Searched for: subject%3A%22Werkdruk%22
(61 - 80 of 145)

Pages

document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over ziekteverzuim en werkdruk, diversiteit, en vergrijzing van de beroepsbevolking. Ouderen moeten langer doorwerken voor de werkgevers liggen hier kansen omdat ouderen vaak "het bedrijfsgeheugen" van de organisatie zijn. Bij werkgeverschap op afstand werkt het personeel op afstand van de...
bookPart 2005
document
de Boer, W.E.L. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit rapport is gebruikt als materiaal voor het congres "Naar eer en geweten" dat de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) in 2005 heeft georganiseerd. Het raport bevat een onderzoek naar de vraag: "In hoeverre en op welke wijze is de uitvoering van het aangepaste schattingsbesluit (aSB) voor verzekeringsartsen een moreel...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), Nelemans, R. (author), Wiezer, N. (author)
De invloed van organisatiekenmerken op werkdruk in organisaties Aan de gevolgen van werkstress en werkdruk wordt vooral in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht besteed. De oorzaken van werkdruk worden echter veel minder vaak onderzocht. Een aantal mogelijke oorzaken van werkdruk worden besproken. De werkdruk wordt meestal bestudeerd...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), van Schie, J.P.M. (author)
Eén van de speerpunten van het Arboconvenant Ambulancezorg is het aanpakken van de psychische belasting als gevolg van werkdruk, agressie (geweld) en traumatische ervaringen (WAT). Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat uit verschillende maatregelen bestaat, waaronder de ontwikkeling van het hiervoorliggende werkpakket. Het pakket moet...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen in de prevalentie van klachten aan de nek, schouders en armen in de werkende populatie in 15 Europese landen. De prevalentiecijfers worden onderling vergeleken en er wordt gekeken of eventuele verschillen tussen landen ook gevonden worden in het vóórkomen van risicofactoren. De meeste klachten,...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van de huidige studie is ten eerste om inzicht te krijgen in de prevalentie van werkgerelateerde RSI-klachten en het vóórkomen van risicofactoren in de werkzame Nederlandse beroepsbevolking. Het tweede doel is om te bepalen of er een toe- of afname is in RSI-klachten en risicofactoren tussen 2000 en 2002. Bovendien zijn de relaties...
article 2005
document
Vaas, F. (author)
In deze eindrapportage over het Arboconvenant Werkdruk Horeca, opgesteld door TNO Arbeid, KPMG BEA en de Branche Begeleidings Commissie (BBC), komen achtereenvolgens aan bod: 1. de aanbevelingen van TNO Arbeid als vervolg op de resultaten van het Arboconvenant; 2. de evaluatie door KPMG BEA van de door het Arboconvenant uitgevoerde maatregelen...
book 2004
document
Nelemans, R. (author), Vaas, F. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Het aantal mensen dat blootstaat aan werkdruk die tot overbelasting leidt in de Horeca is in 2004 13,2% lager dan in 2000. Daarmee is het doel van het Arboconvenant werkdruk in de Horeca gehaald. De vermindering van het aantal blootgestelden is mooi, maar dat bijna een derde van de mensen nog steeds risico loopt op overbelasting, betekent ook...
report 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author)
The work-related accident rate in the Netherlands is 6.4%. The highest rates were found in the construction and agricultural sectors and in the police force. Workers subject to heavy work and work pressure are shown to have an accident rate up to five times greater than for workers who seldom or never experience these conditions. These are some...
article 2004
document
Goudswaard, A. (author)
In 2003 promoveerde Anneke Goudswaard aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift 'Flexibele arbeid - duurzame arbeid? De stand van zaken na twintig jaar flexibilisering van de arbeid'. Dit artikel bevat een overzicht van de inhoud van het proefschrift. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn twee belangrijke opgaven voor...
article 2003
document
Gort, J. (author)
TNO Arbeid heeft vijf transportbedrijven gedurende tamelijk lange tijd van nabij gevolgd om te zien of er een veiligheidscultuur was die rekening hield met risiscoverhogende factoren als tijdsdruk en verkeersdrukte. Geconcludeerd wordt dat er geen veiligheidscultuur is. Het veiligheidsbewustzijn is volgens externe actoren in het algemeen...
article 2003
document
Clarenbeek, J.F. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In dit artikel wordt een methode besproken die mogelijkheden biedt om inefficiëntie en werkdruk bij de bron aan te pakken. De methode heet ZO'IST: Zelf-Onderzoek Instrument SToringen. Er wordt uitgelegd dat de begrippen inefficiëntie en werkdruk als twee kanten van één medaille zijn te beschouwen, omdat ze het gevolg kunnen zijn van dezelfde...
bookPart 2003
document
van Echtelt, P. (author), Smulders, P. (author)
Overwerk staat recentelijk volop in de maatschappelijke schijnwerpers. De vraag is waarom werknemers ervoor kiezen om over te werken en in hoeverre kenmerken van het werk daarbij een rol spelen.
article 2003
document
Houtman, I.L.D. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit vierde hoofdstuk van het boek 'Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten : achtergronden, instrumenten & interventies' staat de aanpak van werkdruk en werkstressrisico's centraal, evenals het voorkomen en verminderen van psychische gezondheidsproblematiek van werkenden en het bevorderen van...
bookPart 2003
document
Klein Hesselink, D.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit zevende hoofdstuk van het boek 'Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten : achtergronden, instrumenten & interventies' wordt ingegaan op de vraag hoe hulpverleners en trainers, die zich in eerste instantie richten op het reduceren van de klachten en symptomen van de individuele werknemer, ook...
bookPart 2003
document
Brenninkmeijer, V. (author), van Yperen, N. (author)
When conducting research on burnout, it may be difficult to decide whether one should report results separately for each burnout dimension or whether one should combine the dimensions. Although the multidimensionality of the burnout concept is widely acknowledged, for research purposes it is sometimes convenient to regard burnout as a...
article 2003
document
Bongers, P.M. (author), Kremer, A. (author), ter Laak, J.L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Een hoge werkdruk en stress kunnen op langere termijn een negatief effect hebben op de gezondheid. Zo wordt verondersteld dat deze factoren onder meer leiden tot Repetitive Strain Injuries (RSI). De relatie tussen stress en klachten aan het bewegingsapparaat is al vaak aangetoond. De meeste onderzoeken richten zich echter vooral op nek- en...
article 2003
document
Franck, E. (author)
Voorjaar en najaar 2003 heeft het A+O fonds workshops aangeboden aan beleidsmakers (P&O-ers, arbo- en KAM coördinatoren) van diverse gemeenten. In de workshops hebben de deelnemers negatieve - en positieve ervaringen uitgewisseld en kennis opgedaan over het beheersen van werkdruk en werkstress. In dit document wordt aan de hand van het 5 W-model...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Franck, E.J.H. (author), Schoonderwoerd, G. (author), Davits, R. (author)
Werkdruk is een vaak voorkomend arbeidsrisico bij gemeenten. In het Arboconvenant Gemeenten hebben de sociale partners met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook afspraken gemaakt om werkdruk terug te dringen. Uit de in 2002 uitgevoerde nulmeting arbeidsrisico's blijkt dat in nagenoeg alle gemeentelijke functies elementen...
book 2003
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author)
Veel organisaties zoeken manieren om de productiviteit van hun medewerkers te verhogen zonder hen daardoor te veel te belasten. Een manier is het geven van meer zelfstandigheid bij het regelen van het eigen werk. Bevoegdheden worden lager in de organisatie toegekend. Veel medewerkers hebben hier moeite mee doordat de bedrijfsculuur in de weg...
article 2003
Searched for: subject%3A%22Werkdruk%22
(61 - 80 of 145)

Pages