Searched for: subject%3A%22Verenigd%255C%2BKoninkrijk%22
(1 - 16 of 16)
document
Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Naar aanleiding van de voorgestelde invoering van een nieuw criterium van volledige arbeidsongeschiktheid, dringt zich de vraag op wat er zal worden van de toepassing ervan. Gebruikmakend van een onderzoek naar de uitvoering en sturing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in 15 landen wordt in dit land een aantal aandachtspunten geschetst die...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Starren, A. (author), Schenk, C. (author), Heuverswyn, K. (author), Kauppinnen, K. (author), Lindstrom, K. (author), Kuhn, K. (author), Zwink, E. (author), Lentisco, F. (author), Vaselli, D. (author), Pujol, L. (author), Bestraten, M. (author), Shearn, P. (author), Kenny, L. (author), Goudswaard, A. (author), van de Bovenkamp, M. (author)
Corporate social responsibility (CSR) was defined by the European Commission as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. To be socially responsible means going beyond fulfilling the legal expectations, by also...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Korver, A. (author), Jettinghof, K. (author), Smulders, P. (author), Stark, K. (author)
In dit rapport staat de relatie tussen transities en verzuim centraal. De vraagstelling is in welke mate transities bijdragen aan de bestrijding van ziekteverzuim, zowel preventief als wat betreft de reïntegratie van werknemers. Het is van belang inzicht te krijgen in de manier waarop mensen hun werk weten af te stemmen op hun overige rollen in...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Zwinkels, W.S. (author), van Genabeek, J. (author), Groot, I. (author)
Gelet op eventuele mogelijkheden om de huidige aanbestedingsprocedures in Nederland te verbeteren heeft de RWI voorgesteld om alternatieve modellen van aanbesteden en inkopen te bestuderen. Hiervoor wil de RWI inspiratie putten uit buitenlandse ervaringen. De RWI wil laten onderzoeken welke ervaringen er in het buitenland zijn met modellen van...
report 2004
document
Zuidam, W. (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W. (author)
In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Minderhoud, J. (author)
In het kader van de Nederlandse militaire pensioenvoorschriften voor oorlogs- en dienstslachtoffers wordt in de beoordeling gebruik gemaakt van de WPC-schaal. In opdracht van de WPC-commissie van het Ministerie van Defensie is door TNO Arbeid onderzoek gedaan naar invaliditeitsbeoordelingssystemen welke voldoen aan de risicodefinitie van de...
report 2003
document
Smulders, P.G.W. (author)
Dit onderzoek (uit 2000) toont dat er substantiële verschillen bestaan in computergebruik tussen de Noordelijke en Zuidelijke landen. Nederland behoort, samen met de Scandinavische landen en Groot-Brittannië tot de koplopers op dit terrein. Verder is computergebruik in de financiële dienstverlening, bij banken en verzekeringsbedrijven het wijdst...
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Evers, G.E. (author), de Haan, H.F. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van ontwikkelingen ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap in Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het vergelijkend vijf landen-onderzoek staan drie vragen centraal: Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap? Verkeren...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), de Gier, H.G. (author), Bloemhoff, A. (author), Dhondt, S. (author)
In opdracht van de Directie Personeelsmanagement Rijksdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft NIPG-TNO in 1993 een internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar regelgeving en beleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden van overheidspersoneel in enkele lidstaten van de Europese Unie, te weten Nederland, Groot...
report 1994
document
de Gier, E. (author), Bloemhoff, A. (author), Dhondt, S. (author)
De meeste Lid-Staten van de EU hebben de bepalingen van de kaderrichtlijn van juni 1989 inmiddels verwerkt in hun nationale regelgeving. De richtlijn is te beschouwen als een Europese arbowet voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Omdat de nieuwe regelgeving voortaan ook voor ambtenaren geldt, leidt dit in een aantal Lid-Staten tot...
article 1994
document
Meijers, L. (author)
Op het Clima 2000 Congres in Londen, een van de belangrijkste internationale bijeenkomsten voor gebouw- en installatie-ontwerpers, werd duidelijk dat onderzoekers actief zijn om het imago van de installatie-techniek te verbeteren. Daarbij kwam onder meer de te wijzigen norm over tochtklachten en het vermijden van tocht bij het ontwerp (NEN-ISO...
article 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Gier, H.G. (author), Geers, A.J.C.M. (author)
Deze publicatie bevat een tweetal inleidingen. Zij zijn uitgesproken bij het bezoek van de Vereniging van Arbeidsrecht aan het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) in december 1993. Er is sprake van gekantelde arbeidsverhoudingen in die zin dat het accent in het stelsel van arbeidsverhoudingen zich de afgelopen jaren verplaatst...
book 1994
document
Commissie Arbeidgezondheidskundig Onderzoek (author)
This report gives information on research and development activities in occupational health, hygiene and safety in a number of countries. The second part gives a theoretical framework of the Commissie Arbeidgezondheidskundig Onderzoek - CARGO
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author)
This study provides an extended insight in the social security context of temporal and permanent work incapacity in six European countries : Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. It is primarily explorative and serves as a feasibility study for a quantative comparison across countries. The first part presents...
book 1992
document
Meulenbeld, K. (author)
Vanuit het coördinatiepunt Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) is in februari 1992 een project gestart met als doel de BGZ in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Denemarken te onderzoeken. Tevens werd nagegaan wat de te verwachten ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld onder invloed van de EG-Kaderrichtlijn, en welke perspectieven dit voor...
article 1992
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Buring, E. (author), Lanting, R. (author)
This study is a working paper on monitoring strategies used in the U.K., the FRG and the USA to assess exposure to airborne chemical substances. After a brief description of the basic philosophy on monitoring strategies, the requirements formonitoring from the different legal systems in the three countries are presented. The monitoring...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Verenigd%255C%2BKoninkrijk%22
(1 - 16 of 16)