Searched for: subject%3A%22Organisatiebeleid%22
(1 - 20 of 57)

Pages

document
Hus, E. (author), de Langen, M. (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author)
Aandacht voor de organisatie van flexibele arbeid is een hot issue. Zeker grote organisaties beginnen zich steeds meer te realiseren dat hun "flexschil" inmiddels de omvang en complexiteit heeft gekregen van een middelgrote onderneming. Dit maakt dat het organiseren van deze schil niet alleen geld oplevert, maar vanuit HR-perspectief ook gewoon...
report 2010
document
Pot, F. (author), Kraan, K. (author), van den Bossche, S. (author)
Innovatie is een belangrijk thema geworden in veel organisaties, van bedrijfsleven tot gezondheidszorg. Het meeste onderzoek naar welke factoren innovatie beïnvloeden gaat over markten, technologie en strategie. Er is maar weinig onderzoek gedaan naar het innovatief gedrag van medewerkers en de factoren die daarmee samenhangen. In een...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bongers, P.M. (author), Heinrich, J. (author)
Bedrijven hebben in de huidige economische tijden sterke behoefte aan inzicht in kosten en baten van ondermeer ergonomische programma's en aanpassingen. Helaas is hier tot nu toe weinig kennis over beschikbaar, terwijl de informatie die er wel is interessante resultaten laat zien. www.humanfactors.nl
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
In het vorige nummer van het Tijdschrift voor Ergonomie schreven Heinrich en Bongers een heldere bijdrage over de bedrijfskundige meerwaarde van investeren in ergonomie. Ze presenteerden onder meer een model voor de netto kosten van ergonomische interventies. Een generiek rekenmodel om het rendement van ergonomische verbeteringen te bepalen is...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dhondt, S. (author), Vaas, F. (author)
Werken is nog steeds is de belangrijkste sociale activiteit. Werk voegt waarde toe aan de producten of diensten van de organisatie waar men werkt. Maar werk is ook waardevol voor de samenleving in het algemeen en werk zorgt ervoor dat men zich kan ontwikkelen en dat men gezond, fit en flexibel blijft. Het gaat hierom kwaliteit leveren en om...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze bundel is uitgegeven naar aanleiding van het eerste jaarcongres van de Stichting Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (ncsi) dat plaatsvond op 6 juni 2007 en waarop de doelstellingen en activiteiten van het ncsi in de volle breedte aan bod kwam. De bundel bevat de volgende inleidingen: -Van medewerker tot meedenker: beïnvloeding van...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), van Genabeek, J. (author), Klerkx, M. (author)
Uit dit TNO-onderzoek naar ervaringen met sociale economie in Europa blijkt dat bij de meeste sociale ondernemingen in het buitenland mensen met én zonder beperking samen in hun arbeidsplaats werken. Soms stuurt de overheid daarop met specifieke wet- en regelgeving, soms kiezen de bedrijven er zelf voor. Deze mix leidt tot echte...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Kraan, K. (author), van Sloten, G. (author)
Gaat goed werkgeverschap vooraf aan goed werknemerschap? Leven goed werkgeverschap en goed werknemerschap een bijdrage aan de productiviteit van organisatie en de gezondheid van de medewerkers? Deze vragen staan centraal. Onderzocht worden 448 koppels van werknemer en direct leidinggevende, waarbij de antwoorden van twee actoren in één...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, G. (author), ten Klooster, G.C. (author), Oeij, P.R.A. (author), den Hoedt, M.C. (author), Reinders, G. (author)
Dit rapport is onderdeel van het kennisinvesteringsprogramma “Kennis Als Vermogen Over Thema’s heen (KaVoT) Innovatie die Werkt”. Daarbinnen zijn diverse werkpakketten ondergebracht. Een deel daarvan richt zich op sociale innovatie in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Uit studie blijkt dat dat de MKB-ondernemer sterk is gericht op het primaire...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Goudswaard, A. (author), Huiskamp, R. (author), Nauta, A. (author)
De checklist 'Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties' is een instrument waarmee arbeidsrelaties in een organisatie op maat gemaakt kunnen worden. Met maatwerk in de arbeidsrelatie wordt hier bedoeld dat afspraken in de arbeidsrelatie tegemoetkomen aan zowel belangen van de organisatie als van de medewerker. Het begrip dialoog duidt aan dat...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F.S.M. (author), El Marini, S. (author)
Oudere medewerkers worden vaak gezien als minder productief, minder innovatief, en minder gemotiveerd. Veel van deze beelden kloppen niet met de werkelijkheid maar zijn hardnekkig en moeilijk te veranderen. Als onderdeel van het kennisinvesteringsproject Vergrijzing zijn een literatuurstudie en projectenreview uitgevoerd om inzicht te verkrijgen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), Drupsteen, L. (author), Reinders, J. (author), van der Vorm, J. (author), Zwetsloot, G. (author)
Het toenemende verschil in management dat gaat over het nemen van risico’s in een complexe wereld van continue verandering, en veiligheidskunde dat gaat over zekerstellen en controleren, belemmert een optimale aanpak voor ongevallenpreventie. Deze publicatie beschrijft een aanpak om veiligheid meer te laten aansluiten bij de corebusiness. Vijf...
report 2007
document
Leijnse, F. (author), Jongbloed, A. (author), van der Steen, H. (author), Jongejan, J. (author), van Roon, P. (author), Volberda, H.W. (author), Vaas, F. (author), Visser, J. (author)
Nederland excelleert als het gaat om technologische innovatie en kennisontwikkeling. Maar er kan veel verbeterd worden waar het gaat om benutten van kennis in bedrijven en instellingen. Dit wordt wel de "innovatieparadox" genoemd. Het op praktische wijze bijdragen aan het opheffen van deze innovatieparadox vormt het uitgangspunt voor het (nieuwe...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Een groeiende diversiteit op de internationale markt en een structurele krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt bedrijven de komende jaren de arbeidsproductiviteit en de flexibiliteit te verhogen om concurrentie aan te kunnen. In het najaar van 2005 voerden Vedior en TNO een arbeidsproductiviteitsmonitor uit onder 500 leidinggevenden van bedrijven...
article 2006
document
Korevaar, K. (author), de Laat-van Amelsvoort, D. (author), Oeij, P. (author), Winthagen, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2001-2003) zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakorganisaties afspraken gemaakt over het project capaciteitsmanagement bij de politie (CMP). Dit project heeft als doel om meer ‘rust in het rooster’ van politiemedewerkers te creëren. Vanuit de perceptie...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author), Jongkind, R. (author), Teunen, J. (author)
Deze brochure is het eindproduct van het project ‘Lerend Netwerk’. Het is een onderdeel uit Age Unlimited (2003 – 2005): een gezamenlijk project van sociale partners in de grafimediabranche en Kenniscentrum GOC. Doelstelling was ervaren vakmensen voor het grafimediabedrijf te behouden, de inzetbaarheid van deze werknemers te vergroten en hun...
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, G.H.M. (author), Korver, T. (author), von Bergh, M. (author), Stark, K. (author)
Het thema bevordering van arbeidsproductiviteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Daarbij gaat het om uiteenlopende zaken, zoals de relatie met beloning, productiviteit binnen teams, en ook de relatie tussen productiviteit en werktijd. In deze publicatie staat de relatie tussen productiviteit en werktijd centraal. Onderzoek...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author)
Met het Arboconvenant Gemeenten heeft het A+O fonds vier werkboeken uitgebracht over de aanpak van de belangrijkste arbeidsrisico’s bij gemeenten. De hiervoorliggende nieuwe publicatie is een vervolg op de werkboeken. Daarin wordt de vraag behandeld op welke manier de aandacht voor en continuïteit in de verbetering van arbeidsomstandigheden in...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Franck, E. (author)
Provinciale organisaties hebben zich voorgenomen om te werken aan bestuurlijke vernieuwing en aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd zien veel provincies zich geconfronteerd met bezuinigingen en de noodzaak om de begroting terug te schroeven. Er moet dus meer gedaan worden met hetzelfde aantal mensen of, in het...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kooijman, H. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author)
Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen, zorg dat de zaak niet escaleert, en geef als...
article 2005
Searched for: subject%3A%22Organisatiebeleid%22
(1 - 20 of 57)

Pages