Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bzekerheid%22
(21 - 40 of 58)

Pages

document
Fermin, B. (author), Haarlem-Hoogendoorn, M. (author), Hietbrink, J. (author)
De vraag rijst wat de volgende partijen met elkaar gemeen hebben: CWI, UWV, ruim vierhonderd gemeenten, SVB, ako, PPI, BKWI, het coördinatiepunt ICT gemeenten, VNG, Divosa, het Inlichtingenbureau, Rinis, Gemnet, de Belastingdienst, IBG et cetera. Niet-ingewijden hebben moeite door de bomen het bos te zien, maar de genoemde bomen spelen alle een...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Revenboer, A.J.M. (author)
Er verandert veel op het terrein van sociale zekerheid en zorg. Daarom worden in deze publicatie de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet, geanalyseerd en vertaald in drie scenario's. Allereerst zijn er een aantal maatschappelijke trends waarmee rekening moet worden gehouden: internationalisering, technologisering, vergrijzing en...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Komduur, J. (author), Binken-Faassen, S.M.F. (author), Wewer, M.M. (author), Zwart, K. (author), Bosselaar, H. (author)
In deze jaarlijks terugkerende rapportage van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen wordt verslag gedaan van de vragen en klachten die in 2002 bij de helpdesk zijn binnengekomen. In 2002 zijn in totaal 7308 telefonische of e-mailcontacten geregistreerd, 187 meer dan in 2001. Vragen kwamen van o.a. werknemers, aspirant-verzekerden,...
book 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Dijk, F. (author), Reinders, G. (author), Schaafsma, F. (author), Spreeuwers, D. (author), Hulshof, C. (author), Abspoel, M. (author), Vlek, F. (author), Verbeek, J. (author)
De professionals in arbodiensten en UWV hebben een betere informatie-infrastructuur nodig omdat hoogwaardige kennis noodzakelijk is voor een betere kwaliteit van dienstverlening. Het gaat hierbij om de internationale literatuur op het terrein van arbeid en gezondheid en sociale zekerheid, de Nederlandse literatuur, richtlijnen, good practices,...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Komduur, J. (author), Fermin, B. (author)
Met de invoering van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) per 1 januari 2002 is de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling ingrijpend gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de individuele cliënt. SUWI beoogt bovendien een meer klantgerichte dienstverlening. Het Breed Platform Verzekerden en Werk heeft één...
report 2003
document
van Putten, D. (author), van Amstel, R. (author), Anema, H. (author)
De positie en functie van de bedrijfsarts staan ter discussie. Zelfs binnen de beroepsgroep worden deze ter discussie gesteld, getuige het positioneringsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de serie praktijkdilemma's in het vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Vakmedia
article 2003
document
Fermin, B.M.F. (author), de Vos, E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author)
TNO heeft onder de titel 'ICT en Sociaal beleid' onderzoek verricht naar de mogelijkheden van gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de sociale zekerheid en met name voor het proces van reïntegratie. In dit rapport worden aan de hand van een casestudie naar de Reïntegratie Monitor (Remon) kritieke succesfactoren voor het...
report 2003
document
Pot, F.D. (author)
This contribution to the EANPC symposium, CPC, Nicosia, Cyprus, November 2002 is about productivity and the utilisation of the potential workforce. Labour productivity is back both on the Dutch political agenda and in collective bargaining in the Netherlands. However, the debate is much broader than previously. Continuous innovation and growth...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Achten, B.P.T. (author), Besseling, J.J.M. (author), Fermin, B.M.F. (author)
In het kader van het doelfinancieringsprogramma ICT & sociaal beleid heeft TNO Arbeid de ketenstructuur van de nieuwe uitvoeringsopzet voor de sociale zekerheid (SUWI) theoretisch verkend vanuit een bestuurskundig perspectief. In dit onderzoeksrapport wordt nader ingegaan op enkele succes- en faalfactoren voor samenwerking binnen een...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Evers, G. (author), de Muijnk, J. (author), Overweel, M. (author)
Het rapport is een vervolg op "Eigen baas zijn - zelfstandig ondernemers zonder personeel en hun bedrijf". De zelfde groep ondernemers is opnieuw benaderd met deels dezelfde en deels andere vragen. Uit de resultaten wordt onder meer geconcludeeerd dat het onduidelijk is wie als ondernemer kan worden beschouwd en wie niet. Zowel de fiscus als...
book 2002
document
de Vos, E.L. (author)
Op 1 januari 1998 werd de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht. De wet beoogt het versterken van de rechtspositie van degenen die een keuring ondergaan in verband met een dienstbetrekking, het afsluiten van een pensioen- of levensverzekering of een verzekering wegens arbeidsongeschiktheid. In de wet is opgenomen dat na 3 jaar de...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), de Haan, H.F. (author), Verboon, F.C. (author)
In opdracht van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in Dublin heeft TNO Arbeid onderzoek verricht in het kader van het project 'Integrated approaches to active welfare and employment policies'. Dit rapport is het Nederlandse 'national report'. In de eerste twee hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwerpt momenteel plannen voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe structuur voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Marktwerking, klantgerichtheid en doelmatigheid zijn centrale uitgangspunten in de visie op de nieuwe structuur. Deze paper werpt licht op een deel van de...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van het Lisv heeft TNO Arbeid in de periode van oktober 1999 tot en met mei 2000 een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van uitvoeringsprocessen die de Wet REA met zich meebrengt. Doel van het onderzoek is zicht geven op de wijze waarop de uitvoeringsinstellingen de aan hun in de Wet REA opgedragen verantwoordelijkheden invullen....
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Dit boek is een opvolger van "Trends in arbeid en gezondheid" uit 1997. Het is tot stand gekomen met structureel door de overheid aan TNO Arbeid toegekende middelen ten behoeve van de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit trendrapport wordt na een korte uiteenzetting in een inleiding van doel,...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Thé, K. (author)
Ongeveer negentien procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft klachten die te maken hebben met RSI (Repetitive Strain Injuries). Voor een effectieve aanpak is het van belang dat de arbodiensten recente kennis tot hun beschikking hebben. Om die kennis te leveren moeten kennisinstituten hun onderzoek dus afstemmen op de arbopraktijk. Uit...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft evenals TNO behoefte aan een overzicht van de rol en de activiteiten van particuliere intermediairs die betrokken zijn bij de arbeidstoeleiding van arbeidsgehandicapten. In het kader van het doelfinancieringsprogramma SZW TNO 'Arbeid en handicap' wordt daarvoor deze informatie...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Heuperman, J. (author)
Eén van de gevolgen van de veranderingen in wet- en regelgeving is dat marktwerking meer ruimte heeft gecreëerd voor dienstverlening van de private instellingen. Deze ontwikkeling roept echter dilemma's op over taken en verantwoordelijkheden. In een evaluatiestudie van TNO Arbeid zijn de activiteiten en de rol van de commerciële...
article 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Evers, G.E. (author), de Haan, H.F. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van ontwikkelingen ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap in Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het vergelijkend vijf landen-onderzoek staan drie vragen centraal: Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap? Verkeren...
report 1998
document
TNO Arbeid (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde: werken in de 21e eeuw: uitdaging voor het bedrijfsleven; flexibiliteit van de arbeid; informatietechnologie en de human factor; werk en inkomen: van vangnet naar...
book 1998
Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bzekerheid%22
(21 - 40 of 58)

Pages