Searched for: subject%3A%22Uitzendbureau%22
(1 - 14 of 14)
document
de Graaf, B. (author), Goudswaard, A. (author), Verbiest, S. (author), Vaas, F. (author), de Leede, J. (author)
Individueel roosteren betekent dat medewerkers binnen bedrijfsspecifieke kaders meer zeggenschap over de eigen werktijden hebben dan bij traditionele roostermethoden, waarbij een roosteraar op basis van cao-afspraken vaststelt wie wanneer verwacht wordt te werken. Medewerkers kunnen hierdoor werk en privé beter op elkaar afstemmen. Aan de andere...
other 2012
document
Hus, E. (author), de Langen, M. (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author)
Aandacht voor de organisatie van flexibele arbeid is een hot issue. Zeker grote organisaties beginnen zich steeds meer te realiseren dat hun "flexschil" inmiddels de omvang en complexiteit heeft gekregen van een middelgrote onderneming. Dit maakt dat het organiseren van deze schil niet alleen geld oplevert, maar vanuit HR-perspectief ook gewoon...
report 2010
document
Besseling, J.J.M. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit katern handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid. In talloze publicaties is gezocht naar oorzaken van het grote aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en geregeld worden er 'schuldigen' aangewezen. De politiek zou door interne tegenstellingen niet bij machte zijn dit probleem effectief aan te pakken. Deze...
bookPart 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), Brugman, T. (author)
Strategische samenwerking tussen inlenende organisaties en uitzendorganisaties is niet vanzelfsprekend. Veelal komt de relatie terecht in een tariefdiscussie, waarbij flexibele arbeid geleverd moet worden tegen het laagste tarief. Toch zijn er ook voorbeelden van meer strategische relaties tussen inleners en uitzenders. Deze onderzoeksnotitie...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author)
Door de schommelingen in de conjunctuur en arbeidsmarkt verandert er veel in de rol en positie van uitzendondernemingen. De algemene branchevereniging voor uitzendondernemingen (ABU) gaf daarom TNO de opdracht onderzoek uit te voeren naar de veranderende flexibiliseringsbehoefte van afnemers. De indruk is dat afnemers leren om de...
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Sonneveld, H.M. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
Zieke werklozen, uitzendkrachten en overige flexwerkers zijn zgn. vangnetters. De rollen die de bedrijfsarts en de werkgever hebben bij de re-integratie van deze groep wordt overgenomen door UWV dat optreedt als de fictieve werkgever. Uit de sociale verzekeringen cijfers van 2004 blijkt dat van 2001 t/m/ 2003 het aantal ziekmeldingen onder de...
report 2007
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), Achten, B.P.T. (author)
Het GUO, in 2002 opgegaan in het UWV, wilde weten in hoeverre clienten uit de huidige arbeidsongeschiktheidsbestanden nog bemiddelbaar zijn. Dit heeft het GUO onderzocht in de vorm van een pilot waarin is nagegaan hoeveel clienten met een WAO- of WAZ-uitkering zonder WW-uitkering mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor bemiddeling. Dit...
report 2002
document
van Ginkel, M.A. (author), van Lin, M.H.H. (author), Zwinkels, W.S. (author)
This report has been written as a part of the work on Temporary Agency Work (TAW) from the European Foundation for Improvement on Working and Living Conditions. The present report constitutes a descriptive view of the current state of affairs concerning TAW in the Netherlands, without aiming to provide a full description of all developments in...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
In dit boek wordt een beeld geschetst van uitzendwerk heden ten dage in Nederland. Het werpt een licht op de uitzendpopulatie. Wie zijn deze werknemers? Waar werken ze? Wat zijn motieven en carrièremogelijkheden en -wensen van deze werknemers? Ook geeft het inzicht in de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Verboon, F.C. (author)
Een arbeidspool kan voor een MKB-bedrijf een aanvulling zijn op de mogelijkheden om aan tijdelijk of vast personeel of aan leerlingen te komen. Getalsmatig stelt de inzet van werknemers via arbeidspools zowel in het MKB als in het grootbedrijf nog weinig voor. Centraal in dit TNO-rapport staan de vragen hoe bestaande arbeidspools zich...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De omvang van het aantal flexibele arbeidsrelaties en daarmee ook de bijdrage ervan aan de totale werkgelegenheid is in de afgelopen jaren flink gestegen. Dit niet alleen in kwantitatieve zin (meer bedrijven, meer uitzendbanen en -uren), maar ook moet gedacht worden aan kwalitatieve ontwikkelingen (veranderingen in de vorm en inhoud van...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche overige zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn ca. 190 duizend werknemers werkzaam in een veelheid aan verschillende kleinere bedrijfstakken als schoonmaak- en glazenwasbedrijven,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), de Klaver, P.M. (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hessink, D.J. (author), Schlangen, C. (author)
Dit tweede verslag van de ervaringen met de Wet Flexibiliteit en Zekerheid valt weer in drie onderdelen uiteen. Eerst komt de voorlichting over de wet aan de orde. Gekeken is naar de bekendheid met de wet en de effecten van voorlichting via de verschillende informatiekanalen. Daarnaast zijn de effecten van verschillende onderdelen van de wet...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Smit, A. (author), de Haan, F. (author)
De afgelopen jaren heeft TNO Arbeid twee onderzoeksprojecten uitgevoerd, die betrekking hadden op het scheppen van gesubsidieerde werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Over het eerste project, waarin de visie van intermediaire organisaties over succesfactoren en knelpunten centraal stond, is verslag gedaan in het oktobernummer...
article 1999
Searched for: subject%3A%22Uitzendbureau%22
(1 - 14 of 14)