Searched for: subject%3A%22Preventie%22
(121 - 140 of 229)

Pages

document
Louwrier, N. (author)
Redactioneel Vakmedia
article 2003
document
Lale, N. (author), Ory, F. (author), Detmar, S. (author)
De opkomstcijfers voor screening op baarmoederhalskanker zijn voor Turkse vrouwen lager dan voor vrouwen van Nederlandse origine. In dit onderzoek is getracht een antwoord te vinden op de vraag welke factoren bij Turkse vrouwen een rol spelen om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Vijftig vrouwen die wel...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author)
Op 11 september 2003 werd dr. ir. P.M. Bongers benoemd tot bijzonder hoogleraar preventie klachten bewegingsapparaat bij intensivering van Arbeid vanwege de Stichting Lorentz van Itersonfons TNO, aan de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam/VU Medisch Centrum bij Body@Work, het Onderzoekscentrum bewegen, arbeid en...
book 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Logtenberg, M.T. (author), van den Bliek, E. (author)
In deze uitgave worden in vogelvlucht de achtergrond van "safety instrumented systems" (SIS) gegeven door in te gaan op: de historie van de procesbeveiliging; de positie en rol van een SIS in de procesbeveiliging; de principes en uitvoeringvormen van SIS; de eisen die aan dergelijke systemen gesteld worden; mogelijke fouten die kunnen optreden;...
book 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Graafmans, W.C. (author), Stiggelbout, M. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
In dit rapport is de omvang en aard van voetbalblessures in het betaald voetbal in 2002 onderzocht. In totaal zijn 541 blessures ontstaan bij 258 spelers (68%). Hiermee bedroeg de incidentie 2,4 blessures per speler per jaar. De blessure-indidentie liep overigens per club belangrijk uiteen. Ruim de helft van de blessures is ontstaan tijdens een...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In de vleessector zijn ruim 27.000 mensen werkzaam. De sector bestaat relatief gezien voor een groot gedeelte uit kleine bedrijven met veel lage- en ongeschoolde functies. Voor de voedingsindustrie in het algemeen heeft de zorg voor kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit. Daardoor heeft de aandacht voor arbozorg vaak een veel lagere...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), van den Heuvel, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
De centrale vraag van dit onderzoek is of er wetenschappelijk bewijs kan worden aangedragen voor het feit dat het reduceren van blootstelling aan risicofactoren in het werk door met name organisatorische maatregelen resulteert in een reductie van psychische klachten en klachten van het bewegingsapparaat. Dit wordt hier gedaan door een...
report 2003
document
de Kraker, H. (author), Smits, M. (author), Visser, B. (author), van Dieën, J.H. (author)
Een belemmerde bloedtoevoer naar werkende spieren wordt vaak genoemd als veroorzaker van RSI-klachten. Doel van het hier beschreven onderzoek was het bepalen van de invloed van knijpkracht en schouderbelasting op de bloedtoevoer naar de onderarm tijdens een intermitterende knijptaak. Tijdens de knijptaak en de daaropvolgende herstelperiode werd...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Blonk, R.W.B. (author), Lagerveld, S.E. (author)
Dit rapport behandelt een onderzoek naar de effectiviteit van twee interventies voor zelfstandig ondernemers die zijn uitgevallen wegens stress gerelateerde aandoeningen. Eén begeleidingsvorm betrof psychologische begeleiding op basis van cognitieve gedragstherapie. De andere begeleidingsvorm betrof een innovatieve gecombineerde begeleiding...
report 2003
document
van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), Steilberg, C. (author)
De huisarts, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige van de arbodienst en UWV, de casemanager van het reïntegratiebedrijf, de verzekeraar, de mediator en de verzekeringsgeneeskundige. Het zijn dé partijen die zich, samen met werkgever en werknemer, inzetten voor een goede reïntegratie bij ziekte. Vraag is echter hoe deze partijen samen hetzelfde...
article 2003
document
van Putten, D. (author), van Amstel, R. (author), Anema, H. (author)
De positie en functie van de bedrijfsarts staan ter discussie. Zelfs binnen de beroepsgroep worden deze ter discussie gesteld, getuige het positioneringsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de serie praktijkdilemma's in het vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Vakmedia
article 2003
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Verhagen, T.L.A. (author), van den Ham, J.H. (author), Hoogendoorn, H.A. (author)
Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt het mogelijk de ernst van verwondingen ten...
article 2003
document
Blonk, R.W.B. (author), van der Klink, J.J.L. (author), TNO Arbeid (author)
bookPart 2002
document
Douwes, M. (author), Blatter, B. (author), Thé, K. (author), TNO Arbeid (author)
Uit een literatuuronderzoek en interview ronde door TNO Arbeid blijkt dat er nog maar weinig harde bewijzen zijn voor de effectiviteit van een bepaalde RSI-aanpak. RSI-bestrijding blijft in de praktijk een kwestie van "met gezond verstand" werken. Op bedrijfsniveau zijn 8 verschillende terreinen gevonden waarop maatregelen genomen zijn: het gaat...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, J. (author)
Werkdruk, stress en psychische belasting spelen in vrijwel alle Nederlandse arbeidsorganisaties een rol. Het aanpakken en oplossen van de problematiek is complex. Het is daarom van belang een brede aanpak te ontwikkelen waarvan de hele organisatie profiteert. Daarbij is het niet alleen noodzakelijk bronnen van stress aan te pakken, maar ook...
doctoral thesis 2002
document
de Looze, M.P. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Veel kantoorbedrijven schaffen pauzesoftware aan , die computergebruikers aanzetten tot regelmatig pauzeren, eventueel met instructies voor werkonderbrekende lichaamsoefeningen. Voor het artikel werden twee experimentele groepen en een controlegroep computergebruikers gevolgd gedurende acht weken. Een van de conclusies is, dat mensen met RSI...
article 2002
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Shoulder pain is widespread and imposes a considerable burden on the affected person and society. Women seem to have more shoulder problems than men, and the frequency of shoulder pain increases with age. Smoking and previous trauma are associated with shoulder pain. A recent systematic review of the literature by van der Windt et al looked at...
article 2001
document
Reijenga, F. (author), Simons, J. (author), van der Drift, D. (author), TNO Arbeid (author)
"Te vaak moeten we constateren dat collega's afhaken, ziek worden of langdurig worstelen met zichzelf in een proces dat reïntegratie het. Hoe voorkom je als organisatie dat mensen dreigen uit te vallen?" Het is belangrijk personeel gemotiveerd en gezond te houden, niet alleen omdat er op de huidige arbeidsmarkt zo moeilijk aan vervangers is te...
book 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Schram, D. (author), Maas, I.A.M. (author), Poos, M.J.J.C. (author), Janssen, J. (author)
Roken, alcobolgebruik, druggebruik, seksueel risicogedrag, licbamelijke inactiviteit, voeding en verkeersgedrag zijn be­ kende determinanten van gezondbeid in westerse samenlevingen. In dit artikel geven we een actueel overzicbt van bet v66r­ komen van deze leefstijlfactoren in Nederland en een kwantificering van de bijdrage ervan aan...
article 2001
document
Groeneweg, J. (author), Zwaard, W. (author), Guo, J. (author)
Een effectieve beheersing van de risico's van het werk vraagt om meer professionaliteit op het gebied van risicomanagement, zowel bij beslissende managers als bij adviserende deskundigen. Net als in de sport is het onderscheid tussen amateurs en professionals vooral tussen de oren te vinden. Eigenlijk komt het neer op een verschil in persoonlijk...
article 2001
Searched for: subject%3A%22Preventie%22
(121 - 140 of 229)

Pages