Searched for: subject%3A%22Verwondingen%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Chorus, A.M.J. (author), Stubbe, J.H. (author)
Dit Trendrapport geeft een overzicht van de meest relevante onderzoeksresultaten op het terrein van bewegen, gezondheid en blessures. Er zijn bijdragen opgenomen van een groot aantal organisaties die op dit onderzoeksterrein actief zijn. De lezer krijgt een breed en actueel beeld van de huidige kennis op dit terrein en de beleidsmatige...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Het zesde trendrapport Bewegen en Gezondheid. Het antwoord op de vraag of Nederlanders meer zijn gaan bewegen ten opzichte van de vorige rapportage is positief: wanneer we verschillende dataverzamelingen gaan vergelijken, wordt nagenoeg overal geconstateerd dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt, uitgaande van de combi-norm, stijgt....
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, J.P. (author), Stubbe, J.H. (author), van Hespen, A.T.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hilgersom, M.C. (author), Jongert, M.W.A. (author)
Jaarlijks komen er in Nederland 1,5 miljoen sportblessures voor. Voetbal is met ruim 1 miljoen sporters de grootste teamsport. De KNVB neemt blessures serieus en heeft TNO gevraagd om in 2007 een onderzoek te doen naar het vóórkomen en het ontstaan van blessures in het betaald voetbal. Met de opgedane kennis kunnen gerichte maatregelen worden...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schoots, W. (author)
In 2001 heeft het ministerie van SZW aan TNO Arbeid en Consument en Veiligheid opdracht gegeven de bestaande bronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee éénduidige en betrouwbare nationale kerncijfers vastgesteld kunnen worden. Deze cijfers moeten onder meer bedrijven en bedrijfstakken in staat stellen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Stam, C. (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Giesbertz, P. (author), Drupsteen, L. (author)
In de Monitor Arbeidsongevallen, die sinds 2002 jaarlijks wordt gepubliceerd, staan nationale kerncijfers over arbeidsongevallen, trends en een vergelijking met de Europese cijfers. De Monitor is onder meer bedoeld als informatiebron voor de overheid en het bedrijfsleven. De gegevens over arbeidsongevallen op jaarbasis bieden echter weinig...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Jettinghof, K. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), van Hooff, M. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), Giesbertz, P. (author)
Deze Monitor Arbeidsongevallen bevat gegevens uit 2005 over dodelijke/ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van de Monitor, inclusief een korte toelichting op de overgang van een nieuwe bron voor arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Daarna worden de resultaten van de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
In dit rapport worden recente studies besproken die een overzicht geven van de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van Bewegen en Gezondheid. Deze onderzoeken laten zien dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt de afgelopen 2 jaar is toegenomen, het aantal dat geen enkele dag 30 minuten beweegt, is afgenomen. Deze...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Jettinghoff, K. (author)
In dit artikel staat centraal in hoeverre arbeidsongevallen met lichamelijk en geestelijk letsel samengaan met verzuim van werknemers. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd op een groot databestand met gegevens van 10.075 Nederlandse werknemers. Dit bestand is representatief voor alle werknemers in Nederland wat betreft geslacht, leeftijd en...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakker-Zierikzee, A.M. (author), Pasman, W.J. (author), Helmhout, P. (author)
Om fitheid en inzetbaarheid van militairen te verhogen zijn in verschillende landen maatregelen genomen die gezondheidsrisico's moeten verbeteren. TNO Kwaliteit van Leven heeft, in opdracht van de afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiology (TGTF) van de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht (KL), een overzichtrapport geschreven over...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Paagman, H. (author), Cremer, R. (author)
Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer honderdduizend mensen een of andere vorm van hersenletsel door ongelukken, operaties, beroertes of andere aandoeningen. In dit artikel worden in het kort de bevindingen weergegeven van een onderzoek naar welke reïntegratiediensten beschikbaar zijn voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)....
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
Onlangs verscheen de editie 2003 van de jaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen. In dit artikel worden de arbeidsongevalscijfers vanaf 2000 met elkaar vergeleken. Twee belangrijke indicatoren wijzen op een dalende trend: het totale aantal ongevallen met letsel en verzuim nam af, en het aantal ziekenhuisopnamen nam af. Sectoren moet een hoog risico...
article 2005
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Verhagen, T.L.A. (author), van den Ham, J.H. (author), Hoogendoorn, H.A. (author)
Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt het mogelijk de ernst van verwondingen ten...
article 2003
document
Mossink, J. (author), Thé, K. (author), van Lingen, P. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Velthuijsen, J.W. (author), Backx, F. (author)
De maatschappelijke belangstelling voor gezond bewegen en sporten groeit. De kans op chronische aandoeningen vermindert, het algemeen welzijn neemt toe. ook voor het bedrijfsleven kan gezond bewegen door werknemers positieve effecten hebben: minder arbeidsverzuim, hogere productiviteit, minder verloop, betere werksfeer en betere communicatie....
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Stiggelbout, M. (author), Westhoff, M.H. (author), Mulder, Y.M. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Baken, W. (author)
Het doel van dit rapport was om zowel de positieve als de negatieve effecten van lichamelijke activiteit te belichten. Uit de literatuur blijkt dat er duidelijk bewijskracht bestaat voor de positieve effecten van lichamelijke activiteit op het lichaamgewicht, het vetpercentage, de LDL- en de HDL-cholesterolratio, de glucosetolerantie, de...
report 1998
document
Hildebrandt, V.H. (author), Backx, F.J.G. (author), Stam, P.J.A. (author), Veldhuijssen, J.W. (author)
In het bedrijfsleven, met name binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB), wordt sportbeoefening door werknemers vaak geassocieerd met kosten van ziekteverzuim als gevolg van sportblessures. In dit artikel wordt een onderzoek besproken van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO), het NIA TNO en de sportorganisatie NOC*NSF naar de relatie tussen...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Rapport van een onderzoek wat door TNO Preventie en Gezondheid gehouden is bij 854 zaalvoetbalwedstrijden. Doel van het onderzoek was na te gaan of de vragenlijst voor toedrachtsonderzoek van sportblessures betrouwbaar en valide is. Geconcludeerd wordt dat de vragenlijst goed bruikbaar is om de toedracht van een blessure te beschrijven zolang...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Doel van het onderzoek is informatie te verzamelen over: aard, incidentie en ernst van blessures bij jeugdige competitie-hockeyers bij spelen op kunstgras; de toedracht van frequent voorkomende letsels; de mate waarin de gevonden problematiek vergelijkbaar is met die zoals eerder aangetroffen bij senioren (NIPG-TNO, 1991); uitval in de...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In het Rijksplan 1990 heeft de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) aangekondigd dat beoogd wordt ter zake van het veiligheidsbeleid met betrekking tot de sport een systematische en omvattende probleemverkenning af te ronden, die de grondslag moet vormen voor een gecoördineerde beleidsaanpak. Hierbij wordt gedacht aan...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Doel van het onderzoek was basisinformatie te verzamelen over prevalentie, incidentie, lokalisatie, aard en ernst van blessures bij veldhockey op kunstgras, en de omstandigheden waaronder met name ernstige letsels optreden. Geconcludeerd wordt o.a. dat - afgezien van hinderlijke brand- of schaafwonden - kunstgras op zich geen extra...
report 1991
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Koehorst, L.J.B. (author)
Analyse van een selectie ongevallen met gevaarlijke stoffen in de chemische industrie welke letsel hebben veroorzaakt. De meeste ongevallen vinden plaats tijdens normale bedrijfsvoering. Tijdens onderhoud vinden relatief veel ongevallen plaats. In de aanbevelingen wordt gepleit dat verder onderzoek wordt gedaan naar eenvoudige en routinematige...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Verwondingen%22
(1 - 20 of 21)

Pages