Searched for: subject%3A%22Welzijnszorg%22
(21 - 40 of 58)

Pages

document
Kjellberg, K. (author), Johnsson, C. (author), Proper, K. (author), Olsson, E. (author), Hagberg, M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
The aim of the study was to construct an observation instrument for description and assessment of nursing personnel's work technique in patient transfer tasks with regard to musculoskeletal health and safety, and to evaluate the validity and reliability of the instrument. The instrument consists of 24 items arranged in three phases of a transfer...
article 2000
document
Reijenga, F.A. (author), Andriessen, S. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de sector zorg en welzijn heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar behoud van werk en reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten binnen de sector Welzijn en Jeugdhulpverlening. Hierin is speciaal aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden van geslaagd...
book 2000
document
Meeuwsen, J. (author), TNO Arbeid (author)
In deze bijdrage aan de werkconferentie in het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening (CAWJ) richt TNO Arbeid zich op de werking van de zogenaamde kenniscyclus binnen het werkterrein arbeidsomstandigheden. Op nationaal niveau is daar al veel onderzoek naar gedaan waarvan de resultaten te herleiden zijn tot...
book 1999
document
Neggers, H. (author), Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author)
Op verzoek van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen heeft Stichting AWOZ een onderzoek laten doen naar de inzetbaarheid van jong en oud in de zorgsector: Inzet op leeftijd. De hieruit voortvloeiende uitkomsten en ontwikkelde maatregelen hebben geleid tot deze brochure. Directe aanleiding voor het onderzoek is dat de gemiddelde leeftijd van het...
book 1999
document
Meijers, L.P. (author), Knibbe, N.E. (author), Beune, H.A.T. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In opdracht van de Stichting AWOB werd onderzoek verricht naar de in de literatuur en in de praktijk gehanteerde "ruimtelijke" maten voor de belangrijkste functionele werkruimtes in verzorgingshuizen, zoals de slaap- en woonkamer en natte cel voor bewoners, de keukens en de gangen. Het betreft de werkruimtes van zowel de verzorgende en...
book 1998
document
Urlings, I. (author), van Vuuren, T. (author)
In een bliksemenquête die TNO Preventie en Gezondheid in 1996 heeft gehouden, zijn de lichamelijke en geestelijke belasting van werknemers in de kinderopvang geïnventariseerd. Dit artikel doet verslag van de resultaten van die enquête. De volgende knelpunten zijn door de crècheleidsters in volgorde van belangrijkheid genoemd: werkdruk; geen...
article 1997
document
Middendorp, J. (author), Koppens, J.L.G. (author), Joosse, D.J.B. (author), van Oostveen, F. (author)
Voor NIA TNO en voor de AWVN was er alle aanleiding om de bedrijven, waar in 1990 onderzoek is gedaan naar ervaringen met taakgroepen, te vragen naar de huidige stand van zaken. Immers, langdurige ervaringen met taakgroepen zijn weinig gedocumenteerd, zeker in Nederland. Bij het eerste onderzoek hadden de deelnemende bedrijven nog maar kort...
book 1997
document
Beune, E. (author), van Ooijen, J. (author)
De fysieke belasting van medewerkers in de ondersteunende beroepen in verzorgingshuizen is lang onderbelicht gebleven. Daarom liet de stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids en Opleidingsfonds Bejaardenoorden (AWOB) onderzoek uitvoeren. Met een 'Plan van Aanpak' moeten de verzorgingshuizen zelf knelpunten kunnen gaan inventariseren en...
article 1996
document
Knibbe, N. (author), Beune, E. (author)
In dit artikel wordt ingegaan op twee onderzoeken naar fysieke belasting bij de niet verzorgende disciplines in zes verzorgingshuizen, vijf verpleeghuizen en een zorghuis (GDVV-project), en bij keukenpersoneel bij verpleeghuis De Naaldhorst (Naaldhorst-project). Het artikel geeft de resultaten van het GDVV-project weer, welke zijn verkregen met...
article 1996
document
Beune, E. (author), Vogelaar, T. (author)
Keuken- en huishoudelijk personeel in verzorgingshuizen overschrijdt normen voor te lang staan, hurken, voorovergebogen werken en armheffing. Andere medewerkers zitten te lang aaneengesloten. Knelpunten voor de werkplekinrichting en -omgeving komen voor in alle sectoren. Oplossingsrichtingen liggen in de taak- en werkorganisatie, werkplek en...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Friele, R.D. (author), Knibbe, J.J. (author), Beune, H.A.T. (author)
Rugklachten en andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat vormen een belangrijke reden voor ziekteverzuim in de gezondheidszorg. Daarom is het initiatief genomen een plan van aanpak op te stellen om deze aandoeningen te voorkomen en de fysieke belasting door het werk te beperken. Het gaat hierbij om het verplegend en verzorgend personeel,...
book 1996
document
de Feyter, M. (author), Moonen, C. (author)
Hoe krijg je zicht op de arbeidsomstandigheden van je personeel als dat op verschillende adressen werkt? Om dit probleem op te lossen heeft het NIA in opdracht van de sociale partners in de thuiszorg de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de Thuiszorg (RIET) ontwikkeld. Dit artikel gaat in op de minimumeisen voor arbobeleid in de thuiszorg....
article 1995
document
Heemskerk, F. (author)
In verpleeghuis Zonnegloren gebeurt van alles op arbogebied. Op aanraden van de bedrijfsarts zijn vier tilliften aangeschaft waardoor de ruggen van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden worden gespaard. Maar de tilliften blijven aan de kant. De directeur heeft dan ook de nodige twijfels over het advies van de bedrijfsarts om twintig hoog-laag...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Putten, D.J. (author)
Per 1 januari 1994 is er een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers van kracht op het terrein van arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid (Tz/ Arbo). Het Nederlandse Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) heeft TNO-Preventie en Gezondheid opdracht gegeven om te onderzoeken hoe - een jaar na invoering van de nieuwe regels - de...
report 1995
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Nauta, A.P. (author), Meester, H.H.M. (author)
Deze praktijkgids arbeidshygiëne gaat over ongevallen waarbij een werknemer door bloed van bijvoorbeeld een patiënt wordt besmet. Dit soort ongevallen komt niet alleen voor bij werkers in de gezondheidszorg, maar ook bij andere beroepsgroepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, bij de politie, in gevangenissen en bij afvalverwerkers. De...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomastandigheden (author)
Het voeren van arbo-beleid en daarmee het werken aan goede arbeidsomstandigheden is wettelijk verplicht. Met dit Werkboek Arbozorg Verzorgingshuizen kunnen op planmatige wijze de arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen om het verbeteren van de veiligheid van medewerkers in hun werksituatie. Ook de gezondheid en het...
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Chrisits, J. (author), Doorewaard, H. (author), Fruytier, B. (author), Martens, W. (author)
In 1980 verscheen de NPAO-publikatie 'Techniek, organisatie, arbeidsmarkt' van de projectgroep TOA van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het was het samenvattende rapport van een uitvoerige literatuurstudie naar nieuwe theorieen en wetenschappelijke stromingen op het gebied van de inrichting en besturing van arbeidsprocessen. Min of meer tot...
bookPart 1995
document
Urlings, I.J.M. (author)
De stichting Childcare Associated Research and Ergonomics (CARE) die de arbeidsomstandigheden in de kinderopvang poogt te verbeteren, liet een onderzoek uitvoeren om een checklijst voor tillen te ontwikkelen. Met deze checklijst kunnen medewerkers in de kinderopvang zelf nagaan of zij risico's lopen op rugklachten door tillen. In 1993 is aan 150...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Als ziekenhuispersoneel klachten heeft, gaat het vaak over de werkplek en de werksituatie. De Arbowet verplicht iedere werkgever een arbobeleid te voeren en biedt ondernemingsraden mogelijkheden om dit beleid te toetsen. Aan de hand van de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg laat dit boek zien wat de gevolgen zijn van tillen, lopen,...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Professionele kwaliteitszorg in het huishouden staat of valt met optimale werkcondities. Deze brochure is geschreven voor diegenen die binnen de organisatie van de thuiszorg verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de arbeid. De brochure poogt een praktisch hulpmiddel aan te reiken om bij de intake op systematische wijze de (on)geschiktheid...
book 1993
Searched for: subject%3A%22Welzijnszorg%22
(21 - 40 of 58)

Pages