Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bzekerheid%22
(1 - 20 of 58)

Pages

document
Hazelzet, A.M. (author), van der Torre, W. (author)
Door de Participatiewet neemt de druk op gemeenten toe om te laten zien welke resultaten zij bereiken. Alle aandacht moet uitgaan naar het benutten van talenten van mensen die langs de kant staan van de arbeidsmarkt (www.divosa.nl). Dit stelt hoge eisen aan het ‘vakmanschap’ van de klantmanagers, nu en in de toekomst. De veranderingen in het...
report 2015
document
Polstra, L. (author), Vanschoren, J. (author), van Berkel, R. (author), van Emmerik, M. (author)
Op basis van deze uitgevoerde onderzoeken onder klanten, klantmanagers, re-integratiecoaches van sociale werkvoorzieningen en werkgevers zijn de onderzoekers tot het inzicht gekomen dat naast vakinhoudelijke kenns en vaardigheden generieke vaardigheden een even belangrijke rol spelen bij het versterken van het vakmanschap. Generieke vaardigheden...
book 2014
document
Willems, J.H.B.M. (author), Koten, J.W. (author), Croon, N.H.T. (author)
Dit onderdeel van het Handboek Arbeid en Belastbaarheid biedt een historisch overzicht van de ontwikkelingen rond de structurering van het Nederlandse arbeidsomstandighedenbeleid. Aandacht wordt besteed aan de industrialisatie in Nederland, aanzetten tot arbobeleid en sociale zekerheid, de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal...
bookPart 2009
document
Vos, K. (author), Gründemann, R. (author)
Wat zijn de effecten van de globalisering op de nationale stelsels van arbeidsverhoudingen? Ter beantwoording van deze vraag wordt in deze bijdrage allereerst ingegaan op de betekenis van globalisering. Betoogd wordt dat er sinds de eeuwwisseling sprake kan zijn van een nieuw globaliseringsparadigma. Vervolgens wordt ingegaan op de...
article 2008
document
Groot, I. (author), de Graaf-Zijl, M. (author), Hop, P. (author), Kok, L. (author), Fermin, B. (author), Ooms, D. (author), Zwinkels, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De beleidsartikelen in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden periodiek doorgelicht. In 2007 was artikel 23, het re-integratiebeleid, aan de beurt. Ten behoeve hiervan is onderzocht of de besparing op de uitkeringslasten als gevolg van trajecten die zijn ingezet voor WW’ers en WWB’ers opwegen tegen de kosten...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Knegt, R. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Houwing, H. (author), Brouwer, P. (author)
In 1999 is de Wet flexibiliteit en zekerheid (‘Flexwet’) van kracht geworden. De wet beoogde dat meer flexibiliteit voor werkgevers in de inzet van flex-werkers (zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract) gepaard zou gaan met meer zekerheid voor hen die op deze basis werkzaam zijn. Uit een eerste evaluatie in...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C. (author)
In deze publicatie wordt een veelkleurig beeld van arbeid in 2020 geschetst. De aandacht gaat daarbij uit naar de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen in internationaal perspectief en de betekenis van ICT voor de arbeidsorganisatie van morgen. Ook de relatie van arbeid met gezondheid komt aan bod, evenals de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author)
In deze bijdrage is de netto-effectiviteit van private reïntegratiebedrijven vergeleken met die van de publieke arbeidsvoorziening. Daarnaast is het effect van privatisering aan de opdrachtgeverszijde onderzocht door de WAO-instroom na eigenrisicodragen te analyseren. De onderzoekers concluderen ondere andere dat de match tussen opdrachtgever en...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Smulders, P. (author), Kwantes, J.H. (author)
bookPart 2007
document
Wolthuis, A. (author)
Om nadelige effecten van vergrijzing en ontgroening, arbeidsmigratie en globalisering te beperken, moeten mensen langer gezond en productief blijven. Dat kan, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit artikel benadrukken TNO'ers Dick van Putten en Cees Wevers het belang van kennisontwikkeling, kennisoverdracht én een samenhangend...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fermin, B.M.F. (author), Wevers, C.W.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Wolk, J. (author)
Centraal staat in dit onderzoek de samenwerking op het gebied van bemiddeling en reïntegratie in het kader van de Wet SUWI. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen in de regionale samenwerking tussen het CWI, het UWV, de gemeenten en reïntegratiebedrijven. Deze ontwikkelingen worden verklaard vanuit de wettelijke, bestuurlijke en...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Putten, D. (author), Wevers, C. (author)
Het kabinet gaat de (financiële) verantwoordelijkheid voor gezondheid en bestaanszekerheid meer bij werkgever en werknemer neerleggen. Enerzijds door verder te gaan met het privatiseren van het huidige 'zorg en zekerheid'-stelsel en anderzijds door het beperken van de toegang voor regelingen als de WAO. Verzekeraars en dienstverleners spelen...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steentjes, A. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author)
In dit artikel wordt het voorgestelde nieuwe stelsel van sociale zekerheid (levensloopregeling) onderworpen aan een fictieve praktijktoets. Centraal stond hierbij de vraag: wat zijn de kansen en gevolgen van dit nieuwe stelsel voor Sjakie, een vmbo-leerling autotechniek die uitgroeit tot een succesvolle ondernemer. Zowel de 'testers' als de ...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), van Genabeek, J. (author)
Met deze publicatie wordt een bijdrage geleverd aan de gedachtevorming over het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid. Allereerst worden door de auteurs eigen accenten gelegd in de interpretatie van te verwachten demografische, sociaal culturele en economische ontwikkelingen in relatie tot de sociale zekerheid. Vervolgens wordt gepleit voor...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Chorus, A.M.J. (author)
In Nederland kampen naar schatting 200.000 mensen in de arbeidzame leeftijd met een chronische reumatische aandoening. Een aanzienlijk deel van hen stopt op zeker moment onvrijwillig met werken. Astrid Chorus, wetenschappelijk medewerker bij TNO Preventie en Gezondheid, onderzocht welke factoren daarbij een belangrijke rol spelen. En hoe...
article 2005
document
Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Naar aanleiding van de voorgestelde invoering van een nieuw criterium van volledige arbeidsongeschiktheid, dringt zich de vraag op wat er zal worden van de toepassing ervan. Gebruikmakend van een onderzoek naar de uitvoering en sturing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in 15 landen wordt in dit land een aantal aandachtspunten geschetst die...
article 2004
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
How can a sustainable employment insurance system be guaranteed as a major element of the ESM? First a summary overview of the Lisbon targets and their impact on the policies of and in the member states of the European Union is given. Then follow data and problems associated with the target of enhancing employability by means of pushing...
public lecture 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Zuidam, W. (author)
In order to promote individuals’ participation in society and to reduce individuals’ dependence on allowances, governments have developed and implemented policies containing elements of income support and reintegration as well as strategies for the prevention of disease and disability. An important element with regard to policies on disability...
report 2004
document
van Putten, D. (author)
Sociale zekerheid en gezondheidszorg leggen een fors beslag op de collectieve middelen. Beide mogen zich dan ook verheugen in een niet-aflatende belangstelling van een overheid die verschillende doelen wil verenigen. Zij wil deze domeinen betaalbaar en bereikbaar houden, verantwoordelijkheden en uitvoering er naar toeschuiven, de vraagsturing...
article 2004
document
Smulders, P.G.W. (author), Lathouwer, L.de (author), Fouarge, D. (author)
In het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is het thema 'arbeid en sociale zekerheid' de afgelopen jaren enigszins op de achtergrond gebleven. De redactie heeft daarom besloten dit onderwerp meer aandacht te geven. Dit artikel is een inleiding op een reeks artikelen over dit onderwerp. De geschiedenis van en de huidige en toekomstige...
article 2004
Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bzekerheid%22
(1 - 20 of 58)

Pages