Searched for: subject%3A%22Ziekte%255C%2Ben%255C%2Bgezondheid%22
(41 - 60 of 146)

Pages

document
Proper, K.I. (author), van der Beek, A.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Background: An individual's current status of physical activity and nutrition and readiness to change can be determined using PACE assessment forms. Practitioners have suggested that feedback on the fitness and health components can produce a change in a subject's awareness of their behaviour and thereby lead to a beneficial change in stage of...
article 2003
document
TNO Technische Menskunde (author), Gaillard, A. (author)
Centraal in dit boek staat het functioneren van de mens in de moderne werkomgeving. Dit onderwerp wordt behandeld vanuit een breed perspectief, variërend van de functie van de hersenen en fysiologische mechanismen tot sociale steun en werk/thuisinterferentie. De rode draad in het boek is de balans tussen productiviteit en gezondheid, waarbij de...
book 2003
document
Houtman, I.L.D. (author), Kauppinen, K. (author), Kumpulainen, R. (author), Goudswaard, A. (author)
This report explores the gender differences in occupational safety and health. There is strong segregation of women and men into different jobs and tasks at work. Both men and women face significant risks. In general, men suffer more accidents and injuries at work than women do, whereas women report more health problems such as upper limb...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V. (author)
Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid van werknemers. Werknemers die voldoende bewegen verzuimen minder. Meer dan de helft van de werkende Nederlanders beweegt echter niet voldoende volgens de huidige norm voor gezond bewegen. Die zegt dat iedere volwassene tenminste 5 dagen per week minstens een half uur matig intensief moet bewegen,...
other 2003
document
TNO Arbeid (author), van Dalen, E.J. (author)
TNO Arbeid is een dienstverlenende organisatie voor bedrijfsleven en overheid die kennis ontwikkelt en toepast inzake complexe arbeidsvraagstukken. In dit artikel wordt aan de hand van vier voorbeeldprojecten een beeld gegeven van de dienstverlening van TNO Arbeid. Tot slot worden enkele kerncompetities besproken (onderzoek op het gebied van...
article 2003
document
Hoejenbos, M.J.J. (author), Mulder, Y.M. (author), Reijneveld, S.A. (author), van Dommelen, P. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
TNO Preventie en Gezondheid heeft voor Defensie een Health Monitoring Instrument (HMI) ontwikkeld, waarbij ernaar gestreefd is een compacte vragenlijst op te stellen die een indicatie geeft van de algemene gezondheid van militair. Dit instrument wordt zes maanden na het einde van uitzending gebruikt en een deel van de vragen is expliciet gericht...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Proper, K.I. (author)
The aim of this thesis was to describe the effectiveness of a particular worksite physical activity intervention involving individual counseling of workers. First, a summary of the existing literature is given as to the effectiveness of worksite physical activity programs. A strong evidence was found for a positive effect on physical activity...
doctoral thesis 2003
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), Vaandrager, L. (author), van Scheppingen, A. (author), Piek, P. (author), Nuyens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Er is een breed gedeelde behoefte aan het doorbreken van versnippering en verkokering als het gaat om initiatieven om de effecten van bedrijven op de gezondheid te verbeteren. Veel partijen staan positief tegenover IGM. Men vindt IGM een prima concept, met een methodiek die het mogelijk maakt zo veel mogelijk voort te bouwen op reeds ontwikkelde...
report 2003
document
Dikkers, J.S.E. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit artikel beschrijft een studie waarin de relatie van werk-thuisinterferentie (WTI; negatieve invloed van werkeisen op het functioneren thuis) met enerzijds werkkenmerken en anderzijds gezondheidsindicatoren werd bestudeerd. Het onderzoek werd uitgevoerd bij voltijds werkende mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen. Uit de resultaten...
article 2003
document
TNO Arbeid (author)
Gezonde werknemers presteren beter en kosten aanzienlijk minder. Uit onderzoek van TNO samen met NOC*NSF blijkt dat de sportende medewerker een beduidend lager ziekteverzuim heeft dan de niet sportende medewerker. De uitkomst is: lager ziekte verzuim van gemiddeld 9% naar 2%. Toename arbeidsproductiviteit van gemiddeld met 12,5%.
other 2003
document
Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Malij, I. (author), Blonk, R.W.B. (author), Houtman, I.L.D. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennende studie naar de problematiek omtrent de beoordeling van moeilijk objectiveerbare klachten. TNO Arbeid heeft deze studie uitgevoerd in het kader van het TNO-doelfinancieringsprogramma ‘Arbeid en Gezondheid’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De problematiek van moeilijk...
report 2003
document
Visser, R. (author)
De Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS) is een blauwdruk voor het stoffenbeleid van het ministerie van VROM. Het beleid is er op gericht meer informatie te verzamelen over gevaarlijke stoffen. De uitgangspunten van de nota zijn: eigen verantwoordelijkheid; voorzorg; openbaarheid; en het nemen van kwalitatief goede maatrgelen om negatieve...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Heuvel, S.G. (author), Boshuizen, H.C. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Blatter, B.M. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Bongers, P.M. (author)
Het is afdoende aangetoond dat een lichamelijk actieve levensstijl positieve gezondheidseffecten heeft. Daarnaast zijn voor werknemers diverse positieve arbeidsgebonden effecten beschreven, zoals een lager ziekteverzuim en meer plezier in het werk. In dit artikel worden de resultaten gerapporteerd van een secundaire analyse op de data van een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het werkhervattingsproces van mensen met kanker; 102 kankerpatiënten (25-59 jaar) met een gunstige 3-jaarsoverleving zijn 15 maanden gevolgd. Negentig deelnemers hebben drie vragenlijsten ingevuld (fase 1-3). Drie, zes en twaalf maanden na diagnosestelling was 30%, 54% respectievelijk 86%...
article 2003
document
Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author)
Dit artikel gaat in op de verbreiding van ICT onder werkenden in Nederland en de invloed ervan op de kwaliteit van het werk. In antwoord op de roep om concretisering en specificering van wat ICT betekent voor werk, gezondheid en welbevinden, wordt het begrip vertaald in concrete toepassingen. Zo wordt behalve aan beeldschermwerk ook aandacht...
article 2003
document
TNO Arbeid (author)
book 2002
document
Stasse-Wolthuis, M. (author), Brussaard, J.H. (author), Bertina, F.M. (author), Helmhout, P.H. (author), Jansen, M.C.J.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Defensie voert TNO Voeding onderzoek uit met als doel het bevorderen van de gezondheid, fitheid en voedingstoestand van het krijgsmachtpersoneel. Het onderzoeksprogramma wordt vastgesteld in overleg met de Programmacommissie Voeding & Gezondheid, waarin de drie krijgsmachtonderdelen Koninklijke Landmacht (KL),...
article 2002
document
Hildebrandt, V.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Dit artikel in Index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een samenvatting van een uitgebreid artikel over sporten, wandelen en fietsen in Nederland in het Trendrapport Bewegen en gezondheid 2000-2001. Uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) 1997-2000 blijkt het volgende: In 2000 sport 51 procent van de Nederlanders,...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Langezaal, G. (author), Nauta, A. (author), van Schie, J. (author)
Dit document bevat het Meetinstrument Samen Werken. De vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s binnen het eigen team; Module 2: De samenwerking tussen medewerkers en hun leidinggevende; Module 3: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s van een ander team; Module 4: Betrokkenheid,...
report 2002
Searched for: subject%3A%22Ziekte%255C%2Ben%255C%2Bgezondheid%22
(41 - 60 of 146)

Pages