Searched for: subject%3A%22Uitzendkrachten%22
(1 - 7 of 7)
document
Janse, E. (author)
De groep flexibele arbeidskrachten, waaronder uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp’ers, is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Wat zijn de verschillen in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers, flexibele werknemers en zzp’ers? In de Arbobalans 2020 is hier specifiek naar gekeken. Dit biedt aanknopingspunten voor het preventiebeleid....
article 2021
document
van Wijk, E. (author), Verbiest, S. (author)
Laagopgeleide uitzendkrachten vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Minimaal een startkwalificatie is vereist om aan te kunnen sluiten bij de eisen die werkgevers stellen en om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven. Het stimuleren van informeel leren op de werkvloer lijkt goed aan te sluiten bij de leerbehoefte van laagopgeleiden en is...
bookPart 2019
document
Verbiest, S. (author), van Wijk, E.B. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Het doel van het project ‘Ontwikkel(loop)banen voor laagopgeleide uitzendkrachten’ was het ontwikkelen van een instrumentarium voor uitzendorganisaties, zodat zij ontwikkel(loop)banen kunnen aanbieden aan laagopgeleide uitzendkrachten zonder startkwalificatie die langdurig in fase A/1-2 verblijven. Daarmee dient ontwikkeling van de...
report 2017
document
van der Zwaan, G.L. (author), Venema, A. (author), Hooftman, W.E. (author)
Rapport is te downloaden bij deze link: https://www.arboflexbranche.nl/sites/default/files/downloads/rapporten_onderzoeken/TNO_rapport_STAF_Arbeidsongevallen_uitzendkrachten_2005-2014.pdf. De opbouw van het rapport bestaat uit drie hoofdonderdelen. Het eerste hoofdstuk betreft een technische toelichting op de gebruikte databestanden en de...
report 2015
document
TNO Arbeid (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De omvang van het aantal flexibele arbeidsrelaties en daarmee ook de bijdrage ervan aan de totale werkgelegenheid is in de afgelopen jaren flink gestegen. Dit niet alleen in kwantitatieve zin (meer bedrijven, meer uitzendbanen en -uren), maar ook moet gedacht worden aan kwalitatieve ontwikkelingen (veranderingen in de vorm en inhoud van...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), de Klaver, P.M. (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hessink, D.J. (author), Schlangen, C. (author)
Dit tweede verslag van de ervaringen met de Wet Flexibiliteit en Zekerheid valt weer in drie onderdelen uiteen. Eerst komt de voorlichting over de wet aan de orde. Gekeken is naar de bekendheid met de wet en de effecten van voorlichting via de verschillende informatiekanalen. Daarnaast zijn de effecten van verschillende onderdelen van de wet...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Grijpstra, D.H. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), de Klaver, P.M. (author), Miedema, E.P. (author)
Op 1 januari 1999 is de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (de Flexwet) in werking getreden. Het is de bedoeling van deze wet een nieuw evenwicht aan te brengen in de belangen van werkgevers en werknemers wat betreft de arbeidsverhoudingen. Enerzijds moet de Flexwet de flexibele bedrijfsvoering van de werkgevers stimuleren, anderzijds moet deze wet...
book 1999
Searched for: subject%3A%22Uitzendkrachten%22
(1 - 7 of 7)