Searched for: subject%3A%22Sociaal%255C%2Bverzuim%22
(81 - 100 of 344)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Stam, C. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
Peters, D. (author), Louwrier, N. (author)
In dit interview worden de uitgangspunten van het Arbo Platform Nederland uiteengezet. Het platform heeft twee functies: intern een klankbord zijn voor de leden; en extern zich met concrete acties en initiatieven richten op bedrijven en branches. Bij dit laatste gaat het er om vragen en behoeften helder te krijgen en kennis daarop af te stemmen....
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Heuvel, S.G. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Bongers, P.M. (author)
This study aimed at determining the prognostic factors related to the recurrence of low-back pain and future sickness absence due to low-back pain. Data were used from a prospective cohort study in a working population with a three year follow-up period. They were collected with annual questionnaires. A generalised estimating equation model was...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F. (author), van Amstel, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Ybema, J.F. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd naar de Leidraad ‘ Aanpak verzuim om psychische redenen’. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de subcommissie Psychische Problematiek van de Commissie Het Werkend Perspectief. De doelstelling die met het evaluatieonderzoek beoogd werd, is...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de huidige praktijk van behandeling en sociaal-medische begeleiding bij werknemers met verzuim door arm-, nek- en schouderklachten (RSI). Werknemers met deze klachten en hun bedrijfsartsen vulden vragenlijsten in na insluiting in het onderzoek en 6 maanden daarna. De helft van de werknemers...
article 2004
document
van Sloten, G. (author), Nauta, A. (author)
Arbeidsuitval om psychische redenen start vaak met één of andere vorm van onbalans tussen de wensen van de medewerker en de werksituatie. De veronderstelling van de auteurs van dit artikel is dat het gedrag in reactie op dergelijke onbalans kan bepalen of deze wordt hersteld of juist uitmondt in verzuim. Bovendien verwachten de auteurs dat...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 uitgevoerd, een unieke enquête waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. Op basis daarvan is er nu een beeld van hoe het in Nederland is gesteld met zaken als autonomie in het werk, werkdruk, fysieke en...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Chorus, A.M.J. (author)
This thesis at the University of Maastricht, defended at May 7, 2004, yields several important and new findings with regard to work related quality of life, participation in the labour force and its determinants of patients with rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS) and juvenile chronic arthritis (JCA) in the Netherlands. The...
doctoral thesis 2004
document
Reijneveld, K. (author)
Ondanks aanzienlijke verbeteringen in de arbeidsomstandigheden blijft werken in de thuiszorg lichamelijk zwaar. Met name in de huishoudelijke zorg is het ziekteverzuim hoog. Bovendien heeft deze vorm van zorg een slecht imago. Enkele thuiszorginstellingen hebben een nieuwe werkwijze geïntroduceerd met eigen materialen, die ze beschikbaar stellen...
article 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en reïntegratiebeleid tegenwoordig integraal deel uit van het HRM- of personeelsbeleid. Inzetbaarheid, daar gaat het allemaal om. De focus ligt in dit hoofdstuk bij het beleid van de werkgever ten aanzien van inzetbaarheid en...
bookPart 2003
document
van Vuuren, T. (author), Smit, A. (author)
De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen neemt al enige jaren fors toe. Dat geldt ook voor het ziekteverzuim en de instroom in de WAO van vrouwen. Mede door verschillen in werkomstandigheden scoren vrouwen een hoger ziekteverzuimpercentage dan mannen. Er zijn meer factoren verantwoordelijk voor de grotere kans op arbeidsongeschiktheid van vrouwen...
bookPart 2003
document
Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W. (author), Fermin, B. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel het werk geleidelijk. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting als reïntegratie-instrument op gespannen voet staat met de regels van de WAO-claimbeoordeling.
article 2003
document
Houtman, I.L.D. (author), Kauppinen, K. (author), Kumpulainen, R. (author), Goudswaard, A. (author)
This report explores the gender differences in occupational safety and health. There is strong segregation of women and men into different jobs and tasks at work. Both men and women face significant risks. In general, men suffer more accidents and injuries at work than women do, whereas women report more health problems such as upper limb...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Zwinkels, W.S. (author), Mossink, J.C.M. (author), Thie, X.M. (author), Abspoel, M. (author)
In 1997 is door TNO Arbeid een raming gemaakt van de maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden over 1995, waarbij ook een rekenmodel in de vorm van een spreadsheet is opgeleverd. In het in dit rapport beschreven project is een berekening over 2001 gemaakt, rekening houdend met nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe vormen van arbobeleid....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V. (author)
Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid van werknemers. Werknemers die voldoende bewegen verzuimen minder. Meer dan de helft van de werkende Nederlanders beweegt echter niet voldoende volgens de huidige norm voor gezond bewegen. Die zegt dat iedere volwassene tenminste 5 dagen per week minstens een half uur matig intensief moet bewegen,...
other 2003
document
Nieuwenhuijsen, K. (author), de Boer, A.G.E.M. (author), Verbeek, J.H.A.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author)
Aims: To (1) evaluate the psychometric properties and (2) examine the ability to detect cases with anxiety disorder and depression in a population of employees absent from work because of mental health problems. Methods: Internal consistency, construct validity, and criterion validity of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) were assessed....
article 2003
document
Creemers, M.M.M. (author), de Rooij, A.A.C.J. (author), Oude Vrielink, H.H.E. (author), Roelofs, P.F.M.M. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Schie, J. (author)
In deze eindrapportage worden de resultaten beschreven van een nulmeting en onderzoek naar de stand der techniek op het terrein van fysieke en psychische belasting in de agrarische sectoren. Het onderzoek werd verricht in het kader van het arboconvenant agrarische sectoren. Het eerste deel van het rapport gaat nader in op lichamelijke belasting,...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author)
Het literatuuroverzicht dient als intern naslagwerk op het gebied van bewegen en klachten aan het bewegingsapparaat. Aan de hand van dit literatuuroverzicht kan worden beoordeeld of het zinvol is dat TNO Arbeid bedrijven positief adviseert omtrent programma's op het gebied van bewegen ter preventie van RSI en/of rugklachten en ter bevordering...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In deze studie wordt onderzocht of werkgebonden risicofactoren niet alleen samenhangen met verhoogd ziekteverzuim, maar of deze daarnaast statistisch zijn gerelateerd aan verhoogd huisarts- en specialistenbezoek. Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van de gegevens afkomstig uit het cross-sectionale Permanente Onderzoek van de Leefsituatie ...
article 2003
Searched for: subject%3A%22Sociaal%255C%2Bverzuim%22
(81 - 100 of 344)

Pages