Searched for: subject%3A%22UWV%22
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Blonk, R.W.B. (author), van Twuijver, M.W. (author), van de Ven, H.A. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Beknopt onderzoek naar de wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van re-integratie in het gemeentelijk domein van werk en inkomen.
report 2015
document
Cremer, R. (author)
Forse overheidsbezuinigingen beperken de budgetten van Uwv en gemeentelije instanties. De Uwv voert bezuiningen door met personele inkrimping, maar ook met een efficiëntieslag in de dienstverlening aan haar ww-klanten. De contouren van een bijdetijdse vorm van dienstverlening zijn gegeven door minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer (14...
article 2011
document
Besseling, J.J.M. (author)
article 2010
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze PS Special bevat een overzicht van de wettelijke maatregelen en re-integratie-instrumenten die tot doel hebben gedeeltelijk arbeidsgeschikte personen te (re)integreren op de arbeidsmarkt. De re-integratie-instrumenten zijn te vinden in de ZW, de Wet WIA, de WAO, de Wajong en de WAZ. Ook in het BW, de Arbowet, de Wet financiering sociale...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de UWV-subsidiethema’s, 1ste kwartaal 2006 beoogt de volgende vragen te beantwoorden: 1. Welke bedrijfsfactoren verklaren een hoge WAO-instroom? In welke mate bepaalt informatie afkomstig van bedrijven dan wel van werknemers over het bedrijf of over het werken in dat bedrijf de WAO-instroom van het...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Sonneveld, H.M. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
Zieke werklozen, uitzendkrachten en overige flexwerkers zijn zgn. vangnetters. De rollen die de bedrijfsarts en de werkgever hebben bij de re-integratie van deze groep wordt overgenomen door UWV dat optreedt als de fictieve werkgever. Uit de sociale verzekeringen cijfers van 2004 blijkt dat van 2001 t/m/ 2003 het aantal ziekmeldingen onder de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
Op 30 maart jl. heeft het kabinet zijn standpunt bekendgemaakt inzake het langetermijnadvies van de Gezondheidsraad, ‘Beoordelen, behandelen, begeleiden; medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’. Kort gezegd komt het standpunt op het volgende neer. Voor de korte termijn geldt dat de Gezondheidsraad tien...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), Besseling, J.J.M. (author), Dhondt, S. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Braat, A. (author), Brouwer, P. (author), Hazelzet, A.M. (author), Paagman, H.R. (author), Piek, W.S.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Schoone, A.D. (author), van der Wolk, J. (author), Wuite, L.D. (author), Zwinkels, W.S. (author)
Perceel 2 van de evaluatie SUWI 2006 heeft de beoordeling van twee hoofddoelen van de Wet SUWI tot onderwerp: "Werk boven uitkering" en "De klant centraal". Het onderzoek beoogt duidelijkheid te verschaffen over de Wet SUWI en de uitvoering ervan door de SUWI-organisaties aan de realisatie van de 2 hoofddoelen. Bij het realiseren van 'Werk boven...
report 2006
document
Andriessen, S. (author)
Dat een gemeente zich actief inzet voor werkgelegenheid van groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is al lang niet nieuw meer. Het is wél nieuw dat dit gebeurt vanuit een andere dienst dan sociale of economische zaken. En dat het gaat om de doelgroep jonggehandicapten, waarvoor een gemeente niet de eerste verantwoordelijkheid draagt,...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Wevers, C. (author), Zwinkels, W. (author), van Eekert, P. (author), Donders, P. (author), van Laarhoven, K. (author), Dorscheidt, E. (author)
Sinds de invoering van SUWI in 2002 is de reïntegratiemarkt geprivatiseerd en is er sprake van een grootschalige aanbesteding van reïntegratiecontracten door UWV. In de loop der tijd is er veel veranderd, zowel rondom de aanbestedingsprocedure als ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt, zoals de IRO en de reïntegratiecoach. UWV wil hier graag op...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author)
Deze bijdrage beschrijft in welke situatie mensen komen te verkeren die langdurig arbeidsongeschikt zijn en die veelal in afwachting zijn van een oproep voor een herbeoordeling. Wat is hun de kwaliteit van leven en in hoeverre hebben zij baat bij een ondersteunende workshop om richting te geven aan hun toekomst, met het vinden van werk als...
article 2006
document
Besseling, J.J.M. (author)
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author)
In Nederland is de markt voor reïntegratie geprivatiseerd. UWV is sinds de invoering van de Wet SUWI in 2002 verplicht alle reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten en werklozen in te kopen bij private partijen. Gemeenten kunnen nog voor een beperkt deel van hun budget gebruik maken van de vrije ruimte, maar zijn voor het overige verplicht...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Volgens een enquête uit 2004 zijn arbodiensten tevreden over de Wet verbetering poortwachter. Maar er is veel kritiek voor het UWV: arbodiensten klagen dat er geen eenduidige criteria zijn voor het afwijzen van een WAO-aanvraag door het UWV en dat er slechte communicatie is tussen UWV en de arbodiensten. Vakmedia
article 2005
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Minderhoud, K. (author), Verboon, F. (author)
In opdracht van Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar evaluatieonderzoek naar de aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003. Hierin staan ervaren knelpunten en mogelijke verbeterpunten voor de komende aanbesteding van reïntegratietrajecten centraal. Zij zijn vanuit twee gezichtspunten geëvalueerd:...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Knegt, R. (author), Besseling, J.J.M. (author), Ybema, J.F. (author), Veerman, T.J. (author)
Dit onderzoek geeft zicht op de factoren die de interactie tussen de verschillende actoren in het reïntegratieproces beïnvloeden en de mate waarin de aanpak van uitvoerders en hun invulling van het overheidsbeleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van verzuimende werknemers. De betrokken actoren zien herstel van de gezondheid als eerste...
report 2004
document
Heyma, A.O.J. (author), Zwinkels, W. (author)
Voor het slimmer indelen van doelgroepen voor reïntegratie-activiteiten kan gebruik worden gemaakt van gegevens over verschillen in arbeidsmarktkansen en verschillen in de netto-effectiviteit van reïntegratie-activiteiten. Daarmee kan de homogeniteit binnen aan te besteden groepen cliënten worden vergroot, waardoor de kans op de inzet van...
article 2004
document
Fermin, B. (author), Haarlem-Hoogendoorn, M. (author), Hietbrink, J. (author)
De vraag rijst wat de volgende partijen met elkaar gemeen hebben: CWI, UWV, ruim vierhonderd gemeenten, SVB, ako, PPI, BKWI, het coördinatiepunt ICT gemeenten, VNG, Divosa, het Inlichtingenbureau, Rinis, Gemnet, de Belastingdienst, IBG et cetera. Niet-ingewijden hebben moeite door de bomen het bos te zien, maar de genoemde bomen spelen alle een...
article 2004
document
Zwart, R. (author), Cremer, R. (author)
Sinds september 2002 functioneert de 'Servicedesk WAO' op de beursvloer van het Nijmeegse CWI. Als onderdeel van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw is de servicedesk opgezet, een informatiepunt voor arbeidsgehandicapten en werkgevers die vragen hebben over werk voor arbeidsgehandicapten. Volgens vestigingsmanager Kees Bouwhof is de servicedesk ...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B.M.F. (author)
In het kader van het kennisontwikkelingonderzoek "ICT en Sociaal Beleid" heeft TNO Arbeid in 2002 een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van een ICT-systeem (de IB-applicatie) voor sociale diensten dat gebruikt kan worden voor elektronische informatieoverdracht tussen sociale diensten en andere organisaties in of rond de sociale...
report 2003
Searched for: subject%3A%22UWV%22
(1 - 20 of 54)

Pages