Searched for: subject%3A%22Vervroegde%255C%2Buittreding%22
(1 - 10 of 10)
document
Smulders, P. (author)
In september 2008 heeft de kredietcrisis hard toegeslagen. Er is een eind gekomen aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal toenemen tot 600.000 in 2010. Zo ziet het slagveld er begin 2009 uit. Wat heeft dit alles voor effect op de positie van de oudere werknemer? Is het doorwerken van oudere...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In een representatieve steekproef onder ruim 23.000 werknemers is nagegaan in welke mate werkkenmerken evenals kenmerken van de persoon en diens thuissituatie voorspellen of werknemers door kunnen werken in hun huidige werk tot hun 65-jarige leeftijd én door willen werken tot hun 65-jarige leeftijd. Uit de analyses die zijn uitgevoerd op de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Keijzer, L. (author), Cremer, R. (author)
In deze literatuurstudie zijn factoren onderzocht die bepalend zijn voor de ontwikkeling van een veelzijdige loopbaan en factoren die een rol spelen bij de beslissing van werknemers om (vroegtijdig) met werken te stoppen. Het doel van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de onderwerpen die in het kader van een veelzijdige loopbaan...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author)
TNO onderzocht de eerste ervaringen met de levenloopregeling in vijf CAO"s en in vijf bedrijven. Twee zaken vallen op bij die inventarisatie. Zowel werkgevers, vakbonden als HR-managers proberen te sturen op de doelen van de regeling. Neemt een werknemer sabbatsverlof, dan kan hij of zij in die tijd toch ook een opleiding volgen? Het loopt...
article 2006
document
Cremer, R. (author)
Twee jaar lang is de Taskforce Ouderen en Arbeid actief geweest. Eind dit jaar wordt het programma beëindigd. Ger Tielen van de Taskforce vertelt welke reslutaten er zijn geboekt.
article 2003
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Andries, F. (author)
Centraal in dit literatuuronderzoek staat de oudere werknemer. Om de huidige positie van de oudere werknemer te begrijpen, is een historische contekst geschetst. Ontwikkelingen daarbinnen hebben een positieve invloed uitgeoefend op de bereidheid van bedrijven om de oudere wordende werknemer binnen het arbeidsproces te houden. Aan bod komen: de...
report 1992
document
de Winter, C.R. (author)
Doel van het hier beschreven prospectief epidemiologisch onderzoek was vroege signalering van dreigende uitval uit het werk (arbeidsongeschiktheid, VUT of ontslagname). In vier bedrijven werd bij 3500 werknemers de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG) afgenomen; tevens werden hun ziekteverzuimgegevens vastgelegd. Afhankelijk van het bedrijf...
article 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kerkhoff, W.H.C. (author), Kruidenier, H.J. (author)
Dit boek wil een aanzet geven tot diskussie over de stelling, dat het arbeidspotentieel van ouderen langzamerhand onmisbaar wordt. Deze voorspelling kan gedaan worden op grond van het feit, dat de Nederlandse bevolking ontgroent en vergrijst. Een groot aantal deskundigen op het gebied van oudere werknemers heeft zijn licht laten schijnen over de...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), de Winter, C.R. (author)
Deze dissertatie is tot stand gekomen op basis van een onderzoek, over meerdere jaren, onder ruim 4500 werknemers uit 4 bedrijven. Doel was op het spoor te komen van vroege individuele signalen van vertrek door arbeidsongeschiktheid, vervroegd uittreden (VUT) of ontslagname. Die signalen werden gezocht onder de uitkomsten van de Vragenlijst...
doctoral thesis 1991
document
Draaisma, D. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoolboom, H. (author)
Om inzicht te krijgen in de omvang en aard van de uitval uit het werk van uitvoerders in de bouwnijverheid, is een longitudinaal onderzoek verricht. Behalve de omvang en aard van de uitval gedurende de vier jaar tussen de beide metingen, wordt ook de rol die de gezondheid bij de uitval speelt in beschouwing genomen. Het bleek dat eenderde van de...
article 1991
Searched for: subject%3A%22Vervroegde%255C%2Buittreding%22
(1 - 10 of 10)