Searched for: subject%3A%22Risicoanalyse%255C%2Ben%255C%2Bpreventie%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Arentsen, D. (author), Dill, H.M.C.C.F. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author)
report 2004
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Tielemans, E. (author), Heederik, D. (author), Kromhout, H. (author), van Hemmen, J. (author), Meijster, T. (author), Fransman, W. (author), Spaan, S. (author)
Dit artikel beschrijft een benadering om op branche niveau trends in blootstelling aan chemische en biologische agentia te onderzoeken. Hiervoor is de internationale literatuur over blootstellingstrends geïntentariseerd en beschreven. Hierbij is gebleken dat blootstellingsveranderingen in verschillende industrieën zijn onderzocht. Deze zijn...
article 2004
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Ashford, N.A. (author)
Inherent Safety is generally recognised as an important concept in the design of chemical plants. It is, however, often regarded as the sole province of engineers. Inspired by the successful development in the last decade from cleaner technology towards Cleaner Production, we explored in this research the feasibility of what we call Inherently...
article 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Logtenberg, M.T. (author), van den Bliek, E. (author)
In deze uitgave worden in vogelvlucht de achtergrond van "safety instrumented systems" (SIS) gegeven door in te gaan op: de historie van de procesbeveiliging; de positie en rol van een SIS in de procesbeveiliging; de principes en uitvoeringvormen van SIS; de eisen die aan dergelijke systemen gesteld worden; mogelijke fouten die kunnen optreden;...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In de vleessector zijn ruim 27.000 mensen werkzaam. De sector bestaat relatief gezien voor een groot gedeelte uit kleine bedrijven met veel lage- en ongeschoolde functies. Voor de voedingsindustrie in het algemeen heeft de zorg voor kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit. Daardoor heeft de aandacht voor arbozorg vaak een veel lagere...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), van den Heuvel, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
De centrale vraag van dit onderzoek is of er wetenschappelijk bewijs kan worden aangedragen voor het feit dat het reduceren van blootstelling aan risicofactoren in het werk door met name organisatorische maatregelen resulteert in een reductie van psychische klachten en klachten van het bewegingsapparaat. Dit wordt hier gedaan door een...
report 2003
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Verhagen, T.L.A. (author), van den Ham, J.H. (author), Hoogendoorn, H.A. (author)
Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt het mogelijk de ernst van verwondingen ten...
article 2003
document
Douwes, M. (author), Blatter, B. (author), Thé, K. (author), TNO Arbeid (author)
Uit een literatuuronderzoek en interview ronde door TNO Arbeid blijkt dat er nog maar weinig harde bewijzen zijn voor de effectiviteit van een bepaalde RSI-aanpak. RSI-bestrijding blijft in de praktijk een kwestie van "met gezond verstand" werken. Op bedrijfsniveau zijn 8 verschillende terreinen gevonden waarop maatregelen genomen zijn: het gaat...
article 2002
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Shoulder pain is widespread and imposes a considerable burden on the affected person and society. Women seem to have more shoulder problems than men, and the frequency of shoulder pain increases with age. Smoking and previous trauma are associated with shoulder pain. A recent systematic review of the literature by van der Windt et al looked at...
article 2001
document
Groeneweg, J. (author), Zwaard, W. (author), Guo, J. (author)
Een effectieve beheersing van de risico's van het werk vraagt om meer professionaliteit op het gebied van risicomanagement, zowel bij beslissende managers als bij adviserende deskundigen. Net als in de sport is het onderscheid tussen amateurs en professionals vooral tussen de oren te vinden. Eigenlijk komt het neer op een verschil in persoonlijk...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), van der Grinten, M.P. (author), Hildebrandt, V. (author)
In aansluiting op de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft de Arbo-dienst NAM aan TNO Arbeid verzocht om ondersteuning te verlenen bij de ontwikkeling van een Monitor Fysieke Belasting (NAM-monitor). De monitor richt zich op inventarisatie van relevante risicofactoren inzake fysieke belasting, van gezondheidsklachten aan het...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Naast de voordelen van werken in de ambulante handel, zoals gezond in de buitenlucht zijn en voldoende bewegen, brengen werkzaamheden in de ambulante handel ook risico's met zich mee, zoals veel tillen, langdurig staan en wisselende weersomstandigheden. Deze omstandigheden kunnen leiden tot klachten en ziekteverzuim. Om de risico's te...
book 2000
document
TNO Arbeid (author)
In tegenstelling tot het bedrijfsleven hoeven vrijwilligers zich voor het maken van de RI&E niet te laten bijstaan door een Arbodienst. Daarvoor hebben vrijwilligersorganisaties, met minder dan 40 uur betaalde arbeid per week, tijdelijk (tot 1 januari 2002) vrijstelling gekregen. De RI&E moet dus door alle vrijwilligersorganisaties worden...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Bronkhorst, R. (author), van der Ploeg, G. (author)
In het kader van het deelprogramma "Preventie van arbeidsuitval" als onderdeel van Technologie & Samenleving (T&S Preventie) hebben Twynstra Gudde en TNO Arbeid een verkennend onderzoek uitgevoerd met als kernvraag: is er sprake van specifieke problematiek rond de introductie en het gebruik van technologische oplossingen voor...
report 2000
document
Visser, R. (author)
De oorzaken van industriële incidenten lijken vaak een mysterie. Experimenten die op laboratoriumschaal absoluut veilig lijken te zijn, blijken na opschaling in een reactor tot onbeheersbare situaties te kunnen leiden, onverwachte reacties vinden plaats. Hans Pasman werkte als student technische scheikunde aan de TU Delft zelf ook vaak aan...
article 1999
document
TNO Arbeid (author)
Deze arbocheck is ontwikkeld om de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers. De risico-inventarisatie en -evaluatie is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers in alle soorten organisaties. De arbocheck geeft eventuele risico's aan en welke verbeteringen kunnen worden...
book 1999
document
van Beek, P. (author), van Beek, C. (author)
Nederland kent zo'n 4500 bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken, de majeure-risicobedrijven. Een van de risicofactoren bij deze bedrijven is explosiegevaar. Het veiligheidsbeleid is in de eerste plaats gericht op bescherming van de eigen werknemers en apparatuur, op de werkvloer dus. De werknemer speelt daarin zelf een...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze arbocheck is een instrument voor de risico-inventarisatie en -evaluatie van werkzaamheden binnen rooms-katholieke woon-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder worden verstaan de kloosters van religieuze instellingen en de parochies van de Nederlandse bisdommen. De Arbocheck bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst is dat de...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze Arbocheck is bedoeld als risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor kleinere bedrijven met minder dan 15 werknemers. Onveilige en ongezonde werksituaties die in de puinrecycling een belangrijke rol spelen zijn: klimaatomstandigheden, stof, lawaai en lichamelijke belasting. Met de arbocheck kan worden nagegaan welke gevaren er voor de...
book 1998
Searched for: subject%3A%22Risicoanalyse%255C%2Ben%255C%2Bpreventie%22
(1 - 20 of 22)

Pages