Searched for: subject%3A%22Wet%255C%2BREA%22
(1 - 20 of 31)

Pages

document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze PS Special bevat een overzicht van de wettelijke maatregelen en re-integratie-instrumenten die tot doel hebben gedeeltelijk arbeidsgeschikte personen te (re)integreren op de arbeidsmarkt. De re-integratie-instrumenten zijn te vinden in de ZW, de Wet WIA, de WAO, de Wajong en de WAZ. Ook in het BW, de Arbowet, de Wet financiering sociale...
book 2008
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze inventarisatie geeft een systematisch overzicht van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op instrumenten die arbeidsparticipatie van personen met een chronische ziekte of handicap bevorderen. Niet alleen de instrumenten die in de Wet REA worden genoemd komen aan bod, maar ook de subsidies,...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2003
document
Zwart, R. (author), Cremer, R. (author)
Sinds september 2002 functioneert de 'Servicedesk WAO' op de beursvloer van het Nijmeegse CWI. Als onderdeel van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw is de servicedesk opgezet, een informatiepunt voor arbeidsgehandicapten en werkgevers die vragen hebben over werk voor arbeidsgehandicapten. Volgens vestigingsmanager Kees Bouwhof is de servicedesk ...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Jettinghoff, K. (author), Kremer, A.M. (author)
Dit rapport bevat een verslag van het vervolgonderzoek rond werknemers met chronische bronchitis en emfyseem, samengevat onder de term ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD). Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van de mogelijkheden die de Wet Rea biedt voor mensen met COPD om aan het werk te blijven...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Minderhoud, J. (author)
Sociale firma's en andere bijzondere bedrijven geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een handicap of langdurige werkloosheid een kans op werk. In opdracht van Stichting Instituut GAK deed TNO Arbeid onderzoek naar sociale firma's en bedrijven met een vergelijkbare dubbele doelstelling: economisch én sociaal. Deze publicatie geeft een...
report 2003
document
de Vos, E.L. (author), Smitskam, C. (author), TNO Arbeid (author)
Een overzicht van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. Uitgegaan wordt van de stand van zaken in maart 2002, na de invoering van de EURO, SUWI en andere nieuwe regelingen per 1 januari. Er zijn ook maatregelen opgenomen die...
report 2002
document
Minderhoud, J. (author), Evers, G. (author)
Zelfstandig ondernemerschap kan een optie zijn voor mensen die wegens arbeidsongeschiktheid uit het arbeidsproces vallen. Toch wordt er van de mogelijkheden hiervoor (denk bijvoorbeeld aan starterskredieten) weinig gebruik gemaakt. Reïntegratiebedrijven wijzen zelden en slechts met grote terughoudendheid op de mogelijkheden. Wil zelfstandig...
article 2002
document
de Vos, E.L. (author), Heyma, A.O.J. (author)
De afgelopen jaren is het arbeidsmarktbeleid in Nederland aanzienlijk uitgebreid en geïntensiveerd. De middelen die daarvoor worden ingezet belopen inmiddels zo'n vijf miljard euro. Een deel daarvan wordt besteed aan reïntegratie-activiteiten. Mensen die buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan en die afhankelijk zijn van een uitkering, worden...
article 2002
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Arbeid (author)
Deze PS-special, het vervolg op de PS-special 'Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten' uit 1999, geeft een overzicht van reïntegratie-instrumenten die tot doel hebben personen met een arbeidshandicap te (re)integreren op de arbeidsmarkt. Hierbij komen niet alleen de middelen die in de Wet REA worden genoemd aan bod, maar ook de...
article 2001
document
Wevers, C.W.J. (author), de Vos, E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Rapport waarin de resultaten worden gepresenteerd van een aantal evaluatie-studies over de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea). Uit de evaluatie blijkt dat het nog te vroeg is om het effect van de wet goed te kunnen beoordelen. Op basis van vergelijking van verschillende bronnen kan worden vastgesteld dat er sinds de...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Besseling, J. (author)
Sinds 1 juli 1998 is de Wet Rea van kracht. In dit artikel staat de vraag centraal hoe de uvi's in de praktijk omgaan met aangevraagde Rea-voorzieningen en hoe dit zich verhoudt tot de wettelijke bepalingen hier omtrent. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke consequenties van de handelwijze van de uvi's met het oog op het toekomstige...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author)
In het kader van de Wet Rea is de arbeidsgehandicaptentoets ontwikkeld. Met dit in het Arbeidsgehandicaptenbesluit omschreven instrument kan worden vastgesteld of iemand arbeidsgehandicapt is. In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze de uitvoeringsinstellingen en Arbodiensten invulling geven aan de arbeidsgehandicaptentoets en het...
article 2001
document
van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Op 1 juli 1998 trad de wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten (wet Rea) in werking. Ruim een jaar later, tussen september 1999 en januari 2000, vroeg TNO Arbeid 79 Arbo-diensten naar hun ervaringen met de wet. Een krappe meerderheid van de Arbo-diensten vindt dat de wet REA voldoende duurzame mogelijkheden biedt om arbeidsgehandicapten aan het...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), Brouwer, E. (author), van Gent, M.J. (author)
Hoofdlijnen van de in 1999 verschenen studie "Van TAV tot REA: bedrijfsbeleid en verzuim: een verkenning naar de relatie tussen arbo- en verzuimbeleid van bedrijven en de relatie met ziekteverzuim in de jaren 1996-1998". Centrale vraag in deze studie: hebben de wetten die bedoeld zijn om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid tegen te...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van het Lisv heeft TNO Arbeid in de periode van oktober 1999 tot en met mei 2000 een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van uitvoeringsprocessen die de Wet REA met zich meebrengt. Doel van het onderzoek is zicht geven op de wijze waarop de uitvoeringsinstellingen de aan hun in de Wet REA opgedragen verantwoordelijkheden invullen....
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Tijken, H. (author), van den Berg, R. (author)
Resultaten van een onderzoek naar het beleid dat bedrijven voeren met betrekking tot werknemers met een neuromusculaire aandoening (NMA). Door middel van interviews en een schriftelijke enquête is nagegaan welke maatregelen bedrijven treffen om werknemers met een spierhandicap aan het werk te houden, welke factoren van invloed zijn op het...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Wet%255C%2BREA%22
(1 - 20 of 31)

Pages