Searched for: subject%3A%22Ongevallenpreventie%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwanikken, S. (author), Starren, A. (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author), Gort, J. (author)
Eind september 2008 heeft het vierde internationale congres van het International Network on the Prevention of Accidents & Trauma at Work (WOS) plaatsgevonden op Kreta. Tijdens het 3-dagen durende congres zijn 10 key notes gepresenteerd en 173 presentaties gehouden, in 30 deelsessies. Hoofdthema van het congres was "Prevention of occupational...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Top, J. (author), Groeneweg, J. (author)
Op 21 november 2006 reed in Arnhem een trein door een rood sein, met een treinbotsing tot gevolg. In juni 2007 verscheen het rapport van de Inspectie Verkeer en Waterstaat waarin de oorzaak van dit spoorwegongeval werd onderzocht. Geconcludeerd werd dat één van de machinisten door rood reed en dat de machinist zijn bevoegdheid niet op orde had....
article 2007
document
Gort, J. (author)
TNO Arbeid heeft vijf transportbedrijven gedurende tamelijk lange tijd van nabij gevolgd om te zien of er een veiligheidscultuur was die rekening hield met risiscoverhogende factoren als tijdsdruk en verkeersdrukte. Geconcludeerd wordt dat er geen veiligheidscultuur is. Het veiligheidsbewustzijn is volgens externe actoren in het algemeen...
article 2003
document
Groeneweg, J. (author)
This book touches upon some of the problems concerning controlling the business process of an organisation. Uncontrolled deviations of that business process can result in unwanted outcomes like safety, health and environmental problems. Several factors are needed to improve that business process. These have been identified as a sequence in which...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Zwanikken, S. (author), Swuste, P. (author)
Bij vier afvalverbrandingsinstallaties zijn ongevallen met verzuim en letselongevallen zonder verzuim in de periode 1998-2000 met elkaar vergeleken. Er vinden bij afvalverbrandingsinstallaties veel ongevallen plaats in vergelijking tot de procesindustrie, een bedrijfstak waaraan het management van afvalverbrandingsinstallaties zich gaarne...
article 2002
document
op de Beeck, R. (author), van Heuverswyn, K. (author), Lemkowitz, S. (author), Saari, J. (author), Sundström-Frisk, C. (author), Zwetsloot, G. (author)
Changes in the world of work can give rise to new risk areas or they can change the way that occupational safety and health needs to be managed. This has implications for workplaces themselves and also for the occupational safety and health system. For this reason the 'changing world of work' has been a priority topic for the Agency. The...
book 2002
document
Bloemhoff, A. (author), van Duijn, A.P.C. (author), Venema, A. (author)
Ongevallen in arbeidssituaties veroorzaken veel persoonlijk leed, verzuim en arbeidsongeschiktheid en leiden vaak tot hoge kosten. Hoewel ongevallen nooit geheel uit te sluiten zijn, kunnen veel ervan wel worden voorkomen. Daarom moeten mogelijkheden voor preventie in beeld gebracht en benut worden. Daarvoor is kennis nodig over de omvang, aard...
article 2001
document
Peeters, J. (author), Moonen, C. (author)
Het 'Arbo Kosten & Baten Analyse model' (AKBA) is een door NIA TNO ontwikkeld instrument om de kosten en baten van een veiligheids- en arbobeleid te bepalen. Het is afgeleid van het kwaliteitskosten model, een bekend model binnen de kwaliteitszorg. In dit artikel wordt het AKBA besproken en toegelicht. Een onderdeel van dat model is een manier...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mulder, S. (author), Bloemhoff, A. (author), Harris, S. (author), van Kampen, L.T.B. (author), Schoots, W. (author)
Als herhaling van een onderzoek uit 1986/1987 is een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder meer dan 25.000 huishoudens met ongeveer 67.000 personen. Deze personen werden ondervraagd over het voorkomen van een verkeers-, privé-, sport- of bedrijfsongeval. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat in Nederland in een periode van...
article 1996
document
van den Berg, T. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Jarenlang is het aantal arbeidsongevallen in Nederland gedaald. In 1956 vonden nog tien arbeidsongevallen per honderd werknemers plaats, tegenover anderhalf ongeval per honderd werknemers in 1994. In de periode 1984 - 1994 is het aantal ongevallen zelfs gehalveerd. Er zijn echter ook berichten van een aanzienlijke onderrapportage. De cijfers uit...
article 1995
document
Klein Hesselink, J. (author)
Het nauwkeurig melden en registreren van arbeidsongevallen, zowel op landelijk als op bedrijfstak- en bedrijfsniveau, is belangrijk om inzicht in het probleem te krijgen en voor het voeren van een verantwoord veiligheidsbeleid op alle niveaus. Dit boekje besteedt aandacht aan het melden, registreren en analyseren van arbeidsongevallen....
book 1995
document
Groeneweg, J, (author), Zwaard, W. (author)
Bij het ontstaan van risico's speelt de menselijke factor een belangrijke rol. Toch krijgt dit aspect maar beperkt aandacht in de meeste instrumenten voor risico-inventarisatie en -evaluatie. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan risico-inventarisatie en -evaluatie, welke verschillende manieren combineert om de menselijke factor te...
article 1995
document
van den Berg, T. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Arbeidsorganisaties zijn op basis van artikel 38 Ziektewet verplicht arbeidsongevallen bij de bedrijfsvereniging te melden. Daarnaast bestaat de verplichting tot melding, registratie en verslaglegging van arbeidsongevallen (artikel 9 en 10 van de Arbowet). Veel bedrijven en instellingen doen echter meer met hun arbeidsongevallen dan het opvolgen...
article 1994
document
Knotter, M. (author)
In de metaalproduktenindustrie in Nederland komen relatief veel ongevallen voor. Het gaat dan vooral om ongevallen met handletsel als gevolg, met name snij- en knelletsel. Het NIA heeft in opdracht van het ministerie van SZW een checklist opgesteld waarmee produktiemedewerkers in de metaalproduktenindustrie zelf potentiële risico's kunnen...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Doel van het onderzoek is informatie te verzamelen over: aard, incidentie en ernst van blessures bij jeugdige competitie-hockeyers bij spelen op kunstgras; de toedracht van frequent voorkomende letsels; de mate waarin de gevonden problematiek vergelijkbaar is met die zoals eerder aangetroffen bij senioren (NIPG-TNO, 1991); uitval in de...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO Instituut voor Produktie en Logistiek TNO (author), Mossink, J.C.M. (author)
Een analyse van ongevallen in de metaalindustrie heeft aangetoond dat bij transport- en onderhoudswerkzaamheden de ongevalsfrequentie hoog is. In deze studie is onderzocht hoe veiligheid op een fundamentele manier kan worden verbeterd. De bronaanpak is hier gericht op twee aspecten van de veiligheidsproblematiek in de metaalproduktenindustrie,...
book 1993
document
Klein Hesselink, D.J. (author), van den Berg, T.D.P.J. (author)
In veel bedrijven en bedrijfstakken spelen arbeidsongevallen een bescheiden en vaak ondergeschikte rol. Het aantal ongevallen is in veel organisaties tot een minimum beperkt en ook het ziekteverzuim ten gevolge van arbeidsongevallen draagt in de meeste organisaties summier bij aan het totale ziekteverzuim. Ook uit de gegevens van de NIA...
article 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO Instituut voor Produktie en Logistiek TNO (author), Mossink, J.C.M. (author), van Veen, K.F. (author), Verwoerd, M. (author)
Tekortkomingen in de inrichting van bedrijven in de metaalproduktenindustrie en gebrekkig onderhoud van de machines blijken in veel gevallen te leiden tot onveilige situaties. Analyses laten zien dat in Nederland veel ongevallen direct of indirect gerelateerd zijn aan de bedrijfs- en werkplekinrichting. Verder blijkt dat bij transport- en...
report 1993
document
van der Gulden, J.W.J. (author), Senden, T.F. (author), Docter, H.J. (author)
In dit werkboek wordt structuur en inhoud gegeven aan het co-assistentschap in de sociale geneeskunde. Allereerst wordt de begeleiding van co-assistenten besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het aanstellingsonderzoek, het periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek, het bedrijfsgeneeskundig spreekuur, verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek,...
book 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Wortel, E. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Bosker, L. (author), de Geus, G.H. (author)
'Nijmegen staat op veilig' is de titel van een lokale veiligheidscampagne om het aantal privé-ongevallen (ongevallen met uitsluiting van verkeersongevallen) bij kinderen van 0-12 jaar terug te dringen met 20%. Verslag wordt gedaan van de procesevaluatie (dat wil zeggen opzet en uitvoering van de compagnie) en de effectevaluatie. Hierbij wordt...
report 1992
Searched for: subject%3A%22Ongevallenpreventie%22
(1 - 20 of 24)

Pages