Searched for: subject%3A%22Ziekteverzuimbeleid%22
(1 - 20 of 143)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Jettinghoff, K. (author)
In een longitudinaal onderzoek met drie jaarlijkse metingen onder 1.245 werknemers is nagegaan hoe verzuimbeleid en verzuimcultuur van invloed zijn op verzuim en arbeidstevredenheid. Ook is nagegaan of er omgekeerde effecten zijn van verzuim en arbeidstevredenheid op verzuimbeleid en verzuimcultuur. In het onderzoek kwam naar voren dat een...
article 2009
document
Jettinghoff, K. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen. Het betreft een longitudinaal vragenlijstonderzoek van twee metingen met een jaar ertussen onder 870 werklozen uit de WW- en ZW-bestanden van oktober 2005. Uit dit onderzoek...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), de Vroome, E. (author), van Hooff, M. (author), Smulders, P. (author)
In 1998 is de overheid gestart met het afsluiten van arboconvenanten met hoogrisico-bedrijfstakken ter vermindering van een aantal arborisico's. In 2007 is het laatste arboconvenant beëindigd. Om de meerwaarde van de arboconvenanten vast te stellen, zijn analyses uitgevoerd op basis van bestaand cijfermateriaal. De probleemstelling is uitgewerkt...
report 2007
document
Ybema, J.F. (author), Sanders, J. (author), de Vroome, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
De cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG) is een onderzoek dat TNO verricht in samenwerking met het ministerie van VWS. De AVG is een longitudinaal studie met drie jaarlijkse metingen (in 2004, 2005 en 2006) onder werknemers. Het doel is te onderzoeken hoe het gedrag van werknemers, werkgevers en zorgverleners van invloed is op de...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author), van den Berg, R. (author), van Vuuren, T. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie-inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen, uitzendkrachten...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Dries, J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hendriksen, I.J.M. (author)
Steeds meer bedrijven en instellingen streven naar een gezonder en fitter personeelsbestand. Dit gebeurt in veel organisaties nog weinig gestructureerd. TNO ontwikkelde samen met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) een methodiek voor integraal gezondheidsmanagement (IGM) die organisaties moeten helpen de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author), Blatter, B. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E. (author)
Het huidige beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is erop gericht dat werkgevers en werknemers, uitgaande van doelvoorschriften in de arboregelgeving, zelf invulling geven aan het bereiken van een veilige en gezonde werkomgeving. Deze ruimte voor maatwerk prikkelt de zelfwerkzaamheid en moet leiden tot effectiever...
report 2006
document
Deze Werkwijzer biedt een methodische werkwijze voor arboprofessionals om bij reïntegratie van zieke werknemers uit te gaan van hun arbeidsmogelijkheden. Zij omvat een stappenplan, zodat het de inspanningen van de werknemer en de leidinggevende effectiever maakt. Het stappenplan geeft arboprofessionals houvast én richting met als effect...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Sanders, J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
De cohortstudie Arbeid, Verzuim en Gezondheid (AVG) is een onderzoek dat TNO verricht in samenwerking met het ministerie van VWS. De AVG is een longitudinaal studie met drie jaarlijkse metingen (in 2004, 2005 en 2006) onder werknemers. Het doel is te onderzoeken hoe het gedrag van werknemers, werkgevers en zorgverleners van invloed is op de...
report 2006
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen krijgen te maken met verschillende wetten die beogen de arbeidsgehandicapte extra bescherming te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Wet op de medische keuringen (WMK), de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) en de Wet gelijke behandeling op grond van...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author)
Het Profiel Arbeid en Gezondheid 2005 beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en gezondheid dat bruikbaar is voor beleidsmakers, werkgevers, werknemers en zorgverleners. Centraal daarbij staat de manier waarop arbeid en gezondheid elkaar wederzijds beïnvloeden. Het Profiel behandelt trends in de gezondheid...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M.W. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Nederlanders bewegen en sporten te weinig. Dat is niet gezond en leidt tot een hoger ziekteverzuim. Werkgevers hebben er dus alle belang bij om hun werknemers uit hun luie stoelen te helpen. Dat vinden ze zelf ook, blijkt uit een recent onderzoek van TNO. Alleen voegen ze de daad niet bij het woord. Maar een klein en gelijk blijvend deel van de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), de Beurs, E. (author)
Bijna een kwart van het ziekteverzuim en eenderde van de WAO-instroom wordt veroorzaakt door psychische klachten. Deze klachten lopen uiteen van stressgerelateerde klachten tot ernstige klinische problematiek. Met name in de arbocuratieve sector is het van groot belang om snel en eenvoudig tot een eerste diagnose te komen, zodat interventies...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author)
Verzuimmanagers kunnen verschillende maatregelen inzetten om tot een daling van het ziekteverzuim te komen. Maar welke prikkel werkt het best? In dit artikel worden de voor- en nadelen een aantal veelgebruikte aanwezigheidsprikkels besproken. Aan de orde komen: wachtdagen, inhouden van vakantiedagen en extra dagen, een financiële bonus, geen...
article 2005
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Rasker, P. (author), Gaillard, T. (author), van Vliet, G. (author), Vianen, M. (author)
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bosselaar, H. (author), Reijenga, F. (author), van der Toorn, T. (author)
Deze publicatie handelt over de theorie en praktijk van Disability Management (DM) in Nederland. In het kader van de "Kroon op het werk" wordt jaarlijks gespeurd naar een aantal voorbeelden van DM. De term DM is afkomstig uit de Angelsaksische literatuur en staat voor het regisseren van de inzetbaarheid van werknemers, rekening houdend met hun...
book 2005
document
Reijenga, F. (author), Zwinkels, W. (author), van Vuuren, T. (author)
Verzuim en WAO-instroom in de zorgsector zijn hoog. Een flink deel van de werkzame bevolking in Nederland werkt in de zorgsector. Daarnaast kampt de zorgsector met een tekort aan personeel en met wachtlijsten die de maatschappij grote zorgen baart. Redenen voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) om onderzoek te laten doen naar oorzaken van het...
book 2004
document
Nauta, A. (author), van Sloten, G. (author), TNO Arbeid (author)
Onbalans in de relatie werk-persoon vormt het centrale thema van dit onderzoek. Aangetoond wordt dat bij probleemoplossend gedrag van zowel medewerker als leidinggevende lagere verzuimcijfers voorkomen dan bij vermijdend of aanpassend gedrag. Dit gedrag wordt niet alleen bepaald door de persoonlijkheid van de betrokkenen, maar ondernemingen...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author)
Dit TNO-rapport behandelt op basis van gegevens verzameld met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003, de hoogte van het verzuim in Nederland, de aan verzuim gepaarde klachten, de werkgebondenheid daarvan en het arbo- en verzuimbeleid in relatie tot ziekteverzuim. Gemiddeld werd in de twaalf maanden voorafgaande aan de enquête 1,4 keer...
report 2004
Searched for: subject%3A%22Ziekteverzuimbeleid%22
(1 - 20 of 143)

Pages