Searched for: subject%3A%22Wet%255C%2Barbeidsongeschiktheidsverzekering%22
(1 - 20 of 69)

Pages

document
Cremer, R. (author)
De discussiegroep op Linkedln stond open voor leden van de groep. Aanleiding voor dit initiatief was een verkenning van Crossover onder 273 bedrijven met de vraag naar de bereidheid van deze bedrijven om een Wajonger in dienst te nemen. Ruim veertig procent van de bedrijven gaf aan hiervoor open te staan. De vraag is dan welke aanpak kan helpen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), de Vroome, E. (author), van Hooff, M. (author), Smulders, P. (author)
In 1998 is de overheid gestart met het afsluiten van arboconvenanten met hoogrisico-bedrijfstakken ter vermindering van een aantal arborisico's. In 2007 is het laatste arboconvenant beëindigd. Om de meerwaarde van de arboconvenanten vast te stellen, zijn analyses uitgevoerd op basis van bestaand cijfermateriaal. De probleemstelling is uitgewerkt...
report 2007
document
Sanders, J. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Neem nooit een WAO'er in dienst! Dit hardnekkige advies stoelt op niets, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO Arbeid onder honderden leidinggevenden. Daaruit blijkt dat de voormalige arbeidsgehandicapten zich kunnen ontpoppen tot de "elite" van de werkvloer. Op motivatie scoren ex-Wao'ers beter dan de gemiddelde werknemer op hun afdeling of...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author), van den Berg, R. (author), van Vuuren, T. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie-inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen, uitzendkrachten...
book 2006
document
Andriessen, S. (author)
Dat een gemeente zich actief inzet voor werkgelegenheid van groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is al lang niet nieuw meer. Het is wél nieuw dat dit gebeurt vanuit een andere dienst dan sociale of economische zaken. En dat het gaat om de doelgroep jonggehandicapten, waarvoor een gemeente niet de eerste verantwoordelijkheid draagt,...
article 2006
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), Brouwer, P. (author), Braat, A. (author)
Dit TNO-rapport is het verslag van een verkennend onderzoek naar de vraag of er verschillen in effecten tussen publieke en private uitvoering van de WGA te verwachten zijn in met name de lengte van de privaat verzekerde periode van de WGA. De vraag is vanuit drie invalshoeken onderzocht: gekeken is naar de effecten van verlenging van de...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Heuvel, S.G. (author), Blatter, B.M. (author)
Gegevens van UWV zijn geanalyseerd met als doel het verloop van WAO-intrede door RSI te beschrijven in de periode 1998 t/m 2004. Hieruit blijkt dat een stijging van WAO-intrede door RSI in de jaren 1998 t/m 2001 is opgetreden, gevolgd door een daling in 2002 t/m 2004. Bij vrouwen, bij personen in de leeftijdsgroep van 45-55 jaar en bij...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Wijers, J.H.L. (author), Spanjer, J. (author), van der Beijl, L. (author), Zuidam, W. (author), Venema, A. (author)
Het meest gebruikte instrument voor de WAO-beoordeling, het beoordelingsgesprek, is zeer matig ontwikkeld. De druk op een valide en betrouwbare beoordeling zal nog sterker toenemen als de plannen van het kabinet doorgang vinden. Er bestaan wel aanzetten tot de ontwikkeling van een valide instrument in de vorm van modellen voor gespreksvoering....
article 2006
document
de Boer, W.E.L. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit rapport is gebruikt als materiaal voor het congres "Naar eer en geweten" dat de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) in 2005 heeft georganiseerd. Het raport bevat een onderzoek naar de vraag: "In hoeverre en op welke wijze is de uitvoering van het aangepaste schattingsbesluit (aSB) voor verzekeringsartsen een moreel...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Volgens een enquête uit 2004 zijn arbodiensten tevreden over de Wet verbetering poortwachter. Maar er is veel kritiek voor het UWV: arbodiensten klagen dat er geen eenduidige criteria zijn voor het afwijzen van een WAO-aanvraag door het UWV en dat er slechte communicatie is tussen UWV en de arbodiensten. Vakmedia
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bosselaar, H. (author), Reijenga, F. (author), van der Toorn, T. (author)
Deze publicatie handelt over de theorie en praktijk van Disability Management (DM) in Nederland. In het kader van de "Kroon op het werk" wordt jaarlijks gespeurd naar een aantal voorbeelden van DM. De term DM is afkomstig uit de Angelsaksische literatuur en staat voor het regisseren van de inzetbaarheid van werknemers, rekening houdend met hun...
book 2005
document
Andriessen, S. (author), Besseling, J. (author)
De Commissie Het Werkend Perspectief (CWP) wil prioriteit geven aan de positie van jongeren met een arbeidshandicap. Op basis van deze wens heeft de minister in een officieel verzoek aan de CWP gevraagd om een advies op te stellen over hoe de regierol bij de (re)integratie van jongeren met een arbeidshandicap moet worden vormgegeven. Ook vraagt...
book 2004
document
Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Naar aanleiding van de voorgestelde invoering van een nieuw criterium van volledige arbeidsongeschiktheid, dringt zich de vraag op wat er zal worden van de toepassing ervan. Gebruikmakend van een onderzoek naar de uitvoering en sturing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in 15 landen wordt in dit land een aantal aandachtspunten geschetst die...
article 2004
document
Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Dit artikel beschrijft resultaten van een onderzoek naar werkgebondenheid van huidaandoeningen die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. We analyseerden WAO-instroomgegevens en eindewachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv en vragenlijstgegevens van 564 werkenden die vanwege een huidaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Met WAO-instroomgegevens en einde-wachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv, en gegevens van een vragenlijstonderzoek onder 4.291 werkenden die vanwege een luchtwegaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of één jaar ziek waren (= WAO-instroom), is onderzoek gedaan naar de WAO-instroom bij 46 gedefinieerde bedrijfstakken,...
article 2004
document
Reijenga, F. (author)
Eind november 2003 bogen zo'n twintig deskundigen uit Europa zich over de Nederlandse aanpak van Disability Management, vergeleken dit met hun eigen aanpak en formuleerden leerpunten. Het kenmerkende van het Nederlandse beleid zit momenteel in de combinatie van een sterke rechtspositie van werknemers, een uitgesproken financiële...
article 2004
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze inventarisatie geeft een systematisch overzicht van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op instrumenten die arbeidsparticipatie van personen met een chronische ziekte of handicap bevorderen. Niet alleen de instrumenten die in de Wet REA worden genoemd komen aan bod, maar ook de subsidies,...
book 2004
document
Willems, J.H.B.M. (author), Kroneman, H. (author)
Sinds de WAO in 1967 werd ingevoerd, is deze wet regelmatig onderhevig geweest aan bijstellingen en ingrepen die tot doel hadden het almaar stijgende aantal WAO'ers te beperken. Ook dit jaar staat een ingrijpende verandering van de WAO voor de deur. Het zich steeds weer moeten aanpassen aan veranderingen in wet- en regelgeving stelt hoge eisen...
article 2003
document
Slebus, F. (author), Perenboom, R. (author), Willems, H. (author)
Om de toestroom tot de WAO te beperken overweegt de regering om aan verzekeringsartsen te vragen een lijst te hanteren met diagnosen die in beginsel niet tot blijvende arbeidsongeschiktheid leiden. Aan de validiteit van zo'n lijst dienen hoge eisen te worden gesteld. Als men de prognose "niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt" op een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Geleidelijke werkhervatting is een veel voorkomend verschijnsel. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting een succesvol reïntegratietraject is voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel via geleidelijke werkhervatting waarbij het onderscheid tussen therapeutische werkhervatting...
article 2003
Searched for: subject%3A%22Wet%255C%2Barbeidsongeschiktheidsverzekering%22
(1 - 20 of 69)

Pages