Searched for: subject%3A%22Ondernemingsbeleid%22
(41 - 60 of 152)

Pages

document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over ziekteverzuim en werkdruk, diversiteit, en vergrijzing van de beroepsbevolking. Ouderen moeten langer doorwerken voor de werkgevers liggen hier kansen omdat ouderen vaak "het bedrijfsgeheugen" van de organisatie zijn. Bij werkgeverschap op afstand werkt het personeel op afstand van de...
bookPart 2005
document
Nauta, A. (author), van de Ven, C. (author), Halewijn, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Medewerkers worden in het INK-managementmodel gezien als bron van opbrengsten én als belanghebbenden bij de organisatie waarin zij werken. Organisaties kunnen excelleren bij de gratie van medewerkers die excelleren. In deze Speciale Uitgave Kwaliteit van Human Resource Management worden bouwstenen aangedragen voor HRM dat voeding en uitwerking...
book 2005
document
Korevaar, K. (author), de Laat-van Amelsvoort, D. (author), Oeij, P. (author), Winthagen, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2001-2003) zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakorganisaties afspraken gemaakt over het project capaciteitsmanagement bij de politie (CMP). Dit project heeft als doel om meer ‘rust in het rooster’ van politiemedewerkers te creëren. Vanuit de perceptie...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author), Jongkind, R. (author), Teunen, J. (author)
Deze brochure is het eindproduct van het project ‘Lerend Netwerk’. Het is een onderdeel uit Age Unlimited (2003 – 2005): een gezamenlijk project van sociale partners in de grafimediabranche en Kenniscentrum GOC. Doelstelling was ervaren vakmensen voor het grafimediabedrijf te behouden, de inzetbaarheid van deze werknemers te vergroten en hun...
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, G.H.M. (author), Korver, T. (author), von Bergh, M. (author), Stark, K. (author)
Het thema bevordering van arbeidsproductiviteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Daarbij gaat het om uiteenlopende zaken, zoals de relatie met beloning, productiviteit binnen teams, en ook de relatie tussen productiviteit en werktijd. In deze publicatie staat de relatie tussen productiviteit en werktijd centraal. Onderzoek...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author)
Met het Arboconvenant Gemeenten heeft het A+O fonds vier werkboeken uitgebracht over de aanpak van de belangrijkste arbeidsrisico’s bij gemeenten. De hiervoorliggende nieuwe publicatie is een vervolg op de werkboeken. Daarin wordt de vraag behandeld op welke manier de aandacht voor en continuïteit in de verbetering van arbeidsomstandigheden in...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Franck, E. (author)
Provinciale organisaties hebben zich voorgenomen om te werken aan bestuurlijke vernieuwing en aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd zien veel provincies zich geconfronteerd met bezuinigingen en de noodzaak om de begroting terug te schroeven. Er moet dus meer gedaan worden met hetzelfde aantal mensen of, in het...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Vuuren, T. (author), Besseling, J. (author), Sanders, J. (author), de Bruin, M. (author)
Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan perspectieven op succesvolle arbeidsreïntegratie voor herbeoordeelde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Om dit doel te bereiken is er behoefte aan een realistisch beeld van de praktijkervaringen van werkgevers met de reïntegratie van deze werknemers. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Peeters, M.C.W. (author), Nauta, A. (author), de Jonge, J. (author), Schalk, R. (author)
Nederland ontgroent en vergrijst in snel tempo. Dit heeft ertoe geleid dat de oudere werknemer (weer) op de wetenschappelijke agenda staat. Arbeidsorganisaties zullen in toenemende mate te maken krijgen met oudere arbeidskrachten. In deze inleiding op het themanummer wordt aandacht besteed aan vier vragen die relevant zijn voor de toekomst van...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kooijman, H. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author)
Wat begint als een geintje met een persoon ontaardt in pesten, intimideren of 'mobbing' door een groep collega's. Hoe voorkom je dat het zover komt? In dit artikel geven deskundigen hier, naar aanleiding van een rollenspel, hun mening over. Als belangrijkste tips komen naar voren: snel ingrijpen, zorg dat de zaak niet escaleert, en geef als...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), Nelemans, R. (author), Wiezer, N. (author)
De invloed van organisatiekenmerken op werkdruk in organisaties Aan de gevolgen van werkstress en werkdruk wordt vooral in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht besteed. De oorzaken van werkdruk worden echter veel minder vaak onderzocht. Een aantal mogelijke oorzaken van werkdruk worden besproken. De werkdruk wordt meestal bestudeerd...
article 2005
document
Nauta, A. (author), Gründemann, R. (author)
Goed werkgeverschap houdt rekening met belangen en gevoelens van werknemers. In dit artikel tonen de auteurs aan dat goed werkgeverschap loont: het zorgt ervoor dat werknemers goed presteren en met name extrarolwerknemerschap laten zien. Extrarolwerknemerschap houdt in dat werknemers méér doen dan strikt vereist in hun functie. Ze trekken aan de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author)
Optreden tegen ongewenste omgangsvormen is een bedrijfsbelang. Helaas is hier geen eenduidige aanpak voor. Elke organisatie is anders, dus elke organisatie zal een eigen beleid moeten formuleren dat past bij haar specifieke kenmerken. Enkele manieren om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan zijn: het opstellen van een gedragscode, het aanpassen...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stark, K.J.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Smit, A.A. (author)
Veel lager opgeleiden met hooguit VMBO hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt biedt vaak weinig perspectief. Een deel van hen heeft geen afgeronde opleiding waardoor zij moeilijk werk krijgen en perioden van werkloosheid komen regelmatig voor. Zowel het verzuim als de WAO-instroom zijn relatief...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Winthagen, T. (author), Stark, K. (author)
TNO onderzocht in opdracht van de sociale partners in de gemeentelijke CAO-onderhandelingen hoe loopbaanbeleid bij Brandweer en Ambulance vorm kan krijgen. Er is gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden, loopbaanmaatregelen, succesvol en minder-succesvol loopbaanbeleid en randvoorwaarden waaraan loopbaanbeleid moet voldoen. Drie functietypen zijn...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), van den Bossche, S. (author), Nuyens, M. (author), Ybema, J.F. (author)
In 2002 is het pilotproject Introductie van Mediation in de Onderwijssector (IMO-project) gestart. Doel van dit project was nagaan of mediation een effectief instrument is om uitval vanwege arbeidsconflicten te reduceren of te voorkomen. In de jaren 2002-2004 zijn de fasen 1 (introductie van mediation) en 2 (uitvoering mediation) uitgevoerd. In...
report 2005
document
Korver, T. (author), Stark, K. (author), de Bruin, M. (author), TNO Arbeid (author)
De functie Penitentiair Inrichtingen Werker (Piw-er) wordt gezien als een fuikfunctie er is daarom onderzocht hoe de doorstroom vanuit de functie verbeterd kan worden. Gebruik makend van reeds eerder, onder meer door TNO Arbeid, verricht onderzoek naar de Piw-functie zijn in 3 instellingen een aantal groepsgesprekken met Piw-ers en...
report 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over de inzetbaarheid (employability) in relatie tot gezondheid van werknemers. Na de inleiding worden de resultaten weergegeven van een vragenlijstonderzoek onder de abonnees op het vakblad Gids voor Personeelsmanagement. Het onderzoek geeft een beeld van de actualiteit in organisaties...
bookPart 2004
document
de Leede, J. (author)
Is flexibiliteit alleen te bereiken met uitzendkrachten? Dat is niet het geval. Er bestaan vele manieren om met een flexibele inzet van het personeel het fluctuerende werkaanbod aan te kunnen. Met een slimme mix aan flexmaatregelen in contract, werktijd en functie komt men verder dan alleen met uitzendkrachten. Voor uitzendbureaus betekent dit...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), Vaas, S. (author), Wiezer, N. (author)
The members of PEROSH, Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, observed a need to enhance knowledge on the theme ‘Organisational interventions to combat psychosocial factors of stress’. A first step in doing so was to create opportunities to learn from each (participating) country about activities undertaken in this...
book 2004
Searched for: subject%3A%22Ondernemingsbeleid%22
(41 - 60 of 152)

Pages