Searched for: subject%3A%22Ondernemingsbeleid%22
(61 - 80 of 154)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
This paper about European situation and perspectives on corporate social responsibility and safety and health at work was presented at Jornada Tecnica: Conditiones de Trabajo y Responsabilidad Social. This congress was organised by the Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INHST) & Forum Barcelona 2004, held 5 May 2004 in...
public lecture 2004
document
van de Ven, C. (author), de Bruin, M. (author), van Schie, J. (author)
Om zijn strategische doelstellingen te bereiken, heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een moderne organisatie met goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers nodig, die werken in een plezierig en uitdagend werkklimaat. De SVB besteedt daarom aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door onder andere door het voeren van een...
article 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Verburg, R. (author), Gründemann, R. (author)
Effectief loopbaanbeleid is niet alleen het invoeren van nieuwe instrumenten. Hoewel het vaak verleidelijk is om iets nieuws te proberen, is het beter om het loopbaanbeleid consistent te houden met de overige HRM-onderdelen.
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van de Ven, C. (author), de Groot, M.C. (author), de Vries, S. (author)
De Nederlandse beroepsbevolking wordt steeds diverser van samenstelling. Vergrijzing, de multiculturele samenleving, het steeds internationaler opererende bedrijfsleven en allerlei wetgeving omtrent arbeid en zorg, het afbouwen van de WAO en afschaffing van VUT- en prepensioenregelingen leiden tot een ander aanbod van werknemers op de...
article 2004
document
Wiezer, N. (author), Nelemans, R. (author)
Stress is vaak het gevolg van problemen in de besturing en inrichting van de organisatie. In dit artikel wordt een door TNO Arbeid ontwikkeld werkstressinstrument beschreven (Tripod Sigma) dat managers in staat stelt werkstress in hun eigen onderdeel te beheersen. Het instrument is zo opgezet dat de resultaten laten zien hoe de problemen die...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Smit, A. (author), Stark, K. (author), van Schie, J. (author), Revenboer, A. (author), Minderhoud, K. (author)
In dit rapport staan de uitkomsten van een onderzoek van TNO Arbeid naar nieuwe arbeidscondities bij lager opgeleiden en de gevolgen daarvan voor het personeelsbeleid van organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aan TNO toegewezen overheidsfinanciering op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), van der Vorm, J. (author), Thie, X. (author)
‘Veilig ondernemen als core business’ is een doelfinancieringsproject van TNO Arbeid voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en beoogt in kaart te brengen welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn voor bedrijven om veiligheid als onderdeel van het primaire proces te beschouwen. Onderdeel van het primaire proces...
report 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en reïntegratiebeleid tegenwoordig integraal deel uit van het HRM- of personeelsbeleid. Inzetbaarheid, daar gaat het allemaal om. De focus ligt in dit hoofdstuk bij het beleid van de werkgever ten aanzien van inzetbaarheid en...
bookPart 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Wiezer, N. (author)
Dit tweede hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 1 'het organiseren van medewerkers'. De basis van dit hoofdstuk is het INK-managementmodel, dat in hoofdstuk 1 beschreven is. In dit model ligt een rechtstreekse koppeling tussen de...
bookPart 2003
document
Franck, E. (author)
Voorjaar en najaar 2003 heeft het A+O fonds workshops aangeboden aan beleidsmakers (P&O-ers, arbo- en KAM coördinatoren) van diverse gemeenten. In de workshops hebben de deelnemers negatieve - en positieve ervaringen uitgewisseld en kennis opgedaan over het beheersen van werkdruk en werkstress. In dit document wordt aan de hand van het 5 W-model...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Smulders, P. (author), van Sloten, G. (author)
In de periode 1999-2002 voerde TNO Arbeid in het kader van de aan TNO toegewezen overheidsfinanciering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kennisinvesteringsprogramma uit. De activiteiten richtten zich op vijf onderwerpen: (1) Flexibilisering van arbeid, (2) Arbeid in de informatiemaatschappij, (3) Personeelsbeleid: stand...
book 2003
document
de Vries, S. (author)
In dit onderzoek staat de vraag centraal waarom organisaties activiteiten ondernemen om de participatie van allochtonen te bevorderen. De resultaten laten zien dat de activiteiten vooral voortvloeien uit persoonlijke betrokkenheid van individuen in de organisatie. Deze personen, de trekkers, motiveren anderen om de activiteiten te ondersteunen...
article 2003
document
de Bruin, M. (author), Willemsen, M. (author), Heemskerk, F. (author)
Het regelmatig analyseren van verzuimcijfers vormt een belangrijk onderdeel van een gericht Arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid (AVR-beleid). Aan de hand van een verzuimanalyse kunnen concrete verbeteracties, gericht op de specifieke problematiek binnen een organisatie, worden opgesteld. Vanzelf begint een goede verzuimanalyse met een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author)
Veel langdurig werklozen komen aan het werk, terwijl eigenlijk nog sprake is van een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak is er bij deze groep sprake van een combinatie van belemmeringen, zoals weinig opleiding en werkervaring, psychosociale problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, onvoldoende taalvaardigheid en fysieke of psychische...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Minderhoud, J. (author)
Sociale firma's en andere bijzondere bedrijven geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een handicap of langdurige werkloosheid een kans op werk. In opdracht van Stichting Instituut GAK deed TNO Arbeid onderzoek naar sociale firma's en bedrijven met een vergelijkbare dubbele doelstelling: economisch én sociaal. Deze publicatie geeft een...
report 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author)
Intimidatie, agressie en geweld op het werk zijn ongewenst. Ze leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect om werkgevers aan te zetten tot gericht beleid ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. TNO Arbeid onderzocht wat in de praktijk de belangrijkste factoren zijn voor een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), Piek, P. (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author), Raaijmakers, T. (author), Vaandrager, L. (author)
Deze TNO publicatie bevat een methodiekbeschrijving die een leidraad vormt en een hulpmiddel is voor het ontwikkelen, implementeren en uitbouwen van Integraal GezondheidsManagement (IGM) in de organisatie. IGM is het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. De methodiek van...
report 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingevoerd, het nieuwste middel om de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in het management van verzuim- en reïntegratievraagstukken te accentueren. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en...
bookPart 2002
document
van Vuuren, T. (author), van Gent, M. (author)
Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt. Dat leidt tot een steeds grotere nadruk op een snelle, vroegtijdige reïntegratie bij de eigen werkgever van langdurig zieken. Nagegaan wordt in hoeverre de maatregelen die werkgevers treffen om langdurig zieken (langer dan 13 weken) terug te doen keren naar het werk voor elke categorie...
article 2002
document
Vaas, F.S. (author)
Telewerken is een vorm van werken op afstand waarbij de medewerkers via een PC verbinding kunnen maken met de werkgever of de opdrachtgever. In 2000 werkte 6 procent van de Nederlandse werknemers 25 procent of meer van huis uit. Als men andere vormen van telewerken meetelt (bijv. telecentra), komt men uit op 18 procent van de werknemers in...
article 2002
Searched for: subject%3A%22Ondernemingsbeleid%22
(61 - 80 of 154)

Pages