Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bactivering%22
(1 - 19 of 19)
document
Blonk, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit was de titel van de rede die professor Blonk uitsprak bij de aanvaarding van het ambt ban bijzonder hoogleraar 'Arbeidsparticipatie en psychische klachten: in het bijzonder activering en re-integratie' aan de Universiteit van Utrecht
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author), Giesen, F. (author), Oomens, S. (author)
Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) zijn gemeenten, zowel in uitvoerende als financiële zin, verantwoordelijk voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten voeren het re-integratiebeleid uit met publieke middelen en de inzet hiervan moeten zij kunnen verantwoorden. Er is dan ook veel aandacht voor het re...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hazelzet, A. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Een aantal jaren geleden is de Wiw- en ID-regeling afgeschaft omdat die onvoldoende resulteerde in uitstroom van gesubsidieerde krachten naar regulier werk. In de heftige discussie naar aanleiding van deze afschaffing werd niet betrokken dat een belangrijke aantal gesubsidieerde krachten kansen op regulier werk is misgelopen, juist door gebrek...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Giesen, F. (author), Lagerveld, S. (author), Bennenbroek, F. (author)
Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 zijn gemeenten hard aan de slag met het re-integreren van hun cliënten. Mede vanwege de financiële prikkels die de WWB met zich meebrengt, hebben gemeenten hun pijlen gericht op de activering en re-integratie van kansrijke doelgroepen. Te weten cliënten uit de "nieuwe instroom" of...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author)
Op gesubsidieerde arbeid en sociale activering is veel kritiek geweest. Er was een beeld ontstaan van gesubsidieerde arbeidsplaatsen, waar mensen jarenlang op zaten zonder zicht op uitstroom naar een reguliere baan. Kortom, er werden veel kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten beperkt waren. Behalve uitstroom naar werk, zijn er echter ook ander...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Fermin, B. (author), Penninga, M. (author), Andriessen, S. (author)
Deze uitgave, vooral bestemd voor gemeenten, gaat over sociale economie en samenwerken met sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn bedrijven met een dubbele doelstelling, economisch én sociaal. Gemeenten kunnen met deze bedrijven samenwerken vanuit publieke doelstellingen, zoals activering en re-integratie van mensen die al lang aan de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bennenbroek, F. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Groenestege, M. (author)
Hoewel het aantal (alleenstaande) ouders met een bijstandsuitkering sinds de invoering van de Wet werk en bijstand is gedaald, ontvangen volgens CBS-cijfers in 2006 nog steeds bijna 90.000 alleenstaande ouders een uitkering. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat het hebben van werk belangrijk is voor het welzijn van ouders en hun...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author)
De Work First-aanpak werkt in Dordrecht. De instroom in het WWB-bestand neemt af en de uitstroom neemt toe. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat TNO Kwaliteit van Leven uitvoerde in opdracht van de Sociale Dienst van Dordrecht. Dit artikel biedt een samenvatting van die studie die onder de titel "Prestaties van het...
article 2007
document
le Gras, E. (author)
Langdurig werkloze uitkeringsgerechtigden zijn een grote financiële en vooral sociale zorg voor een gemeente. De door TNO in samenwerking met de gemeente Zoetermeer ontwikkelde Diagnose Methode Activeringspotentieel (DMA) ondersteunt gemeentelijke klantmanagers en werkzoekenden tijdens de speurtocht naar een passende werkplek – en met succes, zo...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blonk, R.W.B. (author)
Dit boek bevat een inaugurale rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Arbeidsparticipatie en psychische klachten' aan de Universiteit Utrecht, 29 maart 2006. Reïntegratie gaat in deze rede over het begeleiden naar werk van werknemers die ziek thuis zitten. Activering handelt over het begeleiden naar werk van...
public lecture 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hekelaar, A. (author), Zwinkels, W. (author), Braat, A. (author)
De invoering van de WWB maakt een (kosten)effectieve inzet van de gemeentelijke reïntegratie- middelen noodzakelijk. Er is daarom onderzoek gedaan naar de bijdrage die reïntegratietrajecten - middels uitstroom naar regulier betaald werk - leveren aan het verkorten van de uitkeringsduur van bijstandsklanten. De uitkomsten vormen een basis voor de...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
TNO heeft in opdracht van de Sociale Dienst van de gemeente Dordrecht onderzoek gedaan naar de achtergronden van de prestaties van re-integratiebedrijven die instrumenten volgens het Work First beginsel uitvoeren. Het belang van het onderzoek ligt in het besluit dat de gemeente medio 2006 moet nemen over voortzetting van de uitbesteding aan de...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Fermin, B. (author)
Met de WWB en de WMO hebben gemeenten de taak om mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dat wordt echter steeds moeilijker. In dit artikel wordt ingegaan op het bevorderen van ondernemerschap in de sociale economie als strategie om zoveel mogelijk mensen actief te laten deelnemen aan de samenleving. Kenmerkend voor...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C.W.J. (author), van Genabeek, J. (author)
Met deze publicatie wordt een bijdrage geleverd aan de gedachtevorming over het arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid. Allereerst worden door de auteurs eigen accenten gelegd in de interpretatie van te verwachten demografische, sociaal culturele en economische ontwikkelingen in relatie tot de sociale zekerheid. Vervolgens wordt gepleit voor...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E.L. (author), van Genabeek, J. (author), Blonk, R.W.B. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Fermin, B.M.F. (author), Heyma, A.O.J. (author), Koning, P.W.C. (author), Zwinkels, W.S. (author)
De overheid investeert de komende vijf jaar tientallen miljarden euro’s in de activering en reïntegratie van langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. Dit thema, gekoppeld aan het concept van een ‘activerende sociale zekerheid’, blijft dus actueel. Dat geldt ook voor de discussie over effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid. Burgers spreken...
report 2005
document
Cremer, R. (author), Minderhoud, K. (author)
'Cliëntgestuurd ondernemen' is een relatief nieuw begrip in de reïntegratiewereld. Het is een traject dat erop is gericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven een eigen bedrijf op te zetten. Het is een vorm van ondernemen waarbij de cliënten een groot deel van de verantwoordelijkheid dragen, maar de mate van...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author), Fermin, B.M.F. (author), Heyma, A.O.J. (author), Abbring, J.H. (author), van der Klaauw, B. (author), Koning, P.W.C. (author)
De Rekenkamer vindt dat inzicht in de resultaten van het reïntegratiebeleid op dit moment ontbreekt. De Minister kan de effecten van reïntegratiebeleid vergroten door duidelijk te formuleren tot welke prestaties en effecten het reïntegratiebeleid precies moet leiden. Onderzoekers vrezen dat er sprake is van onvoldoende politieke wil om adequaat...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), de Haan, H.F. (author), Verboon, F.C. (author)
In opdracht van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in Dublin heeft TNO Arbeid onderzoek verricht in het kader van het project 'Integrated approaches to active welfare and employment policies'. Dit rapport is het Nederlandse 'national report'. In de eerste twee hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Tijken, J.H. (author)
In deze studie, gebaseerd op literatuuronderzoek en veldstudie, in het kader van het SZW-TNO meerjaren onderzoeksprogramma is antwoord gezocht op de volgende algemene vraag: welke verklarende factoren zijn er voor de problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbare groep werklozen? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag wordt onderscheid...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bactivering%22
(1 - 19 of 19)