Searched for: subject%3A%22Welzijnszorg%22
(1 - 20 of 58)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verschuren, C.M. (author), Gort, J. (author), Kwantes, J.H. (author), Louwrier, N.H.A.M. (author), Meeuwsen, M.J. (author), Michel, F.P. (author), Moonen, C.L.M. (author), van Scheppingen, A. (author), Treur, H. (author)
De veranderende wetgeving per 1 juli 2005 biedt bedrijven en branches de mogelijkheid om meer eigen keuzes te maken in de wijze waarop zij arbodienstverlening willen invullen. Deze wetswijziging biedt niet alleen meer keuzevrijheid, maar zal voor bedrijven en branches ook een gelegenheid zijn om zich te bezinnen op de wijze waarop...
report 2005
document
Ybema, J.F. (author), Nuyens, M. (author), van den Berg, R. (author)
Dit rapport betreft de evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag (PVO) in de Sector Welzijn. PVO is een onderdeel van de Kaderregeling AVR 2002 en richt zich op de speerpunten verzuim en reïntegratie, werkdruk en werkstress, agressie en onveiligheid en (in de kinderopvang) fysieke belasting. TNO Arbeid heeft een kwalitatief en een kwantitatief...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Scheppingen, A. (author), Zwetsloot, G. (author), Koningsveld, E. (author), Gründemann, R. (author), Treur, H. (author), Thie, X. (author), Nuijens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Door middel van literatuuronderzoek en bedrijfsbezoeken is een inventarisatie gemaakt van kosten/baten methodieken voor Integraal Gezondheids Management (IGM). Hierbij is ingegaan op de relevante elementen, de strategische betekenis van kosten/baten analyses en de overwegingen die ten grondslag liggen aan het gebruik van deze methodieken....
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F. (author), van Amstel, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Ybema, J.F. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd naar de Leidraad ‘ Aanpak verzuim om psychische redenen’. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de subcommissie Psychische Problematiek van de Commissie Het Werkend Perspectief. De doelstelling die met het evaluatieonderzoek beoogd werd, is...
report 2004
document
Smit, A.A. (author), Stark, K.J.M. (author)
Het erkennen van verworven competenties (EVC) kent vele vormen, procedures en toepassingen en op veel plaatsen wordt hiermee geëxperimenteerd in pilots. Het Kenniscentrum EVC heeft TNO Arbeid gevraagd om aan de hand van een algemene schets van de totale procesgang en verantwoordelijkheidsverdeling twee voorbeelden te beschrijven van EVC-achtige...
report 2003
document
Reijneveld, K. (author), TNO Arbeid (author)
TNO Arbeid heeft een set schoonmaakmaterialen ontwikkeld om het werk in de huishoudelijke zorg te verlichten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit systeem is bedacht en hoe het wordt getest. Ook worden de ervaringen van twee thuishulpen beschreven.
article 2003
document
van Vuuren, T. (author), Smit, A. (author)
De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen neemt al enige jaren fors toe. Dat geldt ook voor het ziekteverzuim en de instroom in de WAO van vrouwen. Mede door verschillen in werkomstandigheden scoren vrouwen een hoger ziekteverzuimpercentage dan mannen. Er zijn meer factoren verantwoordelijk voor de grotere kans op arbeidsongeschiktheid van vrouwen...
bookPart 2003
document
Piek, P. (author), de Bruin, M. (author)
In de Welzijnssector wordt hard gewerkt aan de terugdringing van ziekteverzuim en het verkleinen van de WAO-instroom. Met de invoering van de wet Verbetering Poortwachter is de noodzaak eens te meer onder de aandacht gebracht. De reïntegratiegids dient als hulpmiddel om reïntegratiebeleid te operationaliseren en uit te voeren. Deze...
book 2003
document
Lagerveld, S. (author), Cremer, R. (author)
Het begrip 'vraagsturing' binnen de sociale zekerheid wint terrein: in de gezondheids- en welzijnszorg is steeds meer en vaker sprake van een vraaggestuurde vorm van dienstverlening. De 'vraagsturingshype' zet zich voort bij de reïntegratie van arbeidsgehandicapten. Wat is de betekenis van vraagsturing eigenlijk op deze markt? Binnen de Wet SUWI...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sectoren zorg en welzijn. De werkgelegenheidsgroei in deze sectoren ligt al jaren boven het gemiddelde. Het aandeel van vrouwen werkzaam binnen deze sectoren is zeer hoog. Het ziekteverzuim binnen de zorg...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van den Berg, R. (author), Heemskerk, F. (author)
Het Programma Verzuim Omlaag (PVO) is een onderdeel van de Kaderregeling Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie 2002 van de Sector Welzijn en heeft als doel het ziekteverzuim, de WAO-instroom, de werkstress en gevoelens van sociale onveiligheid in deze sector te verminderen. Het Sectorfonds Welzijn heeft gekozen voor een nieuwe opzet bij...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Klomps, A.J. (author), Overbeek, A.H. (author)
In opdracht van de Sector Fondsen Zorg en Welzijn is in de periode 1999-2000 het 'Zelfdiagnose-instrument voor de meting van oorzaken van werkdruk' ontwikkeld. Als een vervolg hierop is besloten om een pilotstudie te starten met als doel het instrument te toetsen in de praktijk en het vervolgens te verfijnen (2000-2002). Samenvattend hebben in...
report 2002
document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author)
In Dutch health care and welfare institutions 75% of the employees are women. On the whole, women are more frequently absent because of illness than men. In the Dutch health care and welfare sector workplace absenteeism is in fact higher than the national average: in 1997 the national average was 5.1 per cent, compared to 8.2 per cent in health...
book 2001
document
van der Drift, D.W. (author), Moonen, C.L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Dit boekje is bedoeld voor zorginstellingen als draaiboek om tot een optimale samenwerking met hun arbodienst te komen. Daarvoor zijn vier essentiële stappen nodig: (1) het formuleren van de eigen ambities en de behoeften aan ondersteuning; (2) het selecteren van de arbodienst die de gewenste ondersteuning kan leveren; (3) het contracteren van...
other 2001
document
van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author), van Gent, M.J. (author), Andriessen, S. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector en het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening heeft TNO Arbeid in opdracht van de OSA onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie door zorg- en welzijnsinstellingen en de invloed daarvan op het ziekteverzuim. Het onderzoek vond plaats onder 35...
book 2001
document
Meijers, L.P. (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Rietsnijder, H.C. (author)
Het proces en de resultaten van een succesvolle vernieuwing van het verzuim- en reïntegratiebeleid in De Amerspoort, een instelling voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, staan in dit artikel centraal. Het ideeëngoed getiteld "Het zorgsysteem voor reïntegratie" vormt daarbij het uitgangspunt. Uit eerdere...
article 2001
document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Frank, N.C.M. (author)
This paper was presented at the tenth Congress on Work and Organizational Psychology (EAWOP Congress) in Prague (May 16-19, 2001) and is based on a study among 1,600 employees in health care and welfare institutions, to find out what these institutions do about absenteeism and to see if whatever they do has the desired effect. The institutions...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), Otten, F.W.J. (author), Andries, F. (author)
Loontevredenheid wordt slechts ten dele verklaard door loonhoogte. Zowel op bedrijfsniveau als op bedrijfstakniveau blijken zaken als werkdruk, emotionele belasting en gebrek aan ondersteuning werkenden ontevreden te maken. Duidelijk is dat die arbeidsontevredenheid omgezet wordt in ontevredenheid over inkomens. Goede werkomstandigheden zijn dus...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Piek, P. (author), Halewijn, I. (author), van Niekerk, M. (author), van Vuuren, T. (author)
TNO Arbeid heeft in opdracht van de Stuurgroep AVR onderzocht of een verzuimmonitor een haalbare en wenselijke optie is voor het realiseren van de ambities ten aanzien van verzuimmonitoring, zoals die door de sector in het CAWJ en het Meerjarig beleidskader 2000-2004 zijn uitgesproken. In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van tien...
report 2001
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) en de Stichting AWO heeft TNO Arbeid twee onderzoeken uitgevoerd: het OSA-onderzoek naar ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn en het AWO-onderzoek naar arbeidsongeschiktheid en reïntegratie in de welzijnssector. Uitgangspunt van beide onderzoeken was de vraag wat...
book 2001
Searched for: subject%3A%22Welzijnszorg%22
(1 - 20 of 58)

Pages