Searched for: subject%3A%22Verslaglegging%22
(1 - 17 of 17)
document
Nauta, A. (author), Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Over vragen als: "Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?" en "Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?" worden door werknemers en leidinggevenden onderhandeld in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Bohnenn, E. (author)
Er is sprake van economische groei, dalende werkloosheid en een vergrijzende beroepsbevolking. Tegelijkertijd komen er minder jongeren op de arbeidsmarkt en heeft ruim een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking, 2 miljoen mensen, geen startkwalificatie. Toch hebben werkgevers goed opgeleide mensen nodig die flexibel inzetbaar zijn. Investeren...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Sloten, G. (author), van der Wolk, J. (author)
Dit artikel gaat over een grootschalig onderzoek van TNO waaruit blijkt dat goed werkgever- en werknemerschap positieve effecten hebben op de bedrijfsvoering en het welzijn van het personeel. Vandaar uit ontwikkelde TNO een 'doe-het-zelfpakket' om goed gedrag van werkgever en werknemer te bevorderen. Goed werkgeverschap komt grotendeels tot...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), Drupsteen, L. (author), Reinders, J. (author), van der Vorm, J. (author), Zwetsloot, G. (author)
Het toenemende verschil in management dat gaat over het nemen van risico’s in een complexe wereld van continue verandering, en veiligheidskunde dat gaat over zekerstellen en controleren, belemmert een optimale aanpak voor ongevallenpreventie. Deze publicatie beschrijft een aanpak om veiligheid meer te laten aansluiten bij de corebusiness. Vijf...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author)
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek "versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer", één van de deelprojecten van het Vraaggestuurd Programma Arbeidsveiligheid 2007-2010: HEAR, aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin wordt gezocht naar (on)mogelijkheden om...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Although work-home interference (WHI) refers to a process of negative interaction between the work and home domains, little attention has been paid to the actual processes involved in the within-person, day-to-day management of work and home. Therefore, this study investigated if, and how, a global report for the individual, of WHI (i.e., a...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Goed werkgeverschap en goed werknemerschap leiden niet alleen tot een betere inzet van medewerkers en een hogere productiviteit, maar ook tot een betere gezondheid van de medewerkers en minder verloop. Goed werkgeverschap lokt tot goed werknemerschap uit, en visa versa. Deze handleiding beschrijft hoe men binnen de organisatie activiteiten opzet...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Stark, K. (author)
In veel publicaties over employabilitybeleid blijft vaak onderbelicht wat er nodig is om ook lager opgeleiden erbij te betrekken. In dit boek wordt, gebaseerd op een empirisch TNO studie hiernaar, wel op dit onderdeel ingegaan. Eerst wordt het thema, employability van lager opgeleiden, globaal geschetst. Vervolgens wordt een toelichting gegeven...
report 2005
document
Nieuwenhuijsen, K. (author), Verbeek, J.H.A.M. (author), de Boer, A.G.E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author)
Aims: To study supervisory behaviour as a predictive factor for return to work of employees absent due to mental health problems; and to explore the association between conditional factors and supervisory behaviour. Methods: Eighty five supervisors of employees were interviewed by telephone. Questionnaires providing information on person related...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Nauta, A. (author), de Bruin, M. (author), Heuven, E. (author), Keen, G. (author)
Massa-ontslag en grote afslankingsoperaties zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Alhoewel er in de Nederlandse praktijk redelijk netjes wordt afgeslankt, valt het nodige te verbeteren. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met deskundigen worden daarom handreikingen gegeven aan organisaties om slimmer én rechtvaardiger af te...
report 2004
document
de Bruin, M. (author), Willemsen, M. (author), Heemskerk, F. (author)
Het regelmatig analyseren van verzuimcijfers vormt een belangrijk onderdeel van een gericht Arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid (AVR-beleid). Aan de hand van een verzuimanalyse kunnen concrete verbeteracties, gericht op de specifieke problematiek binnen een organisatie, worden opgesteld. Vanzelf begint een goede verzuimanalyse met een...
article 2003
document
Anema, J.R. (author), van der Giezen, A.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Mechelen, W. (author)
The aim of this article is to determine obstacles for return-to-work in disability management of low back pain patients sicklisted for three till four months. A cohort of 467 low back pain patients was recruited. A questionnaire was sent to their occupational physicians (OPs) concerning the medical management, obstacles to return-to-work, and...
article 2002
document
Vaas, F.S. (author)
Telewerken is een vorm van werken op afstand waarbij de medewerkers via een PC verbinding kunnen maken met de werkgever of de opdrachtgever. In 2000 werkte 6 procent van de Nederlandse werknemers 25 procent of meer van huis uit. Als men andere vormen van telewerken meetelt (bijv. telecentra), komt men uit op 18 procent van de werknemers in...
article 2002
document
Peeters, M. (author)
Personeel van (grote) bedrijven krijgt steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het uitvoeren en regelen van het werk. De mate van participatie van het personeel wordt vergroot door het wijzigen en aanpassen van de organisatie en besturing van het primaire proces. Deze 'procesinnovatie' of directe participatie wordt met het...
article 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Deze bundel bestaat uit een overzicht van te gebruiken illustraties voor bedrijfsinterne communicatie. In alle illustraties staat de werkende mens centraal. Veel facetten van arbeidsomstandigheden komen in beeld, te weten: arbobeleid; taakinhoud; stress; ziekteverzuim; fysieke belasting; werkplekinrichting en geluidshinder; klimaat, verlichting...
report 1994
document
van Blijswijk, M. (author)
Het communicatiebureau Egger Communicatie bedacht een campagne die de inzet vraagt van werknemers in de confectie-industrie om het ziekteverzuim terug te dringen. Aan de hand van een interview wordt ingegaan op de terugdringing van ziekteverzuim, waarbij voor de invalshoek interne communicatie en cultuurverandering is gekozen. De aandacht gaat...
article 1994
Searched for: subject%3A%22Verslaglegging%22
(1 - 17 of 17)