Searched for: subject%3A%22Thuiszorg%22
(1 - 12 of 12)
document
van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), van der Torre, W. (author), Douwes, M. (author), Oeij, P. (author)
Digitalisering en robotisering van werk is al enige tijd gaande als trend. De kansen voor werknemers in de zorg liggen op hetondersteunen van routinematige cognitieve en fysieke taken. Daarmee kan werk bespaard worden en gemakkelijker worden gemaakt. De Coronacrisis maar ook de nijpende personeelstekorten lijken technologisering (waarvan...
report 2022
document
van Egmond, M. (author), Hummel, L. (author), van der Klauw, M. (author), van Dam, L. (author)
Veilig en gezond werken is een aangelegenheid waarbij werkgevers, opdrachtgevers en uit-voerenden verantwoordelijkheid dragen. In veel sectoren in Nederland ligt de verantwoorde-lijkheid voor gezond en veilig werken bij meerdere actoren, en is er sprake van de zoge-naamde ketensamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan complexe bouwprojecten of aan...
report 2019
document
van Egmond, M. (author), Drupsteen, L. (author)
Om als overheid verantwoord opdrachtgeverschap te stimuleren en waar nodig adequaat te intervenieren, is het nodig de huidige stand van zaken rondom verantwoord opdrachtgeverschap in Nederland in kaart te brengen. TNO heeft dit onderzocht, op basis van ervaringen van opdrachtnemers in een aantal sectoren in Nederland, te weten de bouw, chemie,...
report 2017
document
Verhoeven, F. (author), Cremers, A.H.M. (author)
Door vergrijzing stijgt de komende jaren de vraag naar thuiszorg. Daartegenover staat een dalend aanbod in thuiszorgverleners door bezuinigingen. Technologische innovaties zullen dit vraagstuk moeten oplossen. In dit vierde en laatste deel van een vierluik over het project RAAK-mkb Ontwerpen voor zorgverleners een voorbeeld van hoe zo’n...
article 2014
document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F. (author), van Amstel, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Ybema, J.F. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd naar de Leidraad ‘ Aanpak verzuim om psychische redenen’. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de subcommissie Psychische Problematiek van de Commissie Het Werkend Perspectief. De doelstelling die met het evaluatieonderzoek beoogd werd, is...
report 2004
document
Heuvel. F. van den, (author), van Amstel, R. (author), Jettinghof, K. (author), Ybema, J.F. (author)
De thuiszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen goed uit de voeten met hun leidraad voor de aanpak van verzuim om psychische redenen, concludeert TNO Arbeid. Maar ook met het protocol blijft het lastig voor leidinggevenden om dit soort verzuim tijdig te (h)erkennen en bespreekbaar te maken. Tevens blijkt de sector professionele...
article 2004
document
Reijneveld, K. (author)
Ondanks aanzienlijke verbeteringen in de arbeidsomstandigheden blijft werken in de thuiszorg lichamelijk zwaar. Met name in de huishoudelijke zorg is het ziekteverzuim hoog. Bovendien heeft deze vorm van zorg een slecht imago. Enkele thuiszorginstellingen hebben een nieuwe werkwijze geïntroduceerd met eigen materialen, die ze beschikbaar stellen...
article 2003
document
Smit, A.A. (author), Stark, K.J.M. (author)
Het erkennen van verworven competenties (EVC) kent vele vormen, procedures en toepassingen en op veel plaatsen wordt hiermee geëxperimenteerd in pilots. Het Kenniscentrum EVC heeft TNO Arbeid gevraagd om aan de hand van een algemene schets van de totale procesgang en verantwoordelijkheidsverdeling twee voorbeelden te beschrijven van EVC-achtige...
report 2003
document
Reijneveld, K. (author), TNO Arbeid (author)
TNO Arbeid heeft een set schoonmaakmaterialen ontwikkeld om het werk in de huishoudelijke zorg te verlichten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit systeem is bedacht en hoe het wordt getest. Ook worden de ervaringen van twee thuishulpen beschreven.
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Reijneveld, K. (author), Vink, P. (author), Bronkhorst, R. (author)
In het kader van het Convenant Arbeidsomstandigheden Thuiszorg zijn de afgelopen jaren diverse thuiszorginstellingen ertoe overgegaan om de thuishulpen van professionele schoonmaakmaterialen te voorzien. TNO ontwierp een speciale tas om deze in te vervoeren. Dit heeft tot betere arbeidsomstandigheden geleid en voor een aantal instellingen tot...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Evers, G. (author)
In 1995 heeft de Arbeidsinspectie de sociale partners in de thuiszorg aanbevolen om een op de specifieke situatie binnen de thuiszorg afgestemd normenstelsel tot stand te brengen. Het OAT heeft NIA TNO opdracht verleend om in samenwerking met de sector tot uitwerking van voor de thuiszorg hanteerbare normen voor fysieke belasting te komen. De...
report 1999
Searched for: subject%3A%22Thuiszorg%22
(1 - 12 of 12)