Searched for: subject%3A%22Ongevallenstatistieken%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Schaafsma, T. (author)
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van referentiegegevens voor de verzuimduur naar diagnose. Daarbij worden twee bronnen vergeleken: (1) gegevens van het Peilstation die zijn aangeleverd door getrainde bedrijfsartsen over een beperkt aantal verzuimgevallen; en (2) verzuimgegevens uit de registraties van arbodiensten over grote aantallen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, J.P. (author), Stubbe, J.H. (author), van Hespen, A.T.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hilgersom, M.C. (author), Jongert, M.W.A. (author)
Jaarlijks komen er in Nederland 1,5 miljoen sportblessures voor. Voetbal is met ruim 1 miljoen sporters de grootste teamsport. De KNVB neemt blessures serieus en heeft TNO gevraagd om in 2007 een onderzoek te doen naar het vóórkomen en het ontstaan van blessures in het betaald voetbal. Met de opgedane kennis kunnen gerichte maatregelen worden...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), Hooftman, W. (author)
In de Arbobalans 2006 werd naast een algemeen overzicht van (ontwikkelingen in) de arbeidsomstandigheden ook een overzicht van de arbeidsomstandigheden in de verschillende beroepen gegeven. Hieruit is gebleken dat werknemers in beroepen met een hoge blootstelling aan arbeidsrisico's over het algemeen ook een hoog verzuim kennen. Het Ministerie...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), de Vroome, E. (author), van Hooff, M. (author), Smulders, P. (author)
In 1998 is de overheid gestart met het afsluiten van arboconvenanten met hoogrisico-bedrijfstakken ter vermindering van een aantal arborisico's. In 2007 is het laatste arboconvenant beëindigd. Om de meerwaarde van de arboconvenanten vast te stellen, zijn analyses uitgevoerd op basis van bestaand cijfermateriaal. De probleemstelling is uitgewerkt...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Jettinghoff, K. (author)
In dit artikel staat centraal in hoeverre arbeidsongevallen met lichamelijk en geestelijk letsel samengaan met verzuim van werknemers. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd op een groot databestand met gegevens van 10.075 Nederlandse werknemers. Dit bestand is representatief voor alle werknemers in Nederland wat betreft geslacht, leeftijd en...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bloemhoff, A. (author), Venema, A. (author)
Deze monitor bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland in 2004. In 2004 hebben naar schatting 85.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Naar schatting zijn 3.200 slachtoffers van een arbeidsongeval na behandeling op de afdeling Spoedeisende...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
Onlangs verscheen de editie 2003 van de jaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen. In dit artikel worden de arbeidsongevalscijfers vanaf 2000 met elkaar vergeleken. Twee belangrijke indicatoren wijzen op een dalende trend: het totale aantal ongevallen met letsel en verzuim nam af, en het aantal ziekenhuisopnamen nam af. Sectoren moet een hoog risico...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author)
TNO Arbeid en de stichting Consument en Veiligheid zijn verantwoordelijk voor de publicatie van de Monitor Arbeidsongevallen. Uit de onlangs verschenen versie over de periode 2003 blijkt dat zowel het aantal arbeidsongevallen met verzuim als het aantal ongevallen met ziekenhuisopname gedaald is. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen over deze...
article 2005
document
Zeegers, M.P.A. (author), Friesema, I.H.M. (author), Goldbohm, R.A. (author), van den Brandt, P.A. (author), TNO Voeding (author)
A wide variety of occupations has been associated with prostate cancer in previous retrospective studies. Most attention has been paid to farming, metal working, and the rubber industry. Today, these results cannot be affirmed with confidence, because many associations could be influenced by recall bias, have been inconsistent, or have not been...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Stam, C. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Technisch rapport met gedetailleerde resultaten (van het Permanente Onderzoek van de Leef Situatie in Nederland, POLS) van een aantal gezondheidsindicatoren naar een aantal arbeidgerelateerde risicofactoren per branche en geslacht over de periode 1997-1999. De risicofactoren zijn getoetst per gezondsheidsindicator op het wel of niet voorkomen in...
report 2001
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
Mulder, S. (author), Bloemhoff, A. (author), Harris, S. (author), van Kampen, L.T.B. (author), Schroots, W. (author)
Ongevallen hebben een aandeel van 4% in de totale medische kosten van ziekten in Nederland. De preventie van ongevallen is daarom een belangrijke taak voor overheid en betrokken veldorganisaties. Gegevens over omvang en aard van de ongevallen kunnen helpen bij het uitvoeren van preventieve activiteiten. In dit artikel wordt een overzicht gegeven...
article 1996
document
Klein Hesselink, J. (author)
Het nauwkeurig melden en registreren van arbeidsongevallen, zowel op landelijk als op bedrijfstak- en bedrijfsniveau, is belangrijk om inzicht in het probleem te krijgen en voor het voeren van een verantwoord veiligheidsbeleid op alle niveaus. Dit boekje besteedt aandacht aan het melden, registreren en analyseren van arbeidsongevallen....
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Treurniet, H.F. (author), Schaapveld, K. (author)
Zoönosen kunnen gedefinieerd worden als infectieziekten die onder natuurlijke omstandigheden, eventueel via insekten, van gewervelde dieren op de mens worden overgebracht. Aan de hand van deze definitie wordt een overzicht gegeven van in Nederland voorkomende zoönosen. Gegevens over deze groep infectieziekten zijn afkomstig uit gegevensbronnen...
article 1993
document
Klein Hesselink, D.J. (author), van den Berg, T.D.P.J. (author)
In veel bedrijven en bedrijfstakken spelen arbeidsongevallen een bescheiden en vaak ondergeschikte rol. Het aantal ongevallen is in veel organisaties tot een minimum beperkt en ook het ziekteverzuim ten gevolge van arbeidsongevallen draagt in de meeste organisaties summier bij aan het totale ziekteverzuim. Ook uit de gegevens van de NIA...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Nieuwland, J.J. (author)
Dit rapport vormt de tiende van een reeks van publicaties over ziekteverzuimcijfers uit het informatiesysteem (ZVIS) van het NIA. Voor de tweede keer wordt ook een overzicht gegeven van bedrijfsongevallen naar bedrijfstak. De gegevens zijn afkomstig uit het Ongevallenregistratiesysteem (Ongis) van het NIA. Verder wordt ingegaan op zowel de...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author)
Met de bedoeling om deelnemende organisaties en andere belangstellenden een goed inzicht te verschaffen in het ziekteverzuim in ons land, verzorgt het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO een verzuimstatistiek. Deze heeft het karakter van een uitwisselingssysteem van ziekteverzuimcijfers. Het doel van deze verzuimstatistiek...
other 1992
Searched for: subject%3A%22Ongevallenstatistieken%22
(1 - 20 of 28)

Pages