Searched for: subject%3A%22Welzijnszorg%22
(41 - 58 of 58)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bosch, K. (author), Huppes, G. (author)
Fysieke belasting in de verpleeghuissector is een groot probleem in verband met klachten aan het bewegingsapparaat. In deze brochure worden de resultaten van het Rugklachten Preventie Programma (RPP) ontwikkeld door het NIA, geevalueerd. Allereerst worden de elementen van het RPP, zoals die in een verpleeghuis in Brielle beproefd zijn besproken....
book 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Urlings, I.J.M. (author), Vink, P. (author)
Op dit moment werken ruim 10.000 mensen in de kinderopvang (crèches en peuterspeelzalen). Het vermoeden bestaat dat dit werk lichamelijk zwaar is, met name door het veel tillen van kinderen. Om dit vermoeden te kunnen verifieren, is door TNO-NIPG een onderzoek uitgevoerd naar de lichamelijke belasting (m.n. betreffende het tillen) bij werknemers...
report 1993
document
Meijers, L.P. (author), Moonen, C.L.M. (author), Peer, A.T.M. (author)
Dit artikel gaat nader in op vragenlijsten als instrument voor risico-analyse van huidaandoeningen. Verschillende benaderingen ter voorkoming van eczeem worden vergeleken. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een beheersstrategie op basis van vroege symptomen bekeken. Centraal staat de opbouw en het gebruik van een vragenlijst.
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), Draaisma, D. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek, dat zich richt op het ontwikkelen en evalueren van de volgende twee instrumenten voor het signaleren van problemen in arbeid en gezondheid van werknemers van verpleeghuizen: (1) een vragenlijst, om vast te leggen hoe het, naar de maatstaven van de werknemers die het spreekuur bezoeken,...
report 1992
document
Verboon, F.C. (author), de Kleijn, E. (author), Puite, B.G.M. (author)
Het verzuim binnen de sector Verpleeghuizen is hoog in vergelijking met de overige sectoren in de intramurale gezondheidszorg en met het landelijk gemiddelde. Ook binnen de sector Bejaardenoorden valt een stijgende lijn in het verzuimpercentage te constateren. Dit zijn konklusies uit een onderzoeksrapport naar het verzuim, arbeidsongeschiktheid...
book 1992
document
Puite, B.G.M. (author), Verboon, F.C. (author)
Het verzuimpercentage in de sector Verpleeghuizen ligt in het NIA analyse-bestand enigszins lager dan in de sectoren Bejaardenhuizen en overige sectoren binnen de Bedrijfsvereniging Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen - BVG. Dat heeft te maken met het feit, dat Verpleeghuizen gemiddeld de jongste werknemers en het laagste...
book 1992
document
Instituut voor verouderings en vaatziekten onderzoek TNO Centrum voor medische technologie (author)
Deze kwaliteitsrichtlijn handelt over eisen en aanbevelingen voor verpleeghuisbedden. De eisen en aanbevelingen hebben betrekking op het gebruik en de veiligheid, sterkte en duurzaamheid van verpleeghuisbedden. Vervolgens worden de methoden van onderzoek besproken. Tenslotte wordt ingegaan op de produktidentificatie.
report 1991
document
Schaapveld, K. (author)
In deze weergave van een lezing op de 'Bedrijfsgeneeskundige dagen 1991' wordt ingegaan op de effecten van preventieve gezondheidszorg. Stilgestaan wordt bij de kosten van primaire en secundaire preventie in de Nederlandse gezondheidszorg, de levensverwachting, en de gezonde levensverwachting, de verloren produktiewaarde per ziektecategorie, en...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Urlings, I.J.M. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Vink, P. (author)
Deze publikatie beschrijft een stappenplan ten behoeve van het geven van voorlichting over lichamelijke belasting, en is in eerste instantie bedoeld voor personen werkzaam in de (bedrijfs)gezondheidszorg. Ofschoon de handleiding primair aanknopingspunten biedt voor het geven van voorlichting op het terrein van lichamelijke belasting, is de...
report 1991
document
Cobelens, F. (author), Wevers, A. (author), Nauta, N. (author)
Het doel van deze conferentie, gehouden in Stockholm 28-30 augustus 1989, was om een bijdrage te leveren aan de preventie van door bloed overdraagbare beroepsinfecties in de gezondheidszorg. Hierbij werden de volgende invalshoeken gehanteerd: infectiepreventie, bedrijfsgezondheidszorg en arbeidsomstandighedenbeleid. Na een epidemiologisch...
conference paper 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author)
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de arbeidssituatie en de gezondheid van twaalf omvangrijke beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg. De materiaalverzameling voor dit onderzoek vond plaats door middel van een vragenlijst bij bijna 9000 personeelsleden van 34 instellingen (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, inrichtingen...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Arbeid (author), Kompier, M.A.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Hoofdstuk in het boek van het symposium "Arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg" dat op 20 maart 1990 plaatsvond in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Stijgend ziekteverzuim en toenemend personeelsverloop geven aan dat de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg onder druk staan.
bookPart 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Meyboom, R.L.E. (author)
Hoofdstuk in het boek van het symposium "Arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg" dat op 20 maart 1990 plaatsvond in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Stijgend ziekteverzuim en toenemend personeelsverloop geven aan dat de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg onder druk staan.
bookPart 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Middendorp, J. (author)
Hoofdstuk in het boek van het symposium "Arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg" dat op 20 maart 1990 plaatsvond in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Stijgend ziekteverzuim en toenemend personeelsverloop geven aan dat de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg onder druk staan.
bookPart 1990
document
van Amstel, R.J. (author), Lenshoek, D.E. (author)
In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een organisatie-onderzoek dat in 1988 bij een achttal instellingen voor gezinsverzorging is uitgevoerd. Dit onderzoek vormt één van de deelonderzoeken van het project 'Ziekteverzuim in de gezinsverzorging'. Voor het organisatie-onderzoek zijn per instelling groepsinterviews gehouden met het...
book 1988
document
Verboon, F.C. (author), Veerman, T.J. (author)
In dit rapport, dat onderdeel vormt van een onderzoek naar ziekteverzuim in de gezinsverzorging, is nagegaan wat er vanuit bestaande statistieken bekend is over het ziekteverzuim in een aantal deelsectoren binnen de kwartiaire sector. Het betreft de volgende sectoren: gezondheidszorg (intramuraal respectievelijk extramuraal), maatschappelijke...
book 1987
document
Veerman, T.J. (author), Nieuwland, A.H. (author)
Dit interimrapport vormt één van de onderdelen van het onderzoek naar ziekteverzuim in de gezinsverzorging. In dit rapport zijn een aantal statistische analyses opgenomen, waarin het verzuim in de gezinsverzorging wordt vergeleken met dat in drie andere sectoren. De onderzochte sectoren zijn: de gezinszorg, overige instellingen die bij de...
book 1987
document
Swaan, J. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van een literatuurstudie die werd verricht in het kader van de oriënterende fase van het onderzoek naar 'Achtergronden van het ziekteverzuim in de gezinsverzorging'. De oriëntatiefase heeft tot doel om via een brede verkenning de grondslag te krijgen -zowel inhoudelijk als qua onderzoeksmethoden- voor een...
book 1987
Searched for: subject%3A%22Welzijnszorg%22
(41 - 58 of 58)

Pages