Searched for: subject%3A%22Vaststelling%255C%2Barbeidsgeschiktheid%22
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van deze publicatie is voor bedrijfs- en verzekeringsartsen te verhelderen welke onderzoekstechnieken bij hersenaandoeningen geïndiceerd zijn, hoe de mentale belastbaarheid kan worden geëvalueerd en welke reïntegratie-adviezen zinvol zijn. Allereerst wordt een opsomming gegeven van voor de arbeid relevante hersenaandoeningen met...
bookPart 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S.E. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van een empirisch onderzoek naar de problematiek van "moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten" in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige praktijk. Een belangrijk doel van dit onderzoek was de aard en omvang van deze problematiek in kaart te brengen. Hiervoor werd een vragenlijstonderzoek...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Wijers, J.H.L. (author), Spanjer, J. (author), van der Beijl, L. (author), Zuidam, W. (author), Venema, A. (author)
Het meest gebruikte instrument voor de WAO-beoordeling, het beoordelingsgesprek, is zeer matig ontwikkeld. De druk op een valide en betrouwbare beoordeling zal nog sterker toenemen als de plannen van het kabinet doorgang vinden. Er bestaan wel aanzetten tot de ontwikkeling van een valide instrument in de vorm van modellen voor gespreksvoering....
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author)
Deze bijdrage beschrijft in welke situatie mensen komen te verkeren die langdurig arbeidsongeschikt zijn en die veelal in afwachting zijn van een oproep voor een herbeoordeling. Wat is hun de kwaliteit van leven en in hoeverre hebben zij baat bij een ondersteunende workshop om richting te geven aan hun toekomst, met het vinden van werk als...
article 2006
document
de Boer, W.E.L. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit rapport is gebruikt als materiaal voor het congres "Naar eer en geweten" dat de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) in 2005 heeft georganiseerd. Het raport bevat een onderzoek naar de vraag: "In hoeverre en op welke wijze is de uitvoering van het aangepaste schattingsbesluit (aSB) voor verzekeringsartsen een moreel...
book 2005
document
Wevers, C.W.J. (author), Besseling, J.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2005
document
Piek, P. (author), Reijenga, F. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resources Management (HRM) krijgt steeds meer te maken met het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers met arbeidshandicaps of andere gezondheidsproblemen. De arbeidspopulatie is aan het vergrijzen en ouderen hebben nu eenmaal een grotere kans op gezondheidsproblemen. Daarnaast zal het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel alleen een...
book 2004
document
Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Naar aanleiding van de voorgestelde invoering van een nieuw criterium van volledige arbeidsongeschiktheid, dringt zich de vraag op wat er zal worden van de toepassing ervan. Gebruikmakend van een onderzoek naar de uitvoering en sturing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in 15 landen wordt in dit land een aantal aandachtspunten geschetst die...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Piek, P. (author), Reijenga, F. (author)
book 2004
document
de Boer, W. (author)
De problemen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden in de publieke opinie vaak gezien als typisch Nederlandse verschijnselen. Dit wordt veelal samengevat in de evocatie "Nederland is ziek". De problemen die Nederland ervaart op het gebied van de WAO-keuring zijn echter niet uniek, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Uit een korte...
article 2004
document
de Boer, W. (author), Brenninkmeijer, V. (author), de Groot, M.D. (author)
Slovenië is een klein land maar ook in een klein land raken werkende mensen arbeidsongeschikt. Het Joegoslavische land kent een regeling om arbeidsongeschikten schadeloos te stellen. Hoe de beoordeling van arbeidsongeschikten er plaatsvindt, hebben Marivonne de Groot en Wim Otto tijdens hun bezoek aan Slovenië in kaart gebracht. Een bezoek in...
article 2003
document
Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W. (author), Fermin, B. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel het werk geleidelijk. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting als reïntegratie-instrument op gespannen voet staat met de regels van de WAO-claimbeoordeling.
article 2003
document
Willems, J.H.B.M. (author), Kroneman, H. (author)
Sinds de WAO in 1967 werd ingevoerd, is deze wet regelmatig onderhevig geweest aan bijstellingen en ingrepen die tot doel hadden het almaar stijgende aantal WAO'ers te beperken. Ook dit jaar staat een ingrijpende verandering van de WAO voor de deur. Het zich steeds weer moeten aanpassen aan veranderingen in wet- en regelgeving stelt hoge eisen...
article 2003
document
Slebus, F. (author), Perenboom, R. (author), Willems, H. (author)
Om de toestroom tot de WAO te beperken overweegt de regering om aan verzekeringsartsen te vragen een lijst te hanteren met diagnosen die in beginsel niet tot blijvende arbeidsongeschiktheid leiden. Aan de validiteit van zo'n lijst dienen hoge eisen te worden gesteld. Als men de prognose "niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt" op een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Geleidelijke werkhervatting is een veel voorkomend verschijnsel. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting een succesvol reïntegratietraject is voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel via geleidelijke werkhervatting waarbij het onderscheid tussen therapeutische werkhervatting...
article 2003
document
Zuidam, W. (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W. (author)
In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Besseling, J.J.M. (author)
Het Guo heeft met een pilot onder WAO'ers en WAZ'ers de bemiddelbaarheid onderzocht. De vraag is of dankzij de werkwijze van de pilot "verborgen arbeidscapaciteit" gevonden kan worden in het Guo-bestand. De pilot is door ingehuurde arbeidsdeskundigen op de vijf kantoren van het Guo uitgevoerd. Van de 257 onderzochte dossiers bleek dat één...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Minderhoud, J. (author)
In het kader van de Nederlandse militaire pensioenvoorschriften voor oorlogs- en dienstslachtoffers wordt in de beoordeling gebruik gemaakt van de WPC-schaal. In opdracht van de WPC-commissie van het Ministerie van Defensie is door TNO Arbeid onderzoek gedaan naar invaliditeitsbeoordelingssystemen welke voldoen aan de risicodefinitie van de...
report 2003
document
Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Malij, I. (author), Blonk, R.W.B. (author), Houtman, I.L.D. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennende studie naar de problematiek omtrent de beoordeling van moeilijk objectiveerbare klachten. TNO Arbeid heeft deze studie uitgevoerd in het kader van het TNO-doelfinancieringsprogramma ‘Arbeid en Gezondheid’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De problematiek van moeilijk...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Dit rapport is voor TNO Arbeid de afronding van het project 'geleidelijke werkhervatting', waarvoor het Lisv in 2001 subsidie had toegekend. Geleidelijke werkhervatting is een succesvol reïntegratietraject voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Betwijfeld werd, onder andere door het Lisv, of de populariteit van dit instrument in verhouding...
report 2003
Searched for: subject%3A%22Vaststelling%255C%2Barbeidsgeschiktheid%22
(1 - 20 of 33)

Pages