Searched for: subject%3A%22Werkloosheid%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Blonk, R.W.B. (author)
Vertrouwen in eigen kunnen en een sterke motivatie zijn de belangrijkste succesfactoren bij het vinden van een baan bij werkloosheid of bij re-integratie. Trainingen die zich enkel op vaardigheden richten (goed presenteren, goed zoeken) blijken niet voldoende. Hoewel de economie weer op volle toeren draait, daalt de langdurige werkloosheid amper...
public lecture 2018
document
Leijten, F.R.M (author)
Due to an ageing society, an increasing retirement age, and high prevalence of chronic health problems among older persons, it is important to understand how older employees [with health problems] can work for longer and productively, often this is termed ‘sustainable employability’. This context brought about the research presented in this...
doctoral thesis 2015
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
De re-integratiemarkt heeft behoefte aan objectieve loonwaardebepaling. Ook is een meer gerichte en integrale aanpak voor de begeleiding van langdurig werklozen naar participatie naar vermogen nodig. Professionalisering is een vereiste om op effectieve en eenduidige wijze het werk te kunnen doen. In dit artikel wordt daartoe een handreiking...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Fermin, B. (author), Penninga, M. (author), Andriessen, S. (author)
Deze uitgave, vooral bestemd voor gemeenten, gaat over sociale economie en samenwerken met sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn bedrijven met een dubbele doelstelling, economisch én sociaal. Gemeenten kunnen met deze bedrijven samenwerken vanuit publieke doelstellingen, zoals activering en re-integratie van mensen die al lang aan de...
report 2007
document
le Gras, E. (author)
Langdurig werkloze uitkeringsgerechtigden zijn een grote financiële en vooral sociale zorg voor een gemeente. De door TNO in samenwerking met de gemeente Zoetermeer ontwikkelde Diagnose Methode Activeringspotentieel (DMA) ondersteunt gemeentelijke klantmanagers en werkzoekenden tijdens de speurtocht naar een passende werkplek – en met succes, zo...
article 2007
document
Cremers, A. (author), Cremer, R. (author)
De huidige ICT-systemen die voor de reïntegratie worden gebruikt zijn onvoldoende ingericht om de cliënt een actieve rol te geven in de communicatie met het reïntegratiebedrijf, de uitkerende instantie en eventuele andere partners in de keten. Om deze lacune op te vullen heeft TNO een webportal ontwikkeld: de Zelfhulpportal Reïntegratie. Deze...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blonk, R.W.B. (author)
Dit boek bevat een inaugurale rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Arbeidsparticipatie en psychische klachten' aan de Universiteit Utrecht, 29 maart 2006. Reïntegratie gaat in deze rede over het begeleiden naar werk van werknemers die ziek thuis zitten. Activering handelt over het begeleiden naar werk van...
public lecture 2006
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
How can a sustainable employment insurance system be guaranteed as a major element of the ESM? First a summary overview of the Lisbon targets and their impact on the policies of and in the member states of the European Union is given. Then follow data and problems associated with the target of enhancing employability by means of pushing...
public lecture 2004
document
Smit, A. (author), Minderhoud, K. (author)
Sociale firma's en andere bedrijven die werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bedrijven met een dubbele doelstelling - economisch én sociaal. Deze bedrijven bewijzen de samenleving een dienst. De meeste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen namelijk graag werken en kunnen dat onder de juiste omstandigheden...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author)
Veel langdurig werklozen komen aan het werk, terwijl eigenlijk nog sprake is van een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak is er bij deze groep sprake van een combinatie van belemmeringen, zoals weinig opleiding en werkervaring, psychosociale problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, onvoldoende taalvaardigheid en fysieke of psychische...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author)
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wil beoordelen of de "Sluitende Aanpak" voor werklozen voldoende sluitend is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een a-selecte gestratificeerde steekproef uit de bestanden van het UWV. Doel van de RWI is om dossiers van personen te selecteren die nieuw werkloos zijn geworden in de periode van januari 2001 tot en...
report 2003
document
Blonk, R.W.B. (author), Cremer, R. (author)
De overheid zet veel geld en menskracht in om langdurig werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Tot op heden is er echter geen gecontroleerd onderzoek uitgevoerd waarmee het effect van deze inspanningen kan worden aangetoond. Zowel binnen het ministerie van SZW als daarbuiten is dan ook de roep om effectsstudies bij nieuwe...
article 2003
document
Smit, A. (author)
Veel werklozen die een gesubsidieerde of reguliere baan vinden, komen terecht bij een werkgever die niet veel tijd heeft voor intensieve begeleiding. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar de laatste jaren gaan er steeds vaker werklozen met een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Als deze mensen psychosociale problemen...
article 2002
document
Smit, A. (author)
In het rapport "Aan de slag" doen topambtenaren aanbevelingen voor een effectiever arbeidsmarktbeleid. Hoewel aan het inhoudelijke nut van I/D-banen (= Melkertbanen) niet meer gewtijfeld wordt, ligt de regeling zelf wel onder vuur. Te vaak blijken Melkertbaners in de doorstroomfase toch af te vallen; voor het in het arbeidsproces houden van deze...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Smit, A. (author)
Een succesvolle arbeidsinpassing hangt niet alleen af van de voormalig langdurig werklozen, maar óók van die van hun werkgevers. Met name voor consulenten die zich bezighouden met de arbeidstoeleiding en die daarbij nazorg bieden is daarom een belangrijke taak weggelegd. Zij kunnen aan werkgevers voorlichting geven over hun verantwoordelijkheid...
article 2001
document
Kraan, K.O. (author), Wiezer, N. (author)
De moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft onmiskenbaar een grote invloed op de manier waarop arbeid is ingericht. De effecten van ICT op arbeid kunnen echter zeer divers zijn. Ook de mechanismen van be•nvloeding lopen uiteen en laten zich moeilijk vanuit een enkel gezichtspunt beschrijven. In de discussie over de aard, inhoud...
bookPart 2000
document
TNO Arbeid (author), Wassenaar, A.E.A. (author), Theeuwes, J.J.M. (author), de Vos, E.L. (author)
Het aantal arbeidsgehandicapten dat een baan zoekt blijft groot. Vanwege een slechte gezondheidssituatie hebben deze personen vaak problemen om werkgevers te overtuigen van hun geschiktheid om te werken. Mede door middel van activeringsinstrumenten wordt getracht deze verborgen werklozen beter aan het werk te krijgen. De effectiviteit van de uit...
report 2000
document
Smit, A. (author), de Haan, F. (author)
Voor veel werklozen blijft de afstand tot de arbeidsmarkt, de groeiende werkgelegenheid ten spijt, onoverbrugbaar. Het beleid van de overheid is erop gericht de positie van deze groep te versterken en gesubsidieerde arbeidplaatsen te creëren, dit om hun vooruitzichten op korte termijn te verbeteren. Zo is begin 1998 de Wet Inschakeling...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Symes, V. (author), Kurjenoja, J. (author), Fouquet, A. (author), Hoffman, H. (author), de Haam, F. (author), Smit, A. (author), Collado, J.C. (author), Cressey, P. (author)
This study was designed to explore the question "Is quality of work an important factor in explaining the success of job creation schemes?". This was done by looking at the results of previous evaluations in six Member States. Nine million people in the European Union were long-term unemployed in 1995 and the proportion of the unemployed jobless...
book 1997
document
Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
The purpose of this book is to present new research on the effectiveness of a variety of job stress intervention programs and applications. The results suggest ways in which individuals, organizations, and policymakers can help prevent stress before it affects mental health and job performance. Part one of the book deals with stress management...
bookPart 1995
Searched for: subject%3A%22Werkloosheid%22
(1 - 20 of 23)

Pages