Searched for: subject:"RSI"
(1 - 20 of 83)

Pages

document
IJmker, S. (author), Huysmans, M.A. (author), van der Beek, A.J. (author), Knol, D.L. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author), Blatter, B.M. (author)
Objectives: In both science and media, the adverse effects of a long duration of computer use at work on musculoskeletal health have long been debated. Until recently, the duration of computer use was mainly measured by self-reports, and studies using more objective measures, such as software-recorded computer duration, were lacking. The...
article 2011
document
Bernaards, C.M. (author), Bosmans, J.E. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van Tulder, M.W. (author), Heymans, M.W. (author)
Objectives: To evaluate the cost-effectiveness of a work style (WS) intervention and a work style plus physical activity (WSPA) intervention in computer workers with neck and upper limb symptoms compared with usual care. Methods: An economic evaluation was conducted from an employer's perspective and alongside a randomised controlled trial in...
article 2011
document
van den Heuvel, S.G. (author), Blatter, B.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In onderzoeken onder werknemers worden regelmatig vragen opgenomen om RSI-klachten te monitoren. Daarbij is het van belang om ernstige klachten van milde klachten te kunnen onderscheiden. In de praktijk worden verschillende methodes gebruikt om de ernst in kaart te brengen. Vaak wordt hiervoor naar de frequentie van de klachten gevraagd. In de...
article 2009
document
van den Heuvel, S. (author), IJmker, S. (author), Blatter, B. (author), de Korte, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Uit recent onderzoek onder beeldschermwerkers met rsi-klachten die door blijven werken, blijkt dat deze beroepsziekte een kostbare verzuimfactor is voor organisaties. In het ergste geval vallen werknemers hierdoor in het ziekteverzuim, in het gunstigste geval leidt het tot productieverlies bij mensen die doormodderen met rsi. Het advies in deze...
article 2008
document
Blatter, B.M. (author), Eysink, P.E.D. (author), van Gool, C.H. (author), Gommer, A.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Hoeymans, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Ongunstige arbeidsomstandigheden veroorzaken twee tot vier procent van de totale ziektelast in Nederland. Hoge werkdruk, blootstelling aan schadelijke stoffen (inclusief passief roken) en beeldschermwerk zijn de ongunstigste arbeidsomstandigheden. Zij zorgen voor veel ziektelast door burn-out, de chronische luchtwegaandoening COPD, longkanker en...
book 2007
document
van Lingen, P. (author), Blok, M. (author)
Uit een groot aantal studies blijkt dat veelvuldig gebruik van de computermuis vaak lichamelijk ongemak met zich meebrengt en soms tot lichamelijke klachten leidt. De meeste computeracties die mensen met de muis uitvoeren, zijn echter net zo goed met behulp van combinaties op het toetsenbord uit te voeren, de zgn. sneltoetsen. Het nadeel van...
article 2007
document
van den Heuvel, S.G. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M. (author), van der Beek, A. (author), Bongers, P. (author)
The object of this study was to examine, in a working population, the preventive effects of several forms of physical activity in leisure time on neck and upper limb symptoms as well as absence from work due to these symptoms. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of three years. For this analysis a cohort of 1...
article 2007
document
van Oostrom, S.H. (author), Huysmans, M.A. (author), Hoozemans, M. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Langdurige statische spieractiviteit en schade aan spierweefsel veroorzaken accumulatie van metabolieten en elektrolyten waardoor nociceptorische zenuwen worden geactiveerd. Dit kan een feedbacklus initiëren, waardoor de spierspoelen in de spieren minder gevoelig worden voor veranderingen in spierlengte. Zo ontstaat een verminderde proprioceptie...
article 2007
document
Houtman, I.L.D. (author)
book 2007
document
Piek, P. (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S. (author), van Hooff, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven TNO Arbeid (author)
In opdracht van de Branche BegeleidingsCommissie Provincies (BBCP) heeft TNO de eindevaluatie voor het Arboconvenant Provincies uitgevoerd. De evaluatie bestond uit een kwantitatief deel (vragenlijstonderzoek, respons 51%) en een kwantitatief deel (interviews bij de twaalf provincies). In deze rapportage staan de resultaten van het...
report 2006
document
van den Heuvel, S.G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Proefschrift geeft nieuwe inzichten in ontstaan van RSI. Klachten aan nek, schouders, ellebogen, armen, polsen of handen zijn een veel voorkomend gezondheidsprobleem onder werknemers in Nederland. In Nederland wordt dit type klachten meestal RSI genoemd. Tot op heden ging men er vanuit dat dit soort klachten voornamelijk veroorzaakt wordt door...
doctoral thesis 2006
document
Verheijden, M.W. (author), Heinrich, J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Er zijn weinig cijfers bekend over het vóórkomen van verzuim door RSI-klachten in de Nederlandse beroepsbevolking. In dit artikel wordt het verzuim door RSI beschreven op basis van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselecte steekproef van Nederlandse werknemers. RSI-klachten kwamen voor bij 25% van de werknemers. Bijna 5% van de...
article 2006
document
van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), de Kraker, H. (author), TNO Arbeid (author)
Uit TNO's "Arbeidssituatie survey" bleek dat in 2002 alleen in Nederland al bijna twee miljoen mensen met RSI-klachten rondlopen. In 2004 waren het er vrijwel evenveel. Dit artikel identificeert welke beroepsgroepen vooral getroffen worden, wat er tegen gedaan wordt en vergelijkt de Nederlandse cijfers met andere EU-landen. Vakmedia
article 2006
document
Hildebrandt, V.H. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering arbeidsrelevante klachten aan het bewegingsapparaat (rug- en arm-nek-schouderklachten) kan voorkómen en verminderen. Het blijkt dat overtuigend effect van bewegingsstimulering op dit moment alleen is aangetoond voor de preventie van rugklachten. Daarnaast lijkt een effect op het...
article 2006
document
van Lingen, P. (author), Blatter, B.M. (author), de Kraker, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Hoewel software een belangrijke rol speelt in de mens-computerinteractie, is weinig bekend over de relatie tussen softwarekenmerken en arm-, nek- en schouderklachten. Om deze relatie te bestuderen werden data van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een populatie beeldschermwerkers van een grote organisatie geanalyseerd. Zowel voor de...
article 2006
document
van den Heuvel, S.G. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Gegevens van UWV zijn geanalyseerd met als doel het verloop van WAO-intrede door RSI te beschrijven in de periode 1998 t/m 2004. Hieruit blijkt dat een stijging van WAO-intrede door RSI in de jaren 1998 t/m 2001 is opgetreden, gevolgd door een daling in 2002 t/m 2004. Bij vrouwen, bij personen in de leeftijdsgroep van 45-55 jaar en bij...
article 2006
document
Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van de huidige studie is ten eerste om inzicht te krijgen in de prevalentie van werkgerelateerde RSI-klachten en het vóórkomen van risicofactoren in de werkzame Nederlandse beroepsbevolking. Het tweede doel is om te bepalen of er een toe- of afname is in RSI-klachten en risicofactoren tussen 2000 en 2002. Bovendien zijn de relaties...
article 2005
document
de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen in de prevalentie van klachten aan de nek, schouders en armen in de werkende populatie in 15 Europese landen. De prevalentiecijfers worden onderling vergeleken en er wordt gekeken of eventuele verschillen tussen landen ook gevonden worden in het vóórkomen van risicofactoren. De meeste klachten,...
article 2005
document
Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van de huidige studie is inzicht geven in het vóórkomen van verschillende RSI-maatregelen in Nederland in 2003. Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselekte steekproef van 25.000 werknemers. De vragenlijst bevatte vier vragen...
article 2005
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische verzamelde WorkPace-gegevens (een...
book 2005
Searched for: subject:"RSI"
(1 - 20 of 83)

Pages