Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(61 - 80 of 128)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F.S.M. (author), Cremer, R. (author)
Resultaten van een onderzoek naar de redenen van ge(pre)pensioneerden om te willen blijven werken. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête gehouden onder 1356 ge(pre)pensioneerden die zijn ingeschreven bij een uitzendbureau. Ter vergelijking zijn ook werkgevers bevraagd. De volgende vragen staan centraal: (1) hoe oordelen ge(pre)pensioneerden...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gouw, P. (author), Hooftman, W. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Houtman, I.L.D. (author), Klein Hesselink, J. (author)
De Arbobalans is een jaarlijks verschijnende publicatie waarin cijfers en gegevens zijn opgenomen die het resultaat zijn van "arbomonitoring", het systematisch verzamelen van gegevens over veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek. In deze Arbobalans zijn de meest recente cijfers over de ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden in...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), de Vreede, P.L. (author), Tak, E.C.P.M. (author), van Meeteren, N.L.U. (author)
Naast voeding is bewegen één van de essentiële pijlers in het leven. Een tekort aan beweging maakt ziek en afhankelijk, vooral bij kwetsbare ouderen die door diverse factoren uit balans dreigen te raken of geraakt zijn. Hoewel de negatieve effecten van inactiviteit algemeen bekend zijn, is er in verpleeg- en verzorgingshuizen weinig tot geen...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In een representatieve steekproef onder ruim 23.000 werknemers is nagegaan in welke mate werkkenmerken evenals kenmerken van de persoon en diens thuissituatie voorspellen of werknemers door kunnen werken in hun huidige werk tot hun 65-jarige leeftijd én door willen werken tot hun 65-jarige leeftijd. Uit de analyses die zijn uitgevoerd op de...
article 2008
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Kwaliteit van Leven (author), van Sandick, E.H.D. (author), Weterings, R. (author), Bordes, O. (author), Borren, W. (author), Dries, J. (author), Ellen, G.J. (author), Immink, I. (author), Joore, P. (author), van de Lindt, M. (author), Roelofs, E. (author)
Samenwerken in baanbrekende initiatieven "Maatschappelijke Innovatie Experimenten zijn gerichte initiatieven waarin mensen van uiteenlopende organisaties gezamenlijk nieuwe producten, processen en systemen in de praktijk ontwikkelen. Het is maatschappelijke vernieuwing op bescheiden schaal uitproberen, in samenwerking tussen bedrijven,...
book 2008
document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Sanders, J. (author)
Ondanks alle aandacht die de volksgezondheid krijgt, hebben veel organsiaties moeite met het opzetten van een integraal, bedrijfsmatig gezondheidsbeleid. Een dergelijk beleid neemt de gezondheidseffecten van alle orgasnisatiebeslissingen serieus: van de inkoop van goederen en diensten, via de gezondheid van medewerkers, tot en met de...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), van Hooff, M. (author), Hooftman, W. (author)
De Arbobalans is een document waarin de huidige stand der kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt weergegeven. Hij is bedoeld als informatiebron op het gebied van arbeid en gezondheid voor arbo-deskundigen, OR-leden, werkgevers, personeelsfunctionarissen en werknemers. De onderhavige Arbobalans 2006 begint met een beschrijving van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), Schouten, N. (author), van der Giesen, C. (author)
Om de arbeidsparticipatie van met name ouderen te stimuleren subsidieert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid projecten die tot doel hebben om werknemers ook op oudere leeftijd in staat te stellen door te blijven werken. De subsidieregeling is in 2004 van start gegaan en loopt tot en met 2008. In deze TNO-rapportage wordt verslag...
report 2007
document
van Uffelen, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De afgelopen jaren is er bij Body@Work onderzoek gedaan naar het effect van bewegen en vitamine suppletie op het geheugen. Body@Work, Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid, is een samenwerkingsverband tussen TNO en het Vrije Universiteit Medisch Centrum dat beoogt kennis te ont­ wikkelen om lichamelijke inactiviteit en klachten aan...
article 2006
document
van Overbeek, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
TNO Kwaliteít van Leven heeft voor NISB onderzocht of de 'Bewegen met Plezíer campagne' bewegen ín en rondom woonzorgcentra (meer) op de kaart heeft gezet en geleid heeft tot een meer vruchtbare samenwerktng tussen woonzorgcentra en 'externe' partijen zoals een Sportservicepunt of Stíchtíng Welzíjn Ouderen.
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Chorus, A.M.J. (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
In maart van dit jaar mocht de auteur tweemaal een werkbezoek afleggen bij een onderzoeksinstituut in Finland. Het thema betrof in beide gevallen het bevorderen van de arbeidsmogelijkheden van uiteenlopende leeftijdsgroepen: jonge schoolverlaters en oudere werknemers. Of anders geformuleerd, groepen aan het begin en aan het einde van hun...
article 2006
document
Hopman-Rock, M. (author)
8e Nationaal congres van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie ‘Ouder worden in een veranderende samenleving’
article 2006
document
van Uffelen, J.G.Z. (author), Chin A Paw, .J.M. (author), van Mechelen, W. (author), Hopman-Rock, M. (author)
8e Nationaal congres van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie ‘Ouder worden in een veranderende samenleving’
article 2006
document
Tak, E. (author), van Hespen, A. (author), Eekhof, J. (author), Hopman-Rock, M. (author)
8e Nationaal congres van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie ‘Ouder worden in een veranderende samenleving’
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van Dalen, E.J. (author), Thie, X. (author), Dekker, G. (author)
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wijlhuizen, G.J. (author), Chorus, A. (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 2005
document
Piek, P. (author), Reijenga, F. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resources Management (HRM) krijgt steeds meer te maken met het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers met arbeidshandicaps of andere gezondheidsproblemen. De arbeidspopulatie is aan het vergrijzen en ouderen hebben nu eenmaal een grotere kans op gezondheidsproblemen. Daarnaast zal het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel alleen een...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Piek, P. (author), Reijenga, F. (author)
book 2004
Searched for: subject%3A%22Ouderen%22
(61 - 80 of 128)

Pages