Searched for: subject%3A%22Ziekteverzuimbeleid%22
(61 - 80 of 143)

Pages

document
Wevers, C.W.J. (author), de Vos, E.L. (author), Cremer, R. (author)
Deze studie geeft aan de hand van recente onderzoeksrapporten een overzicht van de effecten van de regelingen om arbeidsgehandicapten naar de arbeidsmarkt te leiden. Daartoe worden eerst de verschillende reïntegratieregelingen en hun doelgroepen in kaart gebracht. Vervolgens wordt de arbeidsbemiddeling van arbeidsgehandicapten belicht met...
report 1998
document
de Vos, E. (author), Smit, A. (author), Cremer, R. (author)
Studie naar de problemen die arbeidsgehandicapten ervaren bij het verkrijgen of behouden van een baan aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Eerst wordt de arbeidsmarktpositie van de arbeidsgehandicapten in kaart gebracht. Vervolgens wordt nagegaan welke factoren de kans op werk voor arbeidsgehandicapten hetzij positief, hetzij negatief...
report 1998
document
NIA-TNO (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Ill-health is the main cause of workplace absenteeism yet relatively few enterprises have addressed this issue systematically. This portfolio of initiatives to prevent or reduce ill-health associated with absenteeism shows in some detail how leading business have developed innovative approaches to the problem. The detailed documentation of...
book 1998
document
van Vuuren, C.V. (author), Verboon, F. (author), Buijs, P.C. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar veranderingen in gedrag en houding van werknemers die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de gewijzigde arbo- en verzuimwetgeving in de jaren negentig. Eerst zijn twee literatuurstudies verricht: een studie naar de reacties van werkgevers op de wijzigingen in de arbo- en verzuimwetgeving...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Verkleij, H.E.M. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
De invoering van de wet TZ, de WULBZ en de wijzigingen in de Arbowet hebben ingrijpende consequenties voor zowel werkgevers als werknemers gehad. Bovendien zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Het onderhavige rapport beschrijft een onderzoek gericht op het achterhalen van de aard en omvang van de...
book 1997
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Ziekemeyer, M. (author)
Kleine en middelgrote bedrijven zijn vanwege de vermeende risico's van uitval en de kosten die dit met zich meebrengt nauwelijks bereid om werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De subsidies die deze bedrijven zouden kunnen innen lijken de meeste niet te verleiden tot het vaker aannemen van personen met een arbeidshandicap. Het...
report 1997
document
van Baal, J.B. (author), Halewijn, I.M.A.J. (author)
De Gemeente Oegstgeest heeft NIA TNO gevraagd te ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling van verzuimbeleid. In dit rapport komen mogelijke oorzaken en een plan van aanpak aan de orde voor het hoge ziekteverzuim van de Gemeente Oegstgeest. In de aanpak van de verzuimanalyse is gekozen voor het instrument van interviews. In totaal hebben 19...
report 1997
document
Kwantes, J.H. (author)
Nederland telt eind 1997 1,7 miljoen werkzoekenden. Dit cijfer ontstaat door alle WW-, WAO/AAW- en ABW-cijfers bij elkaar op te tellen. De overheid wil die werkzoekenden zo snel mogelijk verkleinen door het voeren van een arbeidsmarkt- of werkgelegenheidsbeleid. Dat beleid wordt onder meer gevoerd op het terrein van preventie, ziekte,...
article 1997
document
Kwantes, J.H. (author)
In dit artikel wordt aandacht gegeven aan nota's, wet- en regelgeving en maatregelen in de periode 1994-1998 op een aantal beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor arbeidsorganisaties zijn met name de ontwikkeling binnen de deelgebieden preventie, verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie van belang....
article 1997
document
Lorijsen, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
De overheid wil bedrijven stimuleren een preventief arbo- en verzuimbeleid te voeren. Daartoe is in opdracht van het Ministerie van SZW, het ministerie van VWS en de centrale arbeidsongeschiktheidsfondsen Aaf/Aof tussen 1989 en 1995 een aantal landelijke voorbeeldprojecten uitgevoerd. In dit artikel wordt verslag gedaan van het project 'Gezond...
article 1997
document
Bos, J. (author), Verkleij, H. (author), Greveling, G. (author)
Dit artikel is het verslag van een onderzoek van NIA'TNO naar de mogelijkheden om financiële doorlichtings- en beheerssystemen te gebruiken om de kosten en baten van arbeidsomstandigheden weer te geven. Behalve een literatuurstudie bestond het onderzoek uit gesprekken met personen uit verschillende beroepsgroepen. Onderwerp van gesprek was de...
article 1997
document
van Vuuren, T. (author), Andriessen, S. (author), Knotter, M. (author)
In dit deel worden instellingen in de zorgsector beschreven waarbij een traject is uitgevoerd gericht op de invoering en uitvoering van arbeidsvoorwaardelijke prikkels (pilot-instellingen) in het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarnaast worden ook instellingen beschreven die als controle-instelling hebben gefungeerd en waar...
report 1997
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, T. (author)
In opdracht van de Werkgroep Ziekteverzuimbeleid, onderdeel van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen, heeft NIA TNO het onderzoek "Terugdringing ziekteverzuim in de zorgsector" uitgevoerd. In het kader daarvan is een verkenning gehouden naar de stand van zaken op het gebied van verzuimbeleid door middel van een enquête onder zorginstellingen....
report 1997
document
Halewijn, I. (author)
De sociale partners in de zorgsector willen gezamenlijk maatregelen treffen om het ziekteverzuim in de zorgsector verder terug te dringen. De werkgroep Ziekteverzuim van de sociale partners heeft NIA TNO advies gevraagd bij de keuze en uitwerking van de maatregelen. Deze notitie vormt het kader waarbinnen strategiebepaling en besluitvorming over...
report 1997
document
Kompier, M.A.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Vink, P. (author), Smulders, P.G.W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Bedrijven hebben een groot en toenemend belang bij het verminderen van ziekteverzuim. Het aantal goed gedocumenteerde voorbeelden van een succesvolle aanpak van ziekteverzuim is echter beperkt. Tengevolge hiervan ontbreekt inzicht in de factoren die een dergelijke aanpak bevorderen of belemmeren. Dit boek presenteert daarom tien koplopers in...
book 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Veerman, T. (author), Andriessen, S. (author)
Begin december 1995 debatteerde de Tweede Kamer over de afschaffing van de Ziektewet, zoals neergelegd in het wetsvoorstel Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ). Dit voorstel gaat uit van een zeer verregaande privatisering van de Ziektewet, waarover dan ook stevig is gedebatteerd en waarop een zware politieke hypotheek rust....
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Nijboer, I.D. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Hazelzet, A.M. (author), Smit, A.A. (author)
Onderzocht is hoeveel werknemers na drie maanden verzuim reïntegreren in hun eigen werk en welke inspanningen hiervoor zijn geleverd in de vorm van het realiseren van werkaanpassingen. Verder is nagegaan of de werkgever hierbij gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van de kosten en wat de reden en zijn om dit al dan niet...
book 1996
document
Knotter, M. (author), Moonen, C. (author)
In dit interne NIA-document wordt een methode beschreven waarmee inzicht kan worden gegeven in de bedrijfseconomische consequenties van arbeidsomstandighedenbeleid. Hiermee kan voor ondernemers worden vastgesteld wanneer investeren in arbo loont, of dat niet investeren leidt tot vermijdbare kosten. Het 'Kosten & Batenmodel Arbo- en Verzuimbeleid...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Kompier, M.A.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het landelijk voorbeeldproject 'Gezond werken aan gezondheid' dat in de periode 1991-1995 is uitgevoerd in het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Het project beoogde de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers in het ziekenhuis te bevorderen en daarmee het ziekteverzuim en de...
book 1996
document
Marcelissen, F.H.G. (author), Spinhoven-Hennis, M. (author)
De privatisering van de Ziektewet is een feit: maar hoe nu verder? Dit boekje is gericht op diegenen die te maken hebben met verzuimbeleid en snel een goed overzicht willen hebben van de nieuwe situatie. Het geeft antwoord op de 'meest gestelde vragen' en zet de nieuwe wet WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte) kort uiteen. Daarbij...
book 1996
Searched for: subject%3A%22Ziekteverzuimbeleid%22
(61 - 80 of 143)

Pages