Searched for: subject%3A%22Subsidies%22
(1 - 17 of 17)
document
Okullo, S.J. (author), Reynèsc, F. (author), Hofkes, M. (author)
The theory on the green paradox has focused primarily on the consumption of a clean substitute produced using a static technology. In reality, we observe the gradual accu mulation of the clean substitute’s capacity, suggesting that supply decisions for the clean substitute and finite carbon resource should both be treated as dynamic. This paper...
article 2021
document
Manshanden, W.J.J. (author), Jonkhoff, W. (author)
This introductory chapter of the publication illuminates the need for advanced infrastructure evaluation methods in developed economies, identifying fitting examples from EU member states. First, taking an historical (ex post) perspective improves the degree of realism in ex ante evaluations. Second, productivity plays a pivotal role in...
conference paper 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), Schouten, N. (author), van der Giesen, C. (author)
Om de arbeidsparticipatie van met name ouderen te stimuleren subsidieert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid projecten die tot doel hebben om werknemers ook op oudere leeftijd in staat te stellen door te blijven werken. De subsidieregeling is in 2004 van start gegaan en loopt tot en met 2008. In deze TNO-rapportage wordt verslag...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cohlen, M. (author)
In mei 2003 is het advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) verschenen over de onderzoek- en kennisinfrastructuur op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De Raad is tot de conclusie gekomen dat het onderzoek, de onderzoeksinfrastructuur én de structuur van de kennisoverdracht op het terrein van arbeids- en...
article 2005
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Verheij, F. (author)
<wegspan lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Times NewRoman'; mso-fareast-language: NL; mso-ansi-language: EN-GB; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">On assignment of the Dutch Ministry of Economic Affairs ECN and KEMA have researched the cost of renewable...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2004
document
Ybema, J.F. (author), Nuyens, M. (author), van den Berg, R. (author)
Dit rapport betreft de evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag (PVO) in de Sector Welzijn. PVO is een onderdeel van de Kaderregeling AVR 2002 en richt zich op de speerpunten verzuim en reïntegratie, werkdruk en werkstress, agressie en onveiligheid en (in de kinderopvang) fysieke belasting. TNO Arbeid heeft een kwalitatief en een kwantitatief...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Minderhoud, J. (author), Korver, A. (author)
In dit rapport wordt nagegaan wat in het licht van de huidige arbeidsmarkt de mogelijkheden zijn voor startende ondernemers met een handicap. De ondernemers zelf komen aan het woord en er wordt dieper ingegaan op de begeleiding van de ondernemers, voor en na de startfase. Drie gebieden krijgen in dit rapport speciale aandacht: 1. de begeleiding...
report 2003
document
Ybema, J.F. (author), Hagedoorn, M. (author), Buunk, B.P. (author)
This study examined evaluations of a proposal to equalize the budget for special education across regions among 1,114 participants affiliated with either mainstream or special education in The Netherlands. In line with predictions, it was found that equalization was more positively evaluated as expected outcomes for the own region were more...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van den Berg, R. (author), Heemskerk, F. (author)
Het Programma Verzuim Omlaag (PVO) is een onderdeel van de Kaderregeling Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie 2002 van de Sector Welzijn en heeft als doel het ziekteverzuim, de WAO-instroom, de werkstress en gevoelens van sociale onveiligheid in deze sector te verminderen. Het Sectorfonds Welzijn heeft gekozen voor een nieuwe opzet bij...
report 2002
document
de Bruin, M. (author)
In het midden- en kleinbedrijf is nog weinig structureel arbobeleid te bespeuren. De Kaderregeling AVR Welzijn voor welzijnsorganisaties zou als voorbeeld kunnen dienen. Hier krijgen de deelnemende organisaties subsidie in de vorm van adviesuren, te besteden bij arbodiensten, advies- of trainingbureaus.
article 2002
document
Cremer, R. (author)
In de nog jonge reïntegratiemarkt is de wijze waarop cliëntenparticipatie moet worden vormgegeven nog lang niet uitgekristalliseerd. De stem van de individuele cliënt lijkt nog weinig gehoord te worden, het zijn vooral de cliëntenorganisaties die de ervaringen en wensen van cliënten vertolken.
article 2002
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C. (author)
Deze inventarisatie geeft een overzicht van de bijna veertig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten die specifiek zijn gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. De beschrijving heeft betrekking op de stand van zaken in april 2001. De inventarisatie beschrijft de reïntegratie...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), de Haan, H.F. (author), Smit, A.A. (author)
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar enkele structurele kenmerken van de onderkant van de arbeidsmarkt dat door TNO Arbeid in de afgelopen twee jaar is verricht. Het onderzoek heeft bestaan uit een aantal deelprojecten met de volgende thema's: toegankelijkheid; productiviteit; interne mobiliteit; succesfactoren...
report 1999
document
Smit, A. (author), de Haan, F. (author)
Voor veel werklozen blijft de afstand tot de arbeidsmarkt, de groeiende werkgelegenheid ten spijt, onoverbrugbaar. Het beleid van de overheid is erop gericht de positie van deze groep te versterken en gesubsidieerde arbeidplaatsen te creëren, dit om hun vooruitzichten op korte termijn te verbeteren. Zo is begin 1998 de Wet Inschakeling...
article 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R. (author), van den Berg, T. (author), Verschuren, R. (author)
Eindverslag van het evaluatieonderzoek van de Stimuleringsregeling Positieve Actie voor Vrouwen. Voor arbeidsorganisaties met positieve actieplannen is subsidie niet alleen belangrijk om bepaalde activiteiten op dit gebied te kunnen uitvoeren, maar het biedt ook de mogelijkheid om binnen de organisatie voldoende respons voor het onderwerp op te...
book 1994
Searched for: subject%3A%22Subsidies%22
(1 - 17 of 17)