Searched for: subject%3A%22Opinieonderzoeken%22
(1 - 12 of 12)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Koppes, L. (author), Pleijers, A. (author), de Vroome, E. (author)
other 2010
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), Hooftman, W. (author)
In de Arbobalans 2006 werd naast een algemeen overzicht van (ontwikkelingen in) de arbeidsomstandigheden ook een overzicht van de arbeidsomstandigheden in de verschillende beroepen gegeven. Hieruit is gebleken dat werknemers in beroepen met een hoge blootstelling aan arbeidsrisico's over het algemeen ook een hoog verzuim kennen. Het Ministerie...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author), Gründemann, R. (author)
Aan de hand van de literatuur wordt in het kort de geschiedenis van het gezondheidsbeleid in organisaties beschreven. Begonnen wordt in de Verenigde Staten met training op het gebied van gezond werken en bedrijfsfitnessprogramma's via gezondheidsbevordering op de werkplek naar Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) in Nederland. Daarna wordt op...
article 2005
document
Reijenga, F. (author), Zwinkels, W. (author), van Vuuren, T. (author)
Verzuim en WAO-instroom in de zorgsector zijn hoog. Een flink deel van de werkzame bevolking in Nederland werkt in de zorgsector. Daarnaast kampt de zorgsector met een tekort aan personeel en met wachtlijsten die de maatschappij grote zorgen baart. Redenen voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) om onderzoek te laten doen naar oorzaken van het...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author)
Een belangrijke prioriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt op het vlak van het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Het Ministerie richt zich daarbij op vier doelen op het gebied van arbeid en gezondheid: 1. bevorderen van een preventieve aanpak (primaire preventie ter voorkoming van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vijfde peiling, gehouden tussen januari 2004 en juli 2004. Aan de peiling hebben 86 diensten of vestigingen van diensten...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author)
In juli 2001 hebben TNO Arbeid en Astri de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een pilotonderzoek onder een cohort van 400 langdurig zieke werknemers. Reden voor dit pilotonderzoek: het verkennen van de haalbaarheid van een periodiek cohortonderzoek op het gebied van langdurig ziekteverzuim en reïntegratie. Het onderzoek kon niet volledig...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
In dit artikel wordt nagegaan of langdurig verzuim te voorspellen is door een bedrijfsarts en/of met behulp van een vragenlijst. Uit een onderzoek onder circa 250 werknemers in de bouwnijverheid die reeds ongeveer twee weken verzuimden, blijkt dat het moeilijk is verzuim langer dan drie maanden te voorspellen. Zowel het oordeel van de...
article 1999
document
van Vuuren, C.V. (author), Verboon, F. (author), Buijs, P.C. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar veranderingen in gedrag en houding van werknemers die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de gewijzigde arbo- en verzuimwetgeving in de jaren negentig. Eerst zijn twee literatuurstudies verricht: een studie naar de reacties van werkgevers op de wijzigingen in de arbo- en verzuimwetgeving...
report 1998
document
van Vuuren, T. (author), Andriessen, S. (author), Knotter, M. (author)
In dit deel worden instellingen in de zorgsector beschreven waarbij een traject is uitgevoerd gericht op de invoering en uitvoering van arbeidsvoorwaardelijke prikkels (pilot-instellingen) in het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarnaast worden ook instellingen beschreven die als controle-instelling hebben gefungeerd en waar...
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author), Koster, M.K. (author)
Verslag van een onderzoek naar de gedragsreacties van werkgevers op de financiële prikkels binnen de Ziektewet (ZW) (premiedifferentiatie, 2/6-weken maatregel, verbod op collectieve bovenwettelijke verzekering via de ZW), alsmede in de eventueel daarmee samenhangende ontwikkelingen in het ziekteverzuim binnen de betrokken bedrijven....
book 1995
document
Willems, J.H.B.M. (author)
De brede maatschappelijke en politieke discussie over het beroep op de arbeidsongeschiktheidswetten heeft uiteindelijk geleid tot nieuwe (voorgenomen) wetgeving. In het kort worden de volgende wetsvoorstellen en wetten samengevat: De Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, De Wet terugdringing ziekteverzuim, De Wet Terugdringing Beroep...
article 1992
Searched for: subject%3A%22Opinieonderzoeken%22
(1 - 12 of 12)