Searched for: subject%3A%22Wetgeving%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
van Gulijk, C. (author)
De coronacrisis heeft inmiddels ook de arbowetgeving geïnfecteerd. De voorzitter van de beroepsvereniging voor preventiemedewerkers BvAA, Pieter Diehl laat er in dit gesprek zijn licht over schijnen. Vakmedia
article 2021
document
Hooftman, W. (author), van Zwieten, M. (author), Venema, A. (author)
report 2012
document
Hooftman, W. (author), van Zwieten, M. (author), Venema, A. (author)
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Sanders, J. (author)
Ondanks alle aandacht die de volksgezondheid krijgt, hebben veel organsiaties moeite met het opzetten van een integraal, bedrijfsmatig gezondheidsbeleid. Een dergelijk beleid neemt de gezondheidseffecten van alle orgasnisatiebeslissingen serieus: van de inkoop van goederen en diensten, via de gezondheid van medewerkers, tot en met de...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Smulders, P. (author), Kwantes, J.H. (author)
bookPart 2007
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Intimidatie en agressie op de werkplek hebben de afgelopen maanden meer media-aandacht gekregen dan ooit. Vooral de recente gebeurtenissen in het onderwijs trokken de aandacht. Ook verschenen er berichten over geweldsincidenten in het openbaar vervoer en geweld tegen brandweerlieden en medische hulpverleners. Voor velen is de conclusie helder:...
article 2004
document
Houtman, I.L.D. (author), Kauppinen, K. (author), Kumpulainen, R. (author), Goudswaard, A. (author)
This report explores the gender differences in occupational safety and health. There is strong segregation of women and men into different jobs and tasks at work. Both men and women face significant risks. In general, men suffer more accidents and injuries at work than women do, whereas women report more health problems such as upper limb...
book 2003
document
de Vos, E.L. (author), Smitskam, C. (author), TNO Arbeid (author)
Een overzicht van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. Uitgegaan wordt van de stand van zaken in maart 2002, na de invoering van de EURO, SUWI en andere nieuwe regelingen per 1 januari. Er zijn ook maatregelen opgenomen die...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Achten, B.P.T. (author), Besseling, J.J.M. (author), Fermin, B.M.F. (author)
In het kader van het doelfinancieringsprogramma ICT & sociaal beleid heeft TNO Arbeid de ketenstructuur van de nieuwe uitvoeringsopzet voor de sociale zekerheid (SUWI) theoretisch verkend vanuit een bestuurskundig perspectief. In dit onderzoeksrapport wordt nader ingegaan op enkele succes- en faalfactoren voor samenwerking binnen een...
report 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Westerveld, M. (author), Kremer, A.M. (author), Aerts, M. (author), Andries, F. (author)
Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht geworden. Deze wet beoogt de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van de keurling te beschermen en de rechtspositie van de keurling te beschermen. Verder is de wet bedoeld om ongewenste risicoselectie door middel van een aanstellingskeuring of een...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Andries, F. (author), Kremer, A.M. (author), Westerveld, M. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het eerste deelonderzoek naar de uitvoering van het onderdeel aanstellingskeuringen van de Wet op de medische keuringen (WMK). Dat betekent dat hier met name de wetstechnische aspecten van de WMK en de uitvoering daarvan worden besproken in relatie tot een sollicitatie naar en aanstelling in arbeid. De rechten...
report 2001
document
Gunning-Schepers, L.J. (author), Jansen, J. (author), Geraedts, J.P.M. (author), Hosman, C.M.H. (author), Kok, G.J. (author), Kromhout, D. (author), Schaapveld, K. (author), Smulders, P.G.E. (author), van Wijnen, J.H. (author)
De werkzaamheid en doeltreffendheid van preventieve interventies is de kernboodschap uit dit rapport. Het materiaal biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een lange-termijn visie op de Nederlandse gezondheidszorg. Er is met preventie veel gezondheidswinst geboekt. Vooral door vaccinatieprogramma's en wet- en regelgeving. Nog te behalen...
book 1997
document
van Drongelen, J. (author), Vos, P.H. (author)
In 1996 is stapsgewijs de geheel vernieuwde Arbeidstijdenwet in werking getreden. In 1997 zal deze wet voor iedere werkgever en werknemer gelden. De Arbeidstijdenwet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het terrein van de arbeids- en rusttijden. Deze uitgave licht de regels en voorschriften van de Arbeidstijdenwet toe. Daarbij wordt...
report 1997
document
Kwantes, J.H. (author), Hoogendijk, L. (author)
Deze uitgave bevat de wettekst van de Arbowet, inclusief de wijzigingen als gevolg van de Arbeidstijdenwet, de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) en de Veegwet. De uitgave kent een algemene toelichting op de Arbowet, maar ook een toelichting per artikel. In de toelichtingen wordt ook verwezen naar artikelen of onderdelen...
report 1997
document
NIA TNO (author), Kwantes, J.H. (author), Hoogendijk, L. (author)
Gekoppeld aan de Arbowet bestonden in totaal 38 losse arbo- en veiligheidsbesluiten. Deze besluiten zijn samengevoegd tot één besluit, het Arbobesluit. Het Arbobesluit is in werking getreden op 1 juli 1997. Deze publicatie staat in een inleidend hoofdstuk in het kort stil bij het volgende: het Arbobesluit; de Arboregeling; beleidsregels en Arbo...
report 1997
document
TNO Arbeid (author), van Drongelen, J. (author), Vos, P.H. (author)
report 1996
document
TNO Wegtransportmiddelen (author), Janssen, E.G. (author), Thunnissen, J.G.M. (author)
Whiplash-letsel is het meest frequent voorkomend letsel bij verkeersongevallen en neemt in omvang nog steeds toe. In Nederland komen er jaarlijks 15.000 tot 30.000 nieuwe slachtoffers bij en de totale jaarlijkse kosten van whiplash in Nederland wordt geschat op 1 miljard gulden. Niet alleen in Nederland, ook Europees en mondiaal gezien is er...
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P. (author), van Dormolen, M. (author), de Gier, E. (author), Kompier, M. (author), de Winter, R. (author)
This book is one result of a study commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions into national health and safety policies and strategies in thirteen member states of the European Union. The goal of the study was to produce an overview and assessment of the policies and strategies for improving...
book 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Steen, J. (author), Kok, E. (author), Kolk, W. (author)
Industriële ongevallen zijn doorgaans niet alleen het gevolg van technisch falen of verkeerd ingrijpen van een operator. Dieperliggende 'management-factoren' liggen hieraan vaak ten grondslag: cultuur, ondernemingsbeleid, communicatie of procedures binnen de organisatie. De beslissingen en houding van het management ten aanzien van veiligheid...
article 1995
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
De Arbowet staat ter discussie. Met 38 besluiten en ruim 1200 bepalingen is de wet een amorf geheel geworden dat nodig aan revisie toe is. Maar moet de wet tot op het vel uitgekleed worden, of volstaat een wat luchtigere outfit? In dit artikel laat de redactie voorzitter dr. S. Rinnooy Kan van de werkgeversvereniging VNO-NCW zijn licht schijnen...
article 1995
Searched for: subject%3A%22Wetgeving%22
(1 - 20 of 39)

Pages