Searched for: subject%3A%22Werklozen%22
(41 - 59 of 59)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Genabeek, J. (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author)
Op 1 januari 2004 is de Wet Werk & Bijstand (WWB) ingevoerd. Daarin zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden (naar schatting 400.000 personen), niet-uitkeringsgerechtigden (naar schatting 205.000 personen) en rechthebbenden van een ANW-uitkering. Op basis van de WWB beschikken gemeenten in 2004 over...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), van Genabeek, J. (author), Fermin, B. (author), de Vos, E. (author)
In het najaar van 2004 is een verkenning verricht naar de mogelijkheden voor misbruik van reïntegratiegelden. Doel van deze verkenning was het in kaart brengen van risico's van binnen de reïntegratiesector. Het gaat hier om een intern werkdocument dat gebruikt wordt door het SIOD om opsporingsonderzoeken voor te bereiden. De verkenning...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Smit, A. (author), Stark, K. (author), van Schie, J. (author), Revenboer, A. (author), Minderhoud, K. (author)
In dit rapport staan de uitkomsten van een onderzoek van TNO Arbeid naar nieuwe arbeidscondities bij lager opgeleiden en de gevolgen daarvan voor het personeelsbeleid van organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aan TNO toegewezen overheidsfinanciering op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....
report 2004
document
Cremer, R. (author), Minderhoud, K. (author)
'Cliëntgestuurd ondernemen' is een relatief nieuw begrip in de reïntegratiewereld. Het is een traject dat erop is gericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven een eigen bedrijf op te zetten. Het is een vorm van ondernemen waarbij de cliënten een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen, maar de mate van...
article 2004
document
de Vos, E.L. (author), Heyma, A.O.J. (author)
Vergroot een scholingstraject voor een jeugdig gehandicapte de kans op een baan? Is een jobcoach daadwerkelijk effectief? De overheid investeert jaarlijks 5 miljard euro in de reïntegratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Een deel daarvan gaat naar de private reïntegratiebedrijven. Door de introductie van concurrentie in de sociale...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Heyma, A. (author), Zwinkels, W. (author), van Seters, J. (author)
Door inzicht vooraf in de vraag voor wie inkoop van bepaalde activiteiten effectief blijkt, kunnen reïntegratie-inspanningen beter gericht worden op mensen voor wie deze inspanningen renderen. De beperkte middelen hoeven dan niet noodzakelijkerwijs voor de gehele populatie ingezet te worden. Het indelen van cliënten in doelgroepen met homogene a...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author)
Veel langdurig werklozen komen aan het werk, terwijl eigenlijk nog sprake is van een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak is er bij deze groep sprake van een combinatie van belemmeringen, zoals weinig opleiding en werkervaring, psychosociale problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, onvoldoende taalvaardigheid en fysieke of psychische...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Minderhoud, J. (author)
Sociale firma's en andere bijzondere bedrijven geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een handicap of langdurige werkloosheid een kans op werk. In opdracht van Stichting Instituut GAK deed TNO Arbeid onderzoek naar sociale firma's en bedrijven met een vergelijkbare dubbele doelstelling: economisch én sociaal. Deze publicatie geeft een...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author)
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wil beoordelen of de "Sluitende Aanpak" voor werklozen voldoende sluitend is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een a-selecte gestratificeerde steekproef uit de bestanden van het UWV. Doel van de RWI is om dossiers van personen te selecteren die nieuw werkloos zijn geworden in de periode van januari 2001 tot en...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author), Vroome, E.M.M. (author)
Onderzoek gedaan op verzoek van het ministerie van SZW om met behulp van de realisatiecijfers te bekijken hoe groot de voorspellende waarde van de fasering van niet-werkende werkzoekenden is, door middel van een analyse van instroom, fase-indeling en uitstroom, en om kennis te verkirjgen over de realtie tussen fasering en inzet van trajecten. De...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Achten, B.P.T. (author), Besseling, J.J.M. (author), Fermin, B.M.F. (author)
In het kader van het doelfinancieringsprogramma ICT & sociaal beleid heeft TNO Arbeid de ketenstructuur van de nieuwe uitvoeringsopzet voor de sociale zekerheid (SUWI) theoretisch verkend vanuit een bestuurskundig perspectief. In dit onderzoeksrapport wordt nader ingegaan op enkele succes- en faalfactoren voor samenwerking binnen een...
report 2002
document
de Vos, E.L. (author), Heyma, A.O.J. (author)
De afgelopen jaren is het arbeidsmarktbeleid in Nederland aanzienlijk uitgebreid en geïntensiveerd. De middelen die daarvoor worden ingezet belopen inmiddels zo'n vijf miljard euro. Een deel daarvan wordt besteed aan reïntegratie-activiteiten. Mensen die buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan en die afhankelijk zijn van een uitkering, worden...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de samenhang tussen tevredenheid van cliënten van de reïntegratiedienstverlening, hun motivatie en verwachtingen en het plaatsingsresultaat. Deelnemers aan dit onderzoek werden geworven via verschillende reïntegratiebedrijven. Uiteindelijk hebben 104 personen deelgenomen aan dit onderzoek...
report 2002
document
Smit, A. (author)
Veel werklozen die een gesubsidieerde of reguliere baan vinden, komen terecht bij een werkgever die niet veel tijd heeft voor intensieve begeleiding. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar de laatste jaren gaan er steeds vaker werklozen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Als deze mensen psychosociale problemen...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), van Genabeek, J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek naar de Aanbestedingsprocedure reïntegratiecontracten 2002. In 2000 heeft het Lisv voor het eerst een aanbestedingsprocedure toegepast ten behoeve van reïntegratieactiviteiten in het jaar 2001. Op basis van deze evaluatie werd geconcludeerd dat er weliswaar marktwerking is ontstaan,...
report 2002
document
Smit, A. (author)
In het rapport "Aan de slag" doen topambtenaren aanbevelingen voor een effectiever arbeidsmarktbeleid. Hoewel aan het inhoudelijke nut van I/D-banen (= Melkertbanen) niet meer gewtijfeld wordt, ligt de regeling zelf wel onder vuur. Te vaak blijken Melkertbaners in de doorstroomfase toch af te vallen; voor het in het arbeidsproces houden van deze...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Tijken, J.H. (author)
In deze studie, gebaseerd op literatuuronderzoek en veldstudie, in het kader van het SZW-TNO meerjaren onderzoeksprogramma is antwoord gezocht op de volgende algemene vraag: welke verklarende factoren zijn er voor de problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbare groep werklozen? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag wordt onderscheid...
report 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mul, C.A.M. (author), Ketelaars, T.J.W.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), van Weeghel, J. (author)
Supported Employment is een methodiek voor arbeidsintegratie voor personen met een beperking. Supported Employment omvat een aantal onderdelen. Deze brochure behandelt het onderdeel Job finding. Job finding omvat alle activiteiten die worden ondernomen om geschikte arbeidsplaatsen te vinden voor personen, die beperkt zijn in hun lichamelijke,...
book 1994
Searched for: subject%3A%22Werklozen%22
(41 - 59 of 59)

Pages