Searched for: subject%3A%22Ondernemingsbeleid%22
(101 - 120 of 154)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author), Vinke, H. (author), Wevers, C.W.J. (author)
In dit rapport staat het effect van het bedrijfsbeleid op de individuele reïntegratiemogelijkheden centraal. Wat doen werkgevers daadwerkelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten? De vraagstellingen van de studie zijn: hoe wordt het reïntegratiebedrijfsbeleid vormgegeven. Wat doet de werkgever, wanneer en hoe? Welke determinanten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
Instellingen willen graag weten hoe zij scoren op het terrein van arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid. Om organisaties snel en doeltreffend een diagnose te laten stellen is deze thermometer ontwikkeld. Op basis hiervan kan een Arbo-coördinator of een kwaliteitsauditor de stand van zaken rond het arbobeleid in kaart brengen. En daarmee worden...
book 2000
document
Raaijmakers, N. (author), Lokhorst, A. (author), Simons, J. (author), Wilbrink, L. (author)
Hoge werkdruk door een te zware taakbelasting is helaas een bekend verschijnsel in het onderwijs. Door taakbeleid kan die werkdruk verminderen, het zorgt bovendien voor een evenwichtiger verdeling van de werkdruk over het team. Vaak heeft dat een daling van het ziekteverzuim tot gevolg, waardoor er ook minder vervangers hoeven te worden...
book 1999
document
Neggers, H. (author), Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author)
Op verzoek van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen heeft Stichting AWOZ een onderzoek laten doen naar de inzetbaarheid van jong en oud in de zorgsector: Inzet op leeftijd. De hieruit voortvloeiende uitkomsten en ontwikkelde maatregelen hebben geleid tot deze brochure. Directe aanleiding voor het onderzoek is dat de gemiddelde leeftijd van het...
book 1999
document
Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inzetbaarheid van medewerkers van alle leeftijden in de zorgsector. Het onderzoek heeft zich gericht op de huidige inzetbaarheid van oudere medewerkers, op de mogelijkheden deze inzetbaarheid te behouden en te vergroten en op het draagvlak voor beleidsopties. In totaal zijn 16...
book 1999
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Arbeid (author)
Om medewerkers van bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de reactivering van arbeidsgehandicapten te informeren over nieuwe (wettelijke) regelingen op dit terrein, wordt ingegaan op de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) en overige wettelijke regelingen die met de Wet REA zijn geïntroduceerd, zoals loondispensatie,...
article 1999
document
Cremer, R. (author), Mossink, J. (author), Ziekemeyer, M.A. (author), TNO Arbeid (author)
Op 23 november 1999 vond een conferentie plaats met als onderwerp Levensfasebewust ofwel levensfasegericht personeelsbeleid uit de sector Rijk. Medewerkers zijn langer inzetbaar als ze gezond, vitaal en naar tevredenheid werken onder optimale arbeidsomstandigheden. Daarom is het van belang om een variabel personeelsbeleid te voeren, waarbij het...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), van Vuuren, C.V. (author), Willemsen, M. (author)
De overheid ziet het als haar taak de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen optimale inzetbaarheid in het arbeidsproces van iedereen gestalte kan krijgen. Een verhoging van de arbeidsparticipatie van de potentiële beroepsbevolking is van groot belang. Het beleid van de overheid is er onder meer op gericht de participatiegraad van groepen die...
report 1999
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steensma, H. (author), Pot, F. (author)
Het laatste deel behandelt leidinggeven in arbeidsorganisaties. De context waarbinnen zich de interacties tussen leidinggevenden en ondergeschikten afspelen bepaalt in belangrijke mate wat de aard van deze interactie zal zijn.
bookPart 1999
document
Zwaard, W. (author), Groeneweg, J. (author)
Systematisch de risico's in een bedrijf beheersen? Organisatorische verbeteringen leveren de meeste winst. Binnen risicomanagement is de aandacht dan ook verschoven van techniek en gedrag naar organisatie. Ook kwaliteitsmanagement heeft zich ontwikkeld van een productgerichte tot een organisatiegerichte benadering. Zijn er nog wel verschillen...
article 1999
document
Groeneweg, J. (author), Zwaard, W. (author)
Om veilig gedrag in bedrijven te beoordelen en te verbeteren gebruiken arbodeskundigen verschillende methoden. Veel van dat instrumentarium wordt ingezet op de werkvloer. Maar gedragsbeïnvloeding is pas effectief als ook de organisatie en het gedrag van leidinggevenden verandert. In dit vierde artikel in een serie over gedrag staan het...
article 1999
document
Groen-van der Munnik, T. (author), de Feyter, M. (author), Reijenga, F. (author), NIA-TNO (author)
Via arbodiensten en het GAK zijn in de loop van 1997 ruim vijfhonderd mensen benaderd met een standaard vragenlijst ontwikkeld door NIA TNO. Het betrof mensen met een WAO-uitkering die weer aan het werk waren gegaan. In het overgrote deel van de gevallen bleken de respondenten geheel of deels teruggekeerd in het arbeidsproces, na een periode van...
book 1998
document
Bennink, T. (author), Vergouw, E. (author)
Leuk werken is - volgens Manager Human Resources Lydia van Dongen - een belangrijk aandachtspunt bij de hamburgergigant McDonald's. Daarvoor haalt het bedrijf alles voor uit de kast. Investeren in arbozorg loont. In dit artikel wordt verslag gedaan van een interview met Lydia van Dongen. Hierbij wordt ingegaan op het bedrijfsimago,...
article 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
VAO staat voor Verzuim Audit Onderwijs. De VAO-lijst is als volgt opgebouwd: A1: Verzuimbeleid: verzuimplannen maken; A2: Verzuimbeleid: verzuimmaatregelen uitvoeren; A3: Verzuimbeleid: verzuimbeleid evalueren; A4: Verzuimbeleid: verzuimbeleid verbeteren; B1: Arbobeleid: arboplannen maken; B2: Arbobeleid: arbomaatregelen uitvoeren; B3 Arbobeleid...
report 1998
document
Bennink, T. (author), Vergouw, E. (author)
Dit artikel is een verslag van een vraaggesprek met J. den Dulk, hoofd Personeel en Organisatie bij het ministerie van Algemene Zaken. De volgende onderwerpen komen aan bod: de relatie tussen kwaliteit en arbeidsomstandigheden en milieu bij het ministerie van Algemene Zaken, de verantwoordelijkheid ten aanzien van de zieke werknemer, het imago...
article 1998
document
TNO Arbeid (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde: werken in de 21e eeuw: uitdaging voor het bedrijfsleven; flexibiliteit van de arbeid; informatietechnologie en de human factor; werk en inkomen: van vangnet naar...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
Workflowmanagement (WfM) wordt meer en meer ingehaald als het nieuwe Informatie & Communicatie Technologisch (ICT)-instrument waarmee gegevensverwerkende organisaties (GVO's) hun processen onder controle kunnen brengen en waarmee ze een grotere efficiency kunnen halen. Met WfM is dan eindelijk een instrument gevonden waarmee het administratieve...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde. Het feit dat we aan het 10e Arbeidsomstandighedencongres toe zijn zou de indruk kunnen wekken dat we het onderhand wel allemaal geregeld zullen hebben in arboland....
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Grundemann, R.W.M. (author)
De zorgsector was van origine een sector met relatief jong personeel. Onder invloed van demografische en emancipatorische factoren is dat echter steeds minder het geval. In de zorgsector werken relatief veel vrouwen. 90% van de werknemers in de sector is vrouw. Tot de jaren negentig gold dat vrouwen vaak hun loopbaan onderbraken om kinderen te...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
In de jaren negentig heeft de bedrijfsgezondheidszorg/Arbozorg met heel wat veranderingen te maken gehad, vooral wat betreft de wetgeving op sociale zekerheidsterrein. Het startschot daartoe werd gegeven door de toenmalige premier Lubbers, in reactie op de hoogte van het ziekteverzuim en het aantal WAO'ers. Met zijn one-liner 'Nederland is ziek!...
bookPart 1998
Searched for: subject%3A%22Ondernemingsbeleid%22
(101 - 120 of 154)

Pages