Searched for: subject%3A%22Reintegratie%255C%2Barbeidsgehandicapten%22
(1 - 7 of 7)
document
Jettinghoff, K. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen. Het betreft een longitudinaal vragenlijstonderzoek van twee metingen met een jaar ertussen onder 870 werklozen uit de WW- en ZW-bestanden van oktober 2005. Uit dit onderzoek...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hazelzet, A.M. (author), Piek, P. (author), Giesen, F.B.M. (author)
Om de besluitvorming over de toelating tot de sociale werkvoorziening uniform te laten verlopen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg met het CWI een beslistabel ontwikkeld. Die tabel bestaat uit elf beslisstappen. De beslisstappen monden uit in een besluit over de doelgroeptoewijzing, de indeling in...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jehoel-Gijsbers, G. (author)
In dit rapport zijn de ontwikkelingen in verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting tot en met 2004/2005 in kaart gebracht, met de bedoeling dit in de komende jaren periodiek te herhalen. Terugdringing van beroep op de sociale zekerheid en bevordering van arbeidsparticipatie vormen daarbij de leidraad zodat Nederland de overgang kan maken...
book 2007
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Dit rapport is voor TNO Arbeid de afronding van het project 'geleidelijke werkhervatting', waarvoor het Lisv in 2001 subsidie had toegekend. Geleidelijke werkhervatting is een succesvol reïntegratietraject voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Betwijfeld werd, onder andere door het Lisv, of de populariteit van dit instrument in verhouding...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Meijers, J.M. (author), Minderhoud, J. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Bij het doen van beoordelingen in het kader van de WAO moest onder meer worden aangegeven wat een cliënt in theorie nog kan verdienen in gangbare arbeid. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een systeem van matching van mogelijkheden en beperkingen van cliënt met vereisten van arbeidssituaties. Dat systeem was jarenlang het zogeheten FIS (Functie...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), Achten, B.P.T. (author)
Het GUO, in 2002 opgegaan in het UWV, wilde weten in hoeverre clienten uit de huidige arbeidsongeschiktheidsbestanden nog bemiddelbaar zijn. Dit heeft het GUO onderzocht in de vorm van een pilot waarin is nagegaan hoeveel clienten met een WAO- of WAZ-uitkering zonder WW-uitkering mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor bemiddeling. Dit...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van Gent, M.J. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Dit draaiboek biedt een handleiding aan ieder die bezig is met het ontwikkelen en uitvoeren van een reïntegratieproject middels scholing, om dit op gestructureerde wijze vorm te geven. De nadruk in deze methodiek ligt op de praktische hanteerbaarheid. De verschillende stappen in het ontwikkelingstraject worden eenvoudig en schematisch...
report 2001
Searched for: subject%3A%22Reintegratie%255C%2Barbeidsgehandicapten%22
(1 - 7 of 7)