Searched for: subject%3A%22Sanatoria%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author)
Naar aanleiding van het hoge verzuim door psychische klachten in de gezondheidszorg, is in de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen afgesproken een preventie beleid te voeren tegen de hoge psychische belasting in die sector. In het kader daarvan is Arcadi Counselling gevraagd in verpleeg- en verzorgingshuizen (preventieve) ondersteuning aan te...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), van Scheppingen, A. (author), Moonen, C. (author), Piek, P. (author), Treur, H. (author)
In de periode 2002-2003 is door TNO Arbeid en NIGZ-Werk & Gezondheid een ontwikkelingsproject Integraal Gezondheids Management (IGM) uitgevoerd. Dit rapport doet verslag van de definitiestudie, methodiekontwikkeling en een aantal pilotprojecten. Aan de hand daarvan zijn concept en methodiek in de praktijk getest en is op systematische wijze...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Campagne, A.E. (author), Paagman, H.R. (author), Smit, M. (author)
Bij ongewijzigd beleid zou het percentage dat werkzaam is in zorg en welzijn moeten toenemen van 13% nu naar 22% in 2025. Het is echter onrealistisch en onbetaalbaar om zo veel mensen voor een baan in de zorg te interesseren. Daarom wil de overheid meer aandacht voor maatregelen die de arbeidsproductiviteit verhogen, zodat met minder mensen toch...
report 2006
document
Winters-van der Meer, A.C.M. (author), Kleefstra, S.M. (author), Kool, R.B. (author), Steenbeek, R. (author)
In opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU, voorheen de Vereniging Academische Ziekenhuizen) is door Prismant onderzoek verricht naar de tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra. De Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) heeft samen met de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) een...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Dalen, E.J. (author)
Is er verschil in personeelsbeleid tussen sectoren? Deze vraag, evenals die of er herkenbaar "eigen" beleid is voor iedere sector, wordt behandeld voor drie verschillende sectoren: ziekenhuizen, grootwinkelbedrijf en ICT. In de drie genoemde sectoren is duidelijk verschil in de manier waarop organisaties met hun personeel omgaan. De verschillen...
report 2002
document
TNO Arbeid TNO Voeding (author), Tijssen, S.C.H.A. (author), Hilhorst, S.K.M. (author), Miedema, E.P. (author), Kromhout, H. (author)
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport "Reproductietoxische effecten bij ziekenhuispersoneel" van april 1999, heeft de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer toegezegd beleidsregels op te stellen voor de beheersing van de blootstelling aan cytostatica. Als basis voor de beleidsregels was het nodig de huidige stand van de...
book 2001
document
Evers, G.E. (author)
De Arbeidsinspectie is in 1993 gestart met de strategie arbeidsomstandighedenbeleid in de intramurale gezondheidszorg. De strategie had onder meer als doel dat alle instellingen in de intramurale gezondheidszorg in 1996 zouden moeten beschikken over een goed werkend arbozorgsysteem. Deze doelstelling is in 1997 onderzocht door middel van het...
book 1997
document
Lorijsen, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
De overheid wil bedrijven stimuleren een preventief arbo- en verzuimbeleid te voeren. Daartoe is in opdracht van het Ministerie van SZW, het ministerie van VWS en de centrale arbeidsongeschiktheidsfondsen Aaf/Aof tussen 1989 en 1995 een aantal landelijke voorbeeldprojecten uitgevoerd. In dit artikel wordt verslag gedaan van het project 'Gezond...
article 1997
document
Knibbe, N. (author), Beune, E. (author)
In dit artikel wordt ingegaan op twee onderzoeken naar fysieke belasting bij de niet verzorgende disciplines in zes verzorgingshuizen, vijf verpleeghuizen en een zorghuis (GDVV-project), en bij keukenpersoneel bij verpleeghuis De Naaldhorst (Naaldhorst-project). Het artikel geeft de resultaten van het GDVV-project weer, welke zijn verkregen met...
article 1996
document
Pennekamp, E. (author)
Gijs van Barneveld, hoofd van de Civiele en Technische Sector van het Sophia Ziekenhuis in Zwolle, startte anderhalf jaar geleden een arboprojectgroep. Binnen twee maanden was er een beleidsplan opgesteld. Dit artikel geeft aan hoe het arbobeleid op poten werd gezet.
article 1995
document
Heemskerk, F. (author)
In verpleeghuis Zonnegloren gebeurt van alles op arbogebied. Op aanraden van de bedrijfsarts zijn vier tilliften aangeschaft waardoor de ruggen van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden worden gespaard. Maar de tilliften blijven aan de kant. De directeur heeft dan ook de nodige twijfels over het advies van de bedrijfsarts om twintig hoog-laag...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Verschuren, R. (author), de Groot, B. (author), Nossent, S. (author)
This study reflects the main results of one part of the study 'Monitoring the work environment at sectorial level'. This part regards the hospital sector in Europe. In this study, which was a project of the European Foundation for the Improvement of Living and Working conditions, ten member states of the European Community (EC) were involved....
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Bosch, K. (author), Huppes, G. (author)
Fysieke belasting in de verpleeghuissector is een groot probleem in verband met klachten aan het bewegingsapparaat. In deze brochure worden de resultaten van het Rugklachten Preventie Programma (RPP) ontwikkeld door het NIA, geevalueerd. Allereerst worden de elementen van het RPP, zoals die in een verpleeghuis in Brielle beproefd zijn besproken....
book 1993
document
Medisch Technische Dienst TNO (author), Eggink, G.J. (author), Kaptein, C. (author), van Kempen, R.J. (author), van der Meulen, F.W. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Vaartjes, S.R. (author)
In dit rapport worden richtlijnen gegeven die kunnen helpen bij het opstellen van een laserveiligheidsbeleid in instellingen voor gezondheidszorg. Het is tevens bedoeld als basis voor een landelijk beleid. In het rapport wordt ingegaan op de risico's van lasergebruik in de instellingen, op te nemen maatregelen ter bestrijding van deze risico's...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), Draaisma, D. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek, dat zich richt op het ontwikkelen en evalueren van de volgende twee instrumenten voor het signaleren van problemen in arbeid en gezondheid van werknemers van verpleeghuizen: (1) een vragenlijst, om vast te leggen hoe het, naar de maatstaven van de werknemers die het spreekuur bezoeken,...
report 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
De lezingen van het Lustrum-symposium van de NVVK op 11 en 12 november 1992 zijn gebundeld en uitgegeven. Het symposium had vier thema's: arbozorg: beleid en praktijk; veiligheid in de gezondheidszorg; veiligheid in de chemische industrie; en implementatie van de EEG-kaderrichtlijn in de Arbowet. Er zijn bijdragen over: het combineren van...
book 1992
document
Instituut voor verouderings en vaatziekten onderzoek TNO Centrum voor medische technologie (author)
Deze kwaliteitsrichtlijn handelt over eisen en aanbevelingen voor verpleeghuisbedden. De eisen en aanbevelingen hebben betrekking op het gebruik en de veiligheid, sterkte en duurzaamheid van verpleeghuisbedden. Vervolgens worden de methoden van onderzoek besproken. Tenslotte wordt ingegaan op de produktidentificatie.
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author)
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de arbeidssituatie en de gezondheid van twaalf omvangrijke beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg. De materiaalverzameling voor dit onderzoek vond plaats door middel van een vragenlijst bij bijna 9000 personeelsleden van 34 instellingen (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, inrichtingen...
article 1990
Searched for: subject%3A%22Sanatoria%22
(1 - 20 of 22)

Pages