Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bzekerheid%22
(41 - 58 of 58)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
Workflowmanagement (WfM) wordt meer en meer ingehaald als het nieuwe Informatie & Communicatie Technologisch (ICT)-instrument waarmee gegevensverwerkende organisaties (GVO's) hun processen onder controle kunnen brengen en waarmee ze een grotere efficiency kunnen halen. Met WfM is dan eindelijk een instrument gevonden waarmee het administratieve...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde. Het feit dat we aan het 10e Arbeidsomstandighedencongres toe zijn zou de indruk kunnen wekken dat we het onderhand wel allemaal geregeld zullen hebben in arboland....
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Grundemann, R.W.M. (author)
De zorgsector was van origine een sector met relatief jong personeel. Onder invloed van demografische en emancipatorische factoren is dat echter steeds minder het geval. In de zorgsector werken relatief veel vrouwen. 90% van de werknemers in de sector is vrouw. Tot de jaren negentig gold dat vrouwen vaak hun loopbaan onderbraken om kinderen te...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
In de jaren negentig heeft de bedrijfsgezondheidszorg/Arbozorg met heel wat veranderingen te maken gehad, vooral wat betreft de wetgeving op sociale zekerheidsterrein. Het startschot daartoe werd gegeven door de toenmalige premier Lubbers, in reactie op de hoogte van het ziekteverzuim en het aantal WAO'ers. Met zijn one-liner 'Nederland is ziek!...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Verkleij, H. (author)
Deze bijdrage wil een globale schets geven van de tendensen in de sociale zekerheidswetgeving van de laatste jaren. Het bevat niet zozeer nieuwe aandachtspunten, maar wil vooral de samenhang tussen allerlei wettelijke maatregelen aangeven.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author)
In dit artikel wordt eerst een blik geworpen in de toekomst van enkele branches. Daarna wordt aangegeven hoe arbeid verandert.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Simons, J.G. (author)
bookPart 1998
document
Kwantes, J.H. (author)
Nederland telt eind 1997 1,7 miljoen werkzoekenden. Dit cijfer ontstaat door alle WW-, WAO/AAW- en ABW-cijfers bij elkaar op te tellen. De overheid wil die werkzoekenden zo snel mogelijk verkleinen door het voeren van een arbeidsmarkt- of werkgelegenheidsbeleid. Dat beleid wordt onder meer gevoerd op het terrein van preventie, ziekte,...
article 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Houtman, I.L.D. (author), Mossink, J.C.M. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Vergouw, E.G.M. (author), Hoogendoorn, E.W. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Verboon, F. (author), Willemsen, P.G. (author), Evers, G. (author)
Dit rapport wordt gepresenteerd als de eerste van een periodiek te verschijnen trendrapport op het gebied van arbeid en gezondheid. Na een inleidend hoofdstuk met een algemene samenvatting en discussiepunten, worden in hoofdstuk 1 doel, uitgangspunten en opzet van deze trendrapportage uiteengezet. Hoofdstuk 2 gaat over de achtergrond van...
report 1997
document
Houtman, I.L.D. (author)
Dit artikel geeft een overzicht van de tien belangrijkste trends uit het rapport 'Trends in Arbeid en Gezondheid 1996' van NIA TNO. Die trends hebben betrekking op: werkdruk; RSI; WAO-intrede; Arbo- en verzuimbeleid; werkende vrouwen; ouderen; samenwerking verzekeraars en arbodiensten; kosten en baten; kwaliteit van cijfers; toekomstige...
article 1997
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
In dit artikel wordt M. Kerkhof, topman van De Amersfoorste Verzekeringen, geïnterviewd; onder meer op het terrein van privatisering van sociale verzekeringen, de Pemba II (wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en wachtlijstbemiddeling.
article 1996
document
Bennink, T. (author), van Blijswijk, M. (author)
De vice-voorzitter van de PvdA en tevens Tweede-Kamerlid Ruud Vreeman lijkt het lot van een roepende in de woestijn beschoren. In een tijd van deregulering en minder overheidsbemoeienis pleit hij voor een uitgebreide arbowetgeving. Er moeten juist regels bijkomen. 'Een moderne technologische hoogwaardige maatschappij vereist ook een hoogwaardige...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Gier, E. (author), Kompier, M. (author), Draaisma, D. (author), Smulders, P. (author)
At the request of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, the TNO Institute of Preventive Health Care (NIPG) carried out a comparative survey of regulations, policies and practices in the Netherlands, Sweden, the United Kingdom, Germany and France with regard to the prevention of work stress and the improvement of well-being at work...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Gier, H.G. (author), van Wijngaarden, P.J. (author), Roelofs, A.M.E. (author)
Sociaal beleid heeft binnen de Europese Unie nooit een bijzonder hoge prioriteit gehad. De beleidsinitiatieven die op dit terrein worden ontplooid, beperken zich tot wat nationale staten doorgaans als facetten van sociaal beleid zien. Deze conclusie trekken de auteurs van een thematisch boek over de perspectieven en trends in de sociale...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Willems, J.H.B.M. (author)
In april 1993 werd te Kerkrade een conferentie gehouden over de vraag of en in welke mate preventie kan worden ingebed in het stelsel van sociale zekerheid.
bookPart 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author)
This study provides an extended insight in the social security context of temporal and permanent work incapacity in six European countries : Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. It is primarily explorative and serves as a feasibility study for a quantative comparison across countries. The first part presents...
book 1992
document
Willems, J.H.B.M. (author)
Het stelsel van sociale zekerheid staat onder druk. Het volume aan uitkeringen krachtens de arbeidsongeschiktheidswetten is nog steeds stijgende. Volgens voorspellingen zullen tegen het jaar 2000 ruim 1,1 miljoen mensen een WAO-uitkering ontvangen. Er wordt daarom drastisch gezocht naar instrumenten om de toename van het uitkeringsvolume een...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Willemsen, P.G. (author)
Dit boek bevat een inventarisatie van in 1987 afgesloten, lopend en gestart onderzoek naar de relatie, mens, werk en gezondheid. De gegevens zijn verkregen via het Sociaal Wetenschappelijk Informatie en Documentatiecentrum van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (SWIDOC), dat eveneens, maar dan op breder terrein, onderzoeken registreert....
book 1988
Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bzekerheid%22
(41 - 58 of 58)

Pages