Searched for: subject%3A%22Participatie%22
(1 - 9 of 9)
document
Paradies, G.L. (author), Pauchen, R.A. (author), Hoekstra, M. (author), Geurts, A. (author), Marsman, G. (author), Roelofs, M. (author)
In het Klimaatakkoord (2019) zijn afspraken gemaakt om burgers te betrekken bij verschillende veranderingen in de transitie naar een duurzame maatschappij. In dat akkoord is een hoofdstuk opgenomen met afspraken over het bevorderen van draagvlak. Ook worden ingrediënten benoemd van een aanpak om draagvlak voor het klimaatbeleid te bevorderen en...
report 2021
document
van Kesteren, N. (author), Kranenborg, K. (author), van der Pal, S. (author), Steen, M. (author), Cremers, A. (author)
Deze handreiking geeft onderzoekers en ontwikkelaars handvatten om op een betekenis volle en planmatige manier samen te werken met de doelgroep, bijvoorbeeld bij het samen ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies of nieuwe toepassingen. Serie een brug slaan naar de doekgroep. Om te komen tot succesvolle interventies en...
book 2021
document
Kranenborg, K. (author), Niks, I. (author), van Zwieten, M. (author), Roke, Y. (author)
Samen met cliënten, hun naasten en hun behandelaars van het Autisme Expertisecentrum van GGz Centraal, Emerhese, heeft TNO de app Stress Autism Mate (SAM) ontwikkeld. Door vanaf de start de behoeften en wensen van de gebruikersgroep centraal te stellen, is SAM geworden wat het nu is: een app die mensen met een autismespectrumstoornis (ASS)...
article 2021
document
van der Klauw, M. (author), van Egmond, M. (author)
In Gouda zijn binnen de gebiedsgerichte sociaal teams sociaal makelaars werkzaam die de taak hebben om verbindingen te maken tussen het sociaal team, kwetsbare inwoners en wijkinitiatieven om hiermee de sociale cohesie in de wijk te versterken. In deze handreiking nemen we u mee in de wereld van de sociaal makelaar zoals ingezet in Gouda. Het...
book 2018
document
van der Klauw, M. (author)
Blogbericht op http://allesisgezondheid.nl over: Actieonderzoek is ontwikkeld om juist de praktijk tussentijds te veranderen, een aanpak door te ontwikkelen en knelpunten te identificeren en op te lossen op het moment dat ze zich voordoen. Niet om te onderzoeken óf het werkt, maar om te zorgen dát het werkt. En dat is precies de uitdaging die we...
other 2018
document
van Genabeek, J.A.G.M. (author), Gijsbers, G.W. (author), Esmeijer, J. (author), van der Klauw, D.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Deze studie verkent de relatie tussen technologie, innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen, met name wat betreft de gezondheid, de (gezondheids)zorg en de (arbeids)participatie van mensen. We stellen ons de vraag hoe technologie de vermogens van mensen om deel te nemen aan arbeid en maatschappij kan versterken en beperken. We onderzoeken...
report 2016
document
Iyer, V. (author)
Jeugdgezondheidszorg betekent invloed uitoefenen op het snijvlak van maatschappij en gezondheid met participatie als doel.
article 2014
document
Brouwer, P. (author), Hoeve, M. (author), Smit-Rietveld, C. (author)
Nu de budgetten voor re-integratie krimpen, groeit het belang van effectieve begeleiding richting arbeidsparticipatie. De vraag is dan natuurlijk welke aanpak werkt. En welke kosten kan men verwachten? De gegevens van de Participatieladder bieden gemeenten waardevolle handvatten om hun beleid vorm te geven. De auteurs, tevens onderzoekers bij...
article 2011
document
Giesen, F. (author), Huijs, J. (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Emmerik, M. (author)
Werkzoekenden vanuit de bijstand hebben een drempel naar de arbeidsmarkt en vinden vaak lastig werk. Ze voldoen veelal niet direct aan het gevraagde competentieprofiel van een werkgever en missen recente werkervaring. Om deze doelgroep aan werk te helpen, treffen gemeentelijke diensten, UWV en dienstverleners in de re-integratiebranche...
report 2011
Searched for: subject%3A%22Participatie%22
(1 - 9 of 9)