de implementatie van het verzuimbeleid de nodige aandacht te worden geschonken, door het nemen...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Knotter, M. (author), de Feyter, M. (author), Kruidenier, H. (author)
Werkgevers krijgen de eerste twee of zes weken van het ziekteverzuim van hun werknemers niet langer vergoed uit de Ziektewet. Bovendien zijn zij verplicht verzuimbeleid te voeren. In dit kader is in de onderhavige studie een 'Kosten en Baten Verzuimbeleid' ontwikkeld om te berekenen wat de kosten van verzuimbeleid en de opbrengsten van een lager...
book 1995
document
Knotter, M. (author), de Feyter, M. (author)
De onderneming die investeert in mensen en hun werkomstandigheden draagt aanzienlijk bij aan een goed bedrijfsresultaat. Maar hoe valt aan te tonen dat investeren rendabel is. Op basis van een eenvoudig NIA-model kan de personeelsfunctionaris een eerste opstap maken naar een situatie waarin arbeidsomstandighedenen rendement (bijv. minder...
article 1995
document
Heemskerk, F. (author)
In verpleeghuis Zonnegloren gebeurt van alles op arbogebied. Op aanraden van de bedrijfsarts zijn vier tilliften aangeschaft waardoor de ruggen van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden worden gespaard. Maar de tilliften blijven aan de kant. De directeur heeft dan ook de nodige twijfels over het advies van de bedrijfsarts om twintig hoog-laag...
article 1995
document
Heemskerk, F. (author)
B&W van Noorderven is in 1993 akkoord gegaan met een gecombineerd ziekteverzuim- en arbobeleid. De leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De leiding ligt bij het managementteam. Personeelszaken verzorgt de inhoudelijke ondersteuning. Eind 1994 blijken veel veranderingen te zijn teruggedraaid of te zijn verzand in procedures....
article 1995
document
Heemskerk, F. (author)
Dit artikel beschrijft hoe arbo- en ziekteverzuimbeleid gestalte kunnen krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de praktijksituatie bij Koksdam BV (kleinmetaal). Het artikel geeft tevens uitgangspunten en controlelijsten.
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Putten, D.J. (author)
Per 1 januari 1994 is er een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers van kracht op het terrein van arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid (Tz/ Arbo). Het Nederlandse Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) heeft TNO-Preventie en Gezondheid opdracht gegeven om te onderzoeken hoe - een jaar na invoering van de nieuwe regels - de...
report 1995
document
Klein Hesselink, J. (author)
Het nauwkeurig melden en registreren van arbeidsongevallen, zowel op landelijk als op bedrijfstak- en bedrijfsniveau, is belangrijk om inzicht in het probleem te krijgen en voor het voeren van een verantwoord veiligheidsbeleid op alle niveaus. Dit boekje besteedt aandacht aan het melden, registreren en analyseren van arbeidsongevallen....
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author), Koster, M.K. (author)
Verslag van een onderzoek naar de gedragsreacties van werkgevers op de financiële prikkels binnen de Ziektewet (ZW) (premiedifferentiatie, 2/6-weken maatregel, verbod op collectieve bovenwettelijke verzekering via de ZW), alsmede in de eventueel daarmee samenhangende ontwikkelingen in het ziekteverzuim binnen de betrokken bedrijven....
book 1995
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Kremer, A. (author), Smulders, P.G.W. (author), de Winter, C.R. (author)
Onderzoek naar de problemen bij de diagnosestelling en de gevalsbehandeling bij ziekteverzuimgevallen in het algemeen en die bij een arbeidsconflict in het bijzonder. Met name gaat het om de vraag op welke wijze de uitvoerende functionarissen van de uitvoeringsorganen (verzekeringsartsen en rapporteurs) uitvoering geven aan het beleid van de...
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Gründemann, R.W.M. (author), de Winter, C.R. (author), Smulders, P.G.W. (author)
report 1994
document
Gründemann, R.W.M. (author), Lourijsen, E. (author), Vaas, F. (author), Vink, P. (author)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in de jaren 1991-1992 een drietal projecten laten uitvoeren door NIPG-TNO om te komen tot preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij de rijksoverheid. Het doel is te komen tot een voorbeeld-aanpak voor overheidsdiensten. De projecten beogen verbetering van de kwaliteit van de arbeid en...
article 1994
document
Lourijsen, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Het ziekteverzuim onder Penitentiaire Inrichtingswerkers (PIWers) is hoog. Dit wordt veroorzaakt door het gevoel van onveiligheid, de geestelijk inspanning, de organisatie van het werk en de fysieke belasting. Dit artikel gaat in op de stapsgewijze aanpak van verzuim in de periode 1991 - 1992 bij projecten van de rijksoverheid, in het bijzonder...
article 1994
Searched for: subject%3A%22Ziekteverzuimbeleid%22
(81 - 100 of 143)

Pages